EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban (Brüsszel IIa.)

Joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban (Brüsszel IIa.)

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2201/2003/EK rendelet - a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

Egyetlen jogi eszköz, amely segítséget nyújt a nemzetközi pároknak a házasságuk felbontásával, illetve gyermekeik felügyeleti jogával kapcsolatos, több országot érintő vitáik rendezésében.

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet meghatározza:

a házassági ügyekre és a szülői felelősségre kiterjedő, több országot érintő viták rendezésében joghatósággal rendelkező bíróság megállapítására vonatkozó szabályokat;

a valamely uniós ország által kibocsátott határozatoknak más uniós országban történő elismerését és végrehajtását megkönnyítő szabályokat;

a gyermekek egyik uniós országból egy másikba történő jogellenes elvitelére vonatkozó ügyek rendezésére szolgáló eljárást.

A rendelet nem foglalkozik a családjog anyagi jogi szabályainak kérdéseivel. Ezek az egyes uniós országok hatáskörébe tartoznak.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya a több országot érintő, alábbiakkal kapcsolatos polgári jogi ügyekre terjed ki:

házasság felbontása;

különválás;

házasság érvénytelenítése;

a szülői felelősség bármely vonatkozása (úgymint a felügyeleti és a láthatási jog).

A rendelet egyik fő célkitűzése a gyermekek azon jogának biztosítása, hogy kapcsolatot tarthasson mindkét szülőjével, még akkor is, ha azok külön vagy eltérő uniós országban élnek.

A rendelet nem vonatkozik az alábbiakkal kapcsolatos ügyekre:

a házasság felbontásának jogalapjai, illetve a házasságfelbontási ügyek esetén alkalmazandó jog;

a házasság felbontásával kapcsolatos kérdések, például a tartási kötelezettség;

az apaság megállapítása és kétségbevonása;

az örökbefogadásra vonatkozó határozatok és az örökbefogadást előkészítő intézkedések;

az örökbefogadás érvénytelenítése, illetve visszavonása;

a gyermek családi neve és utónevei;

a gyermek szülőtől vagy gyámtól való függetlenedése;

a célvagyon (trust) és az öröklés;

a gyermekek által elkövetett bűncselekmények eredményeként tett intézkedések.

Házassági ügyek

Házassági ügyekben a joghatóság tekintetében nincs általánosan alkalmazandó szabály. Annak megállapítására, hogy egy adott ügyben mely uniós ország bíróságai rendelkeznek joghatósággal, a rendelet a házastársak nemzetisége vagy szokásos tartózkodási helye alapján a joghatóságot megalapozó hét alternatívát határoz meg.

Szülői felelősség

A szülői felelősség a következőkre terjed ki:

felügyeleti jog és láthatási jog;

gyámság, gondnokság és hasonló jogi megállapodások;

a gyermek személyének, illetve vagyonának gondozásával megbízott olyan személyek vagy szervek kijelölése és feladatai, amelyek képviselik vagy támogatják a gyermeket;

a gyermek nevelőszülőknél való elhelyezése vagy intézményi gondozásba helyezése;

a gyermek védelmét célzó intézkedések vagyonának kezelésével, megóvásával vagy használatával kapcsolatban.

Ezek az ügyek általában a gyermek szokásos tartózkodási helye szerintiuniós ország bíróságainak joghatósága alá tartoznak. Amennyiben nem lehetséges meghatározni a gyermek szokásos tartózkodási helyét (ami például menekültek esetén fordul elő), akkor automatikusan az az uniós ország vállalja a joghatóságot, amelynek területén a gyermek jelen van.

A gyermek jogellenes elvitele

A rendelet meghatározza a gyermekek jogellenes elvitelével vagy visszatartásával kapcsolatos ügyek rendezésére vonatkozó szabályokat is.

Annak az uniós országnak a bíróságai, ahol a gyermek közvetlenül a jogellenes elvitelt megelőzően szokásos tartózkodási hellyel rendelkezett, mindaddig megtartják joghatóságukat, amíg egy másik uniós ország nem válik a gyermek fő tartózkodási helyévé.

A határozatok elismerése

A rendelet értelmében valamennyi uniós ország köteles automatikusan elismerni a valamely másik uniós országban a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozólag hozott határozatokat. A határozatok elismerése megtagadható, például a következő esetekben:

az elismerés nyilvánvalóan ellentétes a közrenddel;

az alperesnek nem kézbesítették az eljárást megindító iratot megfelelő időben ahhoz, hogy gondoskodhasson a védelméről (abban az esetben, ha a határozathozatalra az alperes távollétében került sor);

az elismerés összeegyeztethetetlen egy, a felekre vonatkozó másik határozattal.

