Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Unión kívüli országok állampolgárainak beengedése tanulmányok folytatása, gyakorlat vagy önkéntes szolgálat céljára

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Unión kívüli országok állampolgárainak beengedése tanulmányok folytatása, gyakorlat vagy önkéntes szolgálat céljára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/114/EK irányelv – harmadik országok állampolgárainak tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat vagy önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételei

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Célja az uniós országok jogszabályainak harmonizálása a harmadik országok állampolgárainak tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat vagy önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeire vonatkozóan.

FŐBB PONTOK

 • A jelen irányelv meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek a harmadik országok állampolgárainak – 3 hónapnál hosszabb időre, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából – az Unió területére történő beutazásáról rendelkeznek. A tagállamoknak a hallgatókra vonatkozó szabályokat bele kell foglalniuk nemzeti jogszabályaikba; azonban szabadon rendelkezhetnek arról, hogy ezt a többi kategória vonatkozásában ne tegyék meg.
 • Az irányelv hatálya nem terjed ki az emberek bizonyos csoportjaira:
  • menedékkérők és ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesülő személyek (vagyis akik a származási országukba való visszatérésük esetén súlyos fenyegetettség veszélyének lennének kitéve);
  • harmadik országok azon állampolgárai, akik uniós polgár családtagjai;
  • harmadik országok azon állampolgárai, akik a 2003/109/EK irányelv értelmében – amely bizonyos körülmények teljesülése esetén tanulmányok folytatása vagy szakképzés céljából elismeri jogukat a többi tagállamban való tartózkodásra – valamely tagállamban a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező személyek jogállását élvezik.

Belépési és tartózkodási feltételek

 • Az irányelv kötelező érvényű rendelkezései a harmadik országbeli hallgatók belépésére és tartózkodására vonatkoznak. A tagállamok ugyanakkor szabadon dönthetnek arról, hogy e rendelkezéseket alkalmazzák-e a tanulókra, az önkéntesekre illetve a fizetés nélküli gyakornokokra is.
 • A harmadik országbeli állampolgárként jelentkező személyek tanulmányi célú beutazására számos általános feltétel és a következő egyedi feltételek vonatkoznak. Előfeltétel, hogy:
  • az adott személynek előzőleg felvételt kellett nyernie valamely felsőoktatási intézménybe;
  • az adott személynek rendelkeznie kell a megélhetés, a tanulmányai és a visszatérés költségeit fedező anyagi forrásokkal;
  • az adott személynek kellő szinten ismernie kell a folytatandó tanulmányi program nyelvét (rugalmas feltétel, alkalmazásáról a tagállamok szabadon döntenek);
  • az oktatási intézmény által meghatározott beiratkozási díjat előzőleg be kell fizetni (rugalmas feltétel, alkalmazásáról a tagállamok szabadon döntenek).
 • Bizonyos feltételek teljesülése esetén azon harmadik országbeli állampolgárok részére, akiket valamely tagállam hallgatóként fogadott, a jelen irányelv tartózkodási jogot biztosít egy másik tagállamban, ahol a hallgatók tanulmányaikat folytatni kívánják.
 • A tanulóként középfokú tanulmányokat folytató harmadik országbeli állampolgárokat illetően az irányelv kizárólag az arra szakosodott szervezetek által lebonyolított csereprogramok keretében történő mobilitásra terjed ki. Az alábbi feltételek alkalmazandók:
  • a korhatárokat az érintett tagállam határozza meg;
  • a csereprogram lebonyolításával foglalkozó szervezetet az érintett tagállamban akkreditálni kell;
  • a csereprogram lebonyolításával foglalkozó szervezet felel a megélhetési, tanulmányi és egészségügyi költségekért, valamint a visszatérés költségeiért;
  • a harmadik országbeli állampolgárnak egy fogadó családnál kell elhelyezést nyernie;
  • a tagállamok saját döntésük alapján azon harmadik országokra korlátozhatják a csereprogramokat, amelyek saját tanulóik számára is kínálnak csereprogramokat.
 • Az irányelv a nem fizetett szakmai gyakorlatra érkező harmadik országbeli állampolgárok fogadására vonatkozóan a következő feltételeket rögzíti:
  • a beutazó személynek rendelkeznie kell a megélhetés, a képzés és a visszatérés költségeit fedező anyagi forrásokkal;
  • ha a tagállam kéri, a beutazó személynek részt kell vennie egy nyelvi alapképzésen, hogy rendelkezzen a gyakorlat elvégzéséhez szükséges nyelvtudással.
 • A jelen irányelv nem terjed ki az olyan nem fizetett gyakornokokra és önkéntesekre, akik tevékenységük, illetve fizetésük vagy javadalmazásuk típusa folytán a nemzeti jogszabályok értelmében munkavállalónak minősülnek.
 • Az önkéntes szolgálat céljából beutazó harmadik országbeli állampolgárok fogadására vonatkozóan az irányelv a következő feltételeket írja elő:
  • a korhatárokat az érintett tagállam határozza meg;
  • megállapodással kell rendelkezni, amely megjelöli a feladatokat, azokat a kereteket, amelyeken belül az önkéntes e feladatokat ellátja, a munkaidőt, valamint az utazás, a megélhetés és a lakhatás költségeinek fedezésére rendelkezésre álló anyagi forrásokat;
  • az önkéntes tevékenységért felelős szervezet felelősséget vállal az önkéntes tevékenységeiért, valamint a tagállamban való tartózkodása, egészségügyi ellátása és visszatérése költségeiért;
  • ha azt a fogadó tagállam kifejezetten kéri, az önkéntesnek a tagállam nyelvét, történelmét és társadalmát bemutató alapszintű képzésen kell részt vennie.

