Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A Külső Határok Igazgatásáért Felelős Európai Ügynökség – Frontex

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

A Külső Határok Igazgatásáért Felelős Európai Ügynökség – Frontex

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 2007/2004/EK rendelete az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Létrehozza a Frontexet, azaz az Európai Unió Tagállamainak Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökséget.

Az 1168/2011/EU rendelet módosítja az eredeti jogi aktust az Unió külső határai integrált igazgatásának javítása, valamint a határvédelmi hatóságok közötti együttműködés megerősítése érdekében.

Egy további módosítás, a 656/2014/EU rendelet megállapítja a Frontex által koordinált operatív együttműködés keretében az uniós külső tengeri határok őrizetére vonatkozó szabályokat.

FŐBB PONTOK

Az Ügynökség feladatai

A Frontex legfontosabb feladatai a következők:

 • az uniós országok munkatársainak és eszközeinek igénybevételével a tengeri, szárazföldi és légi határokon végrehajtott közös műveletek megtervezése és koordinálása;
 • azon külföldi állampolgárok közös visszatérési műveleteinek koordinálása, akik illegálisan tartózkodnak az EU és a schengeni országok* területén, és megtagadják az önkéntes távozást;
 • közös képzési követelmények és eszközök kialakítása a nemzeti határőrök számára;
 • kockázatelemzések végzése (az Unió külső határai integrált igazgatásának javítása érdekében);
 • a külső határaikon fokozott technikai és műveleti támogatást igénylő schengeni országok segítése (például humanitárius katasztrófahelyzetekben, tengeri mentés esetén, vagy ha egyes országok határára aránytalan mértékű nyomás nehezedik);
 • gyorsreagálási kapacitás kiépítése, amelynek az európai határvédelmi csapatok mellett (lásd alább) részét képezi a válsághelyzetben bevethető, rendelkezésre álló eszközök és erőforrások adatbázisa is.

Eszközök

A Frontex saját eszközeit (gépjárműveit, hajóit, helikoptereit stb.) lízingelheti, illetve önállóan vagy valamely uniós országgal együtt közösen is megvásárolhatja.

Műveleti terv

A műveleti tervnek (a közös műveleteket, a gyorsreagálású határvédelmi csapatokat és a kísérleti projekteket megelőzően) ki kell térnie az adott tevékenység minden aspektusára, többek között a következőkre:

 • a feladatokra és a felelősségekre;
 • a csapatok összetételére;
 • a parancsnoklási és ellenőrzési rendelkezésekre (pl. a fogadó ország azon határőreinek neve és rendfokozata, akik az Ügynökséggel és a többi uniós országból kiküldött határőrökkel való együttműködésért felelnek a közös műveletek során);
 • az értékelésre és az eseményekkel kapcsolatos jelentéstételre, valamint az alkalmazandó joghatóságra (például tengeri műveletek esetén) stb.

Európai határvédelmi csapatok

Az európai határvédelmi csapatokat a Frontex által koordinált közös műveletek, gyors beavatkozások és kísérleti projektek alkalmával vetik be.

A csapatok a többi uniós ország határőreiből állnak, akik a határigazgatás különböző területeinek szakértői, többek között:

 • határforgalom-ellenőrzés;
 • szárazföldi és tengeri határőrizet;
 • hamis dokumentumok azonosítására szakosodott szakértők; valamint
 • rendezetlen jogi hátterű bevándorlók nemzetiségének megállapítására szakosodott szakértők.

Együttműködés

A Frontex együttműködhet az Europollal, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatallal, az Európai Unió Alapjogi Ügynökségével, nem uniós hatóságokkal és különféle nemzetközi szervezetekkel, mint például az Egyesült Nemzetek Menekültügyi Főbiztosságával és a Nemzetközi Migrációs Szervezettel (IOM).

Eurosur

2013-ban egy külön rendelet elfogadásával létrejött az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR). A mechanizmus célja az információcsere támogatása, és ezáltal az EU külső határainak jobb igazgatása. A mechanizmus a következők révén támogatja az uniós országokat:

 • javítja a határokon átívelő bűnözéssel kapcsolatos ismereteiket és a reagálási képességüket;
 • fellép az illegális migráció ellen; valamint
 • megelőzi a tengeri haláleseteket a migránsok esetében.

A Frontex fontos szerepet játszik az „európai helyzetkép” kialakításában és elemzésében, amely áttekinti az egyes uniós országok határainál bekövetkezett közelmúltbeli eseményeket, és amely hozzájárulhat a változó útvonalak vagy a bűnözői hálózatok által használt új módszerek felderítéséhez.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2005. május 1 -jén lépett hatályba.

HÁTTÉR

A Frontex 2005 óta működik. Az Ügynökség székhelye a lengyelországi Varsóban található.

Az európai migrációs stratégia keretén belül 2015 decemberében az Európai Bizottság javaslatot tett egy Európai Határ- ésPartvédelmi Ügynökség létrehozására. Ez a Frontex és az uniós országok határigazgatásért felelős hatóságaiból állna, és lehetővé tenné az EU külső határainak integráltabb igazgatását.

KULCSFOGALOM

* Schengeni országok: Olyan európai országok, amelyek megállapodást írtak alá a határellenőrzés megszüntetéséről, ezzel lehetővé téve az aláíró országok, más uniós országok és néhány EU-n kívüli ország állampolgárainak szabad mozgását.

A schengeni országok a következők: Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Olaszország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Portugália, Spanyolország, Svédország, Szlovénia, Szlovákia és Svájc.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/2004/EK rendelete (2004. október 26.) az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség felállításáról (HL L 349., 2004.11.25., 1–11. o.)

Az 2007/2004/EK tanácsi rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1052/2013/EU rendelete (2013. október 22.) az európai határőrizeti rendszer (EUROSUR) létrehozásáról (HL L 295., 2013.11.6., 11–26. o.)

utolsó frissítés 02.05.2016

Top