EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU gyermekjogokra vonatkozó iránymutatásai

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Az EU gyermekjogokra vonatkozó iránymutatásai

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások

MI AZ IRÁNYMUTATÁSOK CÉLJA?

Meghatároznak egy keretet az Európai Unió (EU) számára annak biztosítására, hogy a gyermek* jogait az EU külpolitikájában és külpolitikai intézkedéseiben figyelembe vegyék.

Megerősítik az EU fellépését a gyermek jogainak az EU külkapcsolataiban való érvényesítése és védelme érdekében, továbbá ösztönzik ezen kérdések átfogó stratégiai megközelítését. Emellett kiegészítik a gyermekek és a fegyveres konfliktusok kapcsolatáról szóló EU-iránymutatást és az EU gyermekjogi ütemtervét.

FŐBB PONTOK

A gyermek jogainak a védelme érdekében az EU operatív eszközöket alkalmaz, mint például:

 • politikai párbeszéd – azáltal, hogy a gyermekek jogait is napirendre tűzik a szervezetekkel, illetve az EU-n kívüli országokkal folytatott tárgyalásokon és megbeszéléseken;
 • demarsok (például egy adott kérdés kormányközi diplomáciai képviselete), hogy emlékeztessék a nem EU-s országokat annak szükségére, hogy a gyermekek védelmében megfelelő lépéseket kell tenni;
 • kétoldalú és többoldalú együttműködés humanitárius segítségnyújtás és fejlesztéstámogatási programok kialakítása érdekében, hangsúlyt fektetve a gyermekek jogaira;
 • partnerség és egyeztetés olyan nemzetközi érdekelt felekkel, mint az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ), a regionális szervezetek, az Európai Gyermekjogi Fórum, kutatóintézmények, valamint a civil társadalom és a nemzetközi pénzügyi intézmények.

Általános intézkedések az iránymutatások gyakorlatba ültetéséhez:

 • ösztönözni kell a nem EU-s országokat, hogy csatlakozzanak a nemzetközi jogi okmányokhoz és előírásokhoz, és működjenek együtt az olyan szervezetekkel, mint az ENSZ és az Európa Tanács;
 • sürgetni kell a nem EU-s országokban a gyermekek jogai védelme fokozását stratégiák kialakítása, valamint a már meglévő mechanizmusok megerősítése által;
 • tökéletesíteni kell a nyomonkövetési folyamatokat és struktúrákat (pl. adatbázisok);
 • több forrást kell biztosítani a gyermekjogok előmozdítására és védelmére;
 • küzdeni kell a gyermekjogok megsértése ellen, és meg kell szüntetni e jogsértés jelenlegi büntetlenségét;
 • ösztönözni kell a gyermekek részvételét az őket érintő politikákra vonatkozó döntéshozatalban és végrehajtásban;
 • növelni kell a családok és egyéb gondviselők képességeit arra, hogy teljes mértékben el tudják látni a gyermekjogok védelmével kapcsolatos feladataikat;
 • kampányok támogatása, illetve a gyermekjogoknak az iskolai tantervbe történő beillesztése révén elő kell segíteni a gyermekjogokról szóló figyelemfelhívó programokat.

Konkrét intézkedéseket hajtanak végre a prioritást élvező területeken külön végrehajtási stratégiák mentén. A prioritási területeket kétéves időtartamra határozzák meg. Az első prioritási terület a gyermekekkel szembeni erőszak formáival foglalkozik. A célkitűzést, az operatív részt és az országspecifikus végrehajtási stratégiát, az intézkedéseket, a végrehajtás ellenőrzését és értékelését az iránymutatásokhoz csatolt 1. melléklet részletezi.

HÁTTÉR

A gyermekek számos fenyegetéssel néznek szembe, nem érhető el számukra oktatás, valamint egészségügyi és szociális ellátás. Vannak, akik a gyermekmunkának, az erőszaknak, a szexuális kizsákmányolásnak, a betegségeknek, a fegyveres konfliktusoknak az áldozatai, illetve hátrányos megkülönböztetésnek, a társadalom peremére szorulásnak és kirekesztésnek vannak kitéve. A leánygyermekek sajátos kockázatokkal szembesülnek, ezért különleges figyelmet kell nekik szentelni.

Az EU világszerte kulcsfontosságú szerepet tölt be az emberi jogok (és különösen a gyermekek jogai) védelmében. Elfogadja az ENSZ gyermekjogi egyezményét és annak fakultatív jegyzőkönyveit. Ezenkívül támogat a gyermekek helyzetének javítását szorgalmazó kezdeményezéseket is, így a korábbi millenniumi fejlesztési célokat is, melyeket 2016 kezdete óta felváltott a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrend.

* KULCSFOGALMAK

Gyermek: a jelen összefoglaló kontextusában gyermeknek számít minden 18 év alatti személy.

FŐ DOKUMENTUM

A gyermek jogainak előmozdítására és védelmére vonatkozó uniós iránymutatások, melyet a Tanács 2007. december 10 -én fogadott el (a Hivatalos Lapban nem tették közzé)

utolsó frissítés 16.08.2016

Top