EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Szabad mozgás és tartózkodás az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/38/EK irányelv az uniós polgároknak és családtagjaiknak az EU területén belül történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv:

 • egyetlen jogi aktusba tömörít számos létező jogszabályt;
 • meghatározza a szabad mozgáshoz, valamint az (ideiglenes és huzamos) tartózkodáshoz való jog gyakorlására vonatkozó feltételeket az Európai Unió (EU) polgárai (az uniós polgárok*) és családtagjai*
 • megállapítja az előbb említett jogok közrendi, közbiztonsági vagy közegészségügyi okokból meghatározott korlátait;
 • tisztázza a munkavállalók, az önálló vállalkozók, a diákok és a fizetésben nem részesülők jogállását.

FŐBB PONTOK

Az érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél birtokában lévő uniós polgárok:

 • bármely uniós tagállamba beléphetnek anélkül, hogy kiutazási vagy beutazási vízumra lenne szükségük. Azoknak a családtagoknak, akik nem uniós tagállamok állampolgárai, nincs szükségük kiutazási vagy beutazási vízumra, ha érvényes tartózkodási kártyával rendelkeznek.
 • három hónapig tartózkodhatnak valamely más tagállamban anélkül, hogy bármely egyéb feltételnek vagy formai követelménynek meg kellene felelniük;
 • három hónapot meghaladóan tartózkodhatnak más tagállamban, amely tartózkodás a fogadó országban betöltött jogállásuktól függően bizonyos feltételekhez kötött:
  • a munkavállalóknak és az önálló vállalkozóknak egyéb feltételeknek nem kell eleget tenniük,
  • a diákoknak és a fizetésben nem részesülőknek (például a nyugdíjasoknak) rendelkezniük kell egyrészt elegendő forrásokkal önmaguk és családtagjaik számára ahhoz, hogy ne jelentsenek indokolatlan terhet a fogadó ország szociális segítségnyújtási rendszerére, továbbá teljes körű egészségbiztosítással kell rendelkezniük;
 • három hónapnál hosszabb tartózkodási idő esetén be kell jelentkezniük a fogadó ország illetékes hatóságainál. Amennyiben családtagjaik nem valamely tagállam állampolgárai, akkor öt évig érvényes tartózkodási kártyát kell igényelniük;
 • huzamos tartózkodási jogot nyernek, ha öt éven át folyamatosan, jogszerűen tartózkodtak valamely másik tagállamban. Ez a rendelkezés az őket elkísérő családtagjaikra is vonatkozik.
 • a fogadó ország állampolgáraiéval egyenlő bánásmódra jogosultak. A fogadó ország hatóságai azonban nem kötelesek a tartózkodás első három hónapjában szociális segítségnyújtást biztosítani a fizetésben nem részesülő uniós polgárok számára.

Ezenkívül:

 • valamely uniós polgár közeli családtagjai – bizonyos feltételek teljesülése esetén – az uniós polgár elhunytát vagy az országból való távozását követően továbbra is jogosultak az adott országban élni;
 • az uniós polgárokat, illetve családtagjaikat kiutasíthatják, ha viselkedésükkel komolyan veszélyeztetik a társadalom alapvető érdekeit;
 • kizárólag azok a betegségek indokolhatják a szabad mozgás korlátozását, amelyeket az Egészségügyi Világszervezet esetlegesen járványt okozó betegségként tart számon.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. április 30. óta hatályos, és a tagállamok nemzeti jogába 2006. április 30-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Uniós polgár. Valamely uniós tagállam állampolgárságával rendelkező személy.
Családtag. Idetartozik például valamely uniós polgár házastársa, élettársa, akivel regisztrált élettársi kapcsolatban él, valamint egyenesági leszármazottai, akik 21. életévüket nem töltötték be.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 158., 2004.4.30., 77–123. o.).

A 2004/38/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az eredeti dokumentumba. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/54/EU irányelve (2014. április 16.) a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (HL L 128., 2014.4.30., 8–14. o.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK irányelv jobb átültetéséhez és alkalmazásához nyújtott iránymutatásról (COM(2009) 313 végleges, 2009.7.2.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának — Az uniós polgárok és családtagjaik szabad mozgása: Öt intézkedés a változás érdekében (COM (2013) 837 final, 2013.11.25.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak –s A nemzeti hatóságok támogatása a szabad mozgás jogával való visszaéléssel szembeni küzdelemben: Kézikönyv az uniós polgárok és harmadik országbeli állampolgárok közötti érdekházasságok kérdésének az uniós polgárok szabad mozgására vonatkozó uniós jog összefüggésében való kezeléséről (COM(2014) 604 final, 2014.9.26.)

utolsó frissítés 03.02.2022

Top