A szülői felelősséggel kapcsolatos ügyekben hozott határozatok elismerése elutasítható továbbá:

ha nem biztosítottak lehetőséget a gyermek meghallgatására;

bármely személy kérelmére, aki azt állítja, hogy a határozat sérti a szülői felelősségét, amennyiben a határozatot úgy hozták meg, hogy e személy meghallgatására nem adtak lehetőséget.

A határozatok végrehajtása

A szülői felelősség gyakorlásáról egy adott uniós országban hozott végrehajtható határozat más uniós országban akkor kerülhet végrehajtásra, ha bármely érdekelt fél kérelmére ott végrehajthatóvá nyilvánították. Nincs szükség végrehajthatóvá nyilvánításra azon láthatási jogot biztosító vagy gyermek visszavitelét elrendelő határozatok esetén, amelyeket az eredetileg eljáró uniós ország bírósága a rendelettel összhangban igazolt.

Együttműködés a központi hatóságok között a szülői felelősségre vonatkozó ügyekben

Mindegyik uniós ország kijelöl egy (vagy több) központi hatóságot a következő feladatok ellátására:

segítség nyújtása azon szülőknek, akik a másik szülő által jogellenesen egy másik uniós országba vitt gyermek visszavitelét kérik;

a nemzeti jogszabályokkal és eljárásokkal kapcsolatos információcsere elősegítése;

a bíróságok közötti kapcsolattartás megkönnyítése;

segítség nyújtása a szülőknek vagy gyámoknak, akik a határozatok elismerését és végrehajtását kérik;

a szülők vagy gyámok közötti véleménykülönbségek feloldása alternatív eszközökkel, például közvetítés útján.

A központi hatóságok a polgári és kereskedelmi ügyekben illetékes Európai Igazságügyi Hálózat tagjaként rendszeresen találkoznak.

Meglévő megállapodások

A rendelet főszabályként felváltja a fennálló, két vagy több uniós ország között, azonos ügyekkel kapcsolatban kötött egyezményeket. Az uniós országok közötti kapcsolatokban e rendelet elsőbbséget élvez az alábbi többoldalú egyezményekkel szemben:

az 1961. évi Hágai Egyezmény (a kiskorúak védelme tekintetében alkalmazandó jog);

az 1967. évi Luxembourgi Egyezmény (a házasság érvényességére vonatkozó határozatok elismerése);

az 1970. évi Hágai Egyezmény (a házasság felbontásának elismerése);

az 1980. évi Európai Egyezmény (gyermekek feletti felügyeleti jog);

az 1980. évi Hágai Egyezmény (a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásai).

A szülői felelősségről és a gyermekek védelmét szolgáló intézkedésekről szóló, 1996. október 19-én kelt Hágai Egyezményhez való viszonyt illetően ez a rendelet teljes körűen alkalmazandó, amennyiben a gyermek valamely uniós ország területén rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel.

Mentességek és külön rendelkezések

Dánia nem részese a rendeletnek, ezért a rendelet alkalmazása rá nem vonatkozik.

Külön rendelkezések vonatkoznak a következőkre:

Finnország és Svédország Dániával, Izlanddal és Norvégiával való kapcsolatai az 1931. február 6-án Dánia, Finnország, Izland, Norvégia és Svédország között kötött egyezmény alkalmazása tekintetében;

a Szentszék és Portugália, Olaszország, Spanyolország, illetve Málta közötti kapcsolatok.

További tájékoztatás:

JOGI AKTUS

A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2201/2003/EK rendelet

2004.8.1.

-

HL L 338., 2003.12.23., 1-29. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2116/2004/EK rendelet

2005.1.3.

-

HL L 367., 2004.12.14., 1-2. o.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 2010/405/EU határozata (2010. július 12.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról (Hivatalos Lap L 189., 2010.7.22., 12-13. o.)

A Tanács 1259/2010/EU rendelete (2010. december 20.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról (Hivatalos Lap L 343., 2010.12.29., 10-16. o.)

A Bizottság 2012/714/EU határozata (2012. november 21.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Litvánia részvételének megerősítéséről (HL L 323., 2012.11.22., 18-19. o.)

A Bizottság 2014/39/EU határozata (2014. január 27.) a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén folytatott megerősített együttműködésben Görögország részvételének megerősítéséről (HL L 23., 2014.1.28., 41-42. o.)

utolsó frissítés 24.09.2015

Top