A tartózkodási engedély érvényességi ideje és meghosszabbítása

A tartózkodási engedély érvényességi ideje a kategóriától függ:

 • hallgatók: legalább 1 év, amely meghosszabbítható, ha az engedély tulajdonosa továbbra is megfelel a feltételeknek. Amennyiben a tanulmányok időtartama 1 évnél rövidebb, az engedély a képzés időtartamára érvényes;
 • tanulók: legfeljebb 1 év;
 • fizetés nélküli gyakornokok: az engedély érvényességi ideje nem haladhatja meg az 1 évet. Kivételes esetben – kizárólag a valamely tagállam által elismert szakképesítés megszerzésének időtartamára – egy alkalommal meghosszabbítható;
 • önkéntesek: legfeljebb 1 év. Kivételes esetben, amennyiben az adott program időtartama meghaladja az 1 évet, a tartózkodási engedély az érintett időszak leteltéig érvényes lehet.

A harmadik országok állampolgárainak jogai

Az irányelv biztosítja a hallgatók munkavállalásra és önálló jövedelemszerző tevékenység folytatására való jogát. Azonban a tagállamok a hallgatói jogállású harmadik országbeli állampolgárok munkához való jogát – tartózkodásuk első évében – korlátozhatják.

Eljárás és átláthatóság

 • A tartózkodási engedély megadására és meghosszabbítására a következő szabályok vonatkoznak:
  • a tartózkodási engedélyre vonatkozó döntés meghozatalának és a döntés kérelmezővel való közlésének olyan időkereten belül kell megtörténnie, hogy az a kérdéses tanulmányok folytatását ne akadályozza, ugyanakkor az illetékes hatóságok számára elegendő legyen a kérelem elintézésére;
  • amennyiben a kérelem alátámasztására szolgáltatott adatok nem megfelelőek, a kérelmet elbíráló hatóságok felfüggeszthetik a kérelem vizsgálatát. A hatóságoknak tájékoztatniuk kell a kérelmezőt a további szükséges adatokról;
  • a tartózkodási engedély iránti kérelmet elutasító minden határozatot közölni kell az érintett harmadik országbeli állampolgárral. Az értesítésben meg kell jelölni a lehetséges jogorvoslati eljárásokat;
  • a kérelem elutasítása, illetve az ezen irányelvvel összhangban kiadott tartózkodási engedély visszavonása esetében az érintett személynek joga van ahhoz, hogy a döntés ellen az érintett tagállam hatóságai előtt jogorvoslattal éljen.
 • Az irányelv lehetőséget biztosít arra, hogy a hallgatók és a tanulók tartózkodási engedélyét vagy vízumát a harmadik országok állampolgárainak belépéséért és tartózkodásáért felelős, uniós országbeli hatóság és a diákcsereprogramokat bonyolító felsőoktatási intézmény közötti megállapodás révén gyorsított eljárásban állítsák ki.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2016/801 irányelv 2018. május 24-től hatályon kívül helyezi és felváltja a 2004/114/EK irányelvet.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZ AZ IRÁNYELV?

A rendelet 2005. január 12-től hatályos. Az uniós országoknak 2007. január 11-ig kellett átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információkért lásd:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2004/114/EK irányelve (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről (HL L 375., 2004.12.23., 12–18. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/801 irányelve (2016. május 11.) a harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au pair tevékenység céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételeiről (HL L 132., 2016.5.21., 21–57. o.)

utolsó frissítés 15.09.2017

Top