EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

Bizonyításfelvétel polgári és kereskedelmi ügyekben

 

ÖSSZEFOGLALÓ:

1206/2001/EK rendelet a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, az uniós országok bíróságai közötti együttműködéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

A rendelet célja az uniós országok közötti igazságügyi együttműködés javítása és egyszerűsítése, valamint a bizonyításfelvétel felgyorsítása a polgári és kereskedelmi eljárásokban.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendeletet polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amennyiben valamely uniós ország bírósága kéri, hogy:

 • egy másik uniós ország illetékes bírósága bizonyítékokat szerezzen;
 • engedélyezzék, hogy egy másik uniós országban közvetlenül folytathasson le bizonyítást.

A kérelemnek olyan bizonyítékok megszerzésére kell irányulnia, amelyeket már megkezdett vagy megfontolás tárgyává tett bírósági eljárásban kívánnak felhasználni.

Bíróságok közötti közvetlen továbbítás

Az uniós országoknak el kell készíteniük a bizonyítékok megszerzésére felhatalmazott bíróságok jegyzékét, és meg kell jelölniük azok területi, vagy különleges szakterület szerinti hatáskörét (mint például amikor a bűncselekményből származó eszközök elkobzásához a bíróságnak lehetnek jogosítványai). Kérelmeket az a bíróság, amely előtt az eljárásokat lefolytatják vagy azt tervezik (a „megkereső bíróság”) közvetlenül küldi meg a bizonyítékokat összegyűjtő uniós ország bíróságának címezve (a „megkeresett bíróság”).

Minden uniós ország kijelöl egy központi szervet, amelynek feladata:

 • a bíróságok tájékoztatása;
 • a továbbítással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő problémák megoldása;
 • kivételes esetekben a kérelem továbbítása az illetékes bíróságokhoz.

A kérelem formája és tartalma

A kérelmet az e rendeletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával kell benyújtani. A formanyomtatványnak tartalmaznia kell bizonyos részleteket, mint például:

 • az eljárásban részt vevő felek neve és címe,
 • az ügy jellege és tárgya,
 • az elvégzendő bizonyításfelvétel ismertetése.

A kérelmet a megkeresett bíróság szerinti uniós ország hivatalos nyelvén, vagy más olyan nyelven kell elkészíteni, amelyet az adott ország számára elfogadhatónak jelölt meg.

A kérelem teljesítése

A kérelmet a megkeresett uniós ország nemzeti jogának megfelelően kell teljesíteni. A kérelmet legkésőbb a kézhezvételétől számított 90 napon belül kell teljesíteni.

A kérelem teljesítését csak az alábbi esetekben lehet megtagadni:

 • a kérelem nem tartozik e rendelet hatálya alá (például mert büntetőeljárást és nem polgári vagy kereskedelmi eljárást érint);
 • a kérelem teljesítése nem tartozik a megkeresett bíróság hatáskörébe;
 • a kérelem hiányos;
 • amennyiben a meghallgatni kívánt személy a vallomástétel megtagadásának jogára vagy vallomástételi tilalomra hivatkozik;
 • a szakértői tanácsadás költségeivel kapcsolatos letételhelyezés vagy előlegfizetés a felek egyike részéről nem történt meg.

A kérelem teljesítésének megtagadása esetén a megkeresett bíróság a kérelem kézhezvételétől számított 60 napon belül tájékoztatja erről a megkereső bíróságot.

Amennyiben a megkereső ország nemzeti joga erre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, úgy e tagállam képviselői jelen lehetnek a megkeresett bíróság által teljesített bizonyításfelvétel során. Ugyanez vonatkozik a felekre, illetve (adott esetben) azok képviselőire is.

A rendelet nem zárja ki, hogy 2 vagy több uniós ország olyan megállapodásokat kössön vagy tartson fenn, amelyek a kérelem teljesítését felgyorsítják vagy egyszerűsítik.

Jelentés

2007-ben az Európai Bizottság az irányelv végrehajtásáról szóló jelentést tett közzé a rendelet alkalmazásáról. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy bizonyos intézkedésekre még szükség van a működés javításához. Ilyenek a következők:

 • a jogi szakma ismerje meg jobban ezt a rendeletet;
 • a kérelmek teljesítésére adott 90 napos határidőt be kell tartani;
 • a technológiákat, különösen a videokonferenciákat fokozottabban kell alkalmazni.

Nyilvános konzultáció

2017 decemberében a Bizottság nyilvános konzultációt indított az EU-n belüli polgári és kereskedelmi ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés korszerűsítése tárgyában. A konzultáció vonatkozik mind az iratkézbesítésről szóló 1393/2007/EK rendeletre, mind a jelen összefoglalóban szereplő rendeletre.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2004. január 1-jétől hatályos, kivéve a következő cikkeket:

 • 19. cikk (a végrehajtási szabályok kézikönyvének elkészítéséről, amit a Bizottság intéz),
 • 21. cikk (az uniós országoknak egymásközti, hatályban lévő megállapodásaik vagy egyezségeik jegyzékét a Bizottságnak át kell adniuk) és
 • 22. cikk (a nemzeti bíróságaik és illetékes hatóságaik működését meghatározó szabályokról az uniós országok a Bizottságot tájékoztatják),

amelyek mindegyike 2001. július 1. óta hatályos.

Dánia nem vesz részt e rendelet elfogadásában.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 1206/2001/EK rendelete (2001. május 28.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről (HL L 174., 2001.6.27., 1–24. o.)

Az 1206/2001/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (COM(2018) 378 final, 2018.5.31.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Hatásvizsgálat – amely a következő dokumentumot kíséri: Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a polgári és kereskedelmi ügyekben a bizonyításfelvétel tekintetében történő, a tagállamok bíróságai közötti együttműködéséről szóló, 2001. május 28-i 1206/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (SWD(2018) 285 final, 2018.5.31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1393/2007/EK rendelete (2007. november 13.) a tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről („iratkézbesítés”), és az 1348/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 324., 2007.12.10., 79–120. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 14.05.2018

Top