Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

„Eurodac” rendszer

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

„Eurodac” rendszer

A rendelet a menedékjogot kérő személyek, valamint meghatározott kategóriába tartozó illegális bevándorlók ujjlenyomatainak összehasonlítására szolgáló rendszer létrehozásáról rendelkezik. Elősegíti a Dublin II rendelet alkalmazását, amely alapján megállapítható, hogy melyik tagállam illetékes a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására.

JOGI AKTUS

A Tanács 2725/2000/EK rendelete (2000. december 11.) a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló „Eurodac” létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Eurodac rendszer lehetővé teszi az Európai Unió tagállamai számára a menedékjogot kérő személyek, valamint az Unió külső határainak jogellenes átlépése miatt letartóztatott személyek azonosságának megállapítását. Az ujjlenyomatok összehasonlításával a tagállamok meg tudják állapítani, hogy az EU egyik tagállamában illegálisan tartózkodó menedékjogot kérő külföldi állampolgár kért-e korábban menedékjogot egy másik uniós tagállamban, illetve hogy jogellenesen lépett-e be az Unió területére.

Az Eurodac egy, a Bizottságon belül létrehozott, az ujjlenyomatok összehasonlítására alkalmas számítógépes központi adatbázissal rendelkező központi egységből, valamint a tagállamok és az adatbázis közötti elektronikus adatátvitelt biztosító rendszerből áll.

Az ujjlenyomatokon kívül a tagállamok a következő adatokat továbbítják a rendszerbe:

  • a származási hely szerinti tagállam;
  • a személy neme;
  • a menedékjog iránti kérelem vagy a személy letartóztatásának a helye és dátuma;
  • referenciaszám;
  • az ujjlenyomatvétel dátuma;
  • az adatok központi egységhez való továbbításának dátuma.

Adatokat gyűjtenek minden, a 14. életévét betöltött személyről, és az információkat a nemzeti hozzáférési pontokon keresztül továbbítják a központi egységhez.

Tíz évig őrzik meg a menedékjogot kérő személy adatait, de ha az adott személy állampolgárságot szerez valamelyik tagállamban, haladéktalanul törölni kell az adatait az adatbázisból. A külső határ jogellenes átlépése miatt letartóztatott külföldi személyekre vonatkozó adatokat az ujjlenyomat-felvétel napjától számított két évig őrzik meg. A két év letelte előtt haladéktalanul törölni kell a külföldi állampolgár adatait a következő esetekben, ha:

  • tartózkodási engedélyt kap;
  • elhagyja az Unió területét;
  • állampolgárságot szerez valamelyik tagállamban.

Ha a külföldi állampolgár illegálisan tartózkodik valamelyik tagállamban, ujjlenyomatait össze lehet hasonlítani a központi adatbázisban lévő adatokkal, és meg lehet állapítani, hogy az adott személy korábban benyújtott-e menedékjog iránti kérelmet valamelyik tagállamban. Az összehasonlításhoz elküldött ujjlenyomatokat az Eurodac rendszer nem tárolja tovább az összehasonlítás után.

Az Eurodac rendszerbe adatokat küldő tagállamoknak a személyes adatok védelme érdekében biztosítaniuk kell, hogy az ujjlenyomatok levétele, valamint az adatok feldolgozásával, továbbításával, tárolásával vagy törlésével kapcsolatos műveletek jogszerűek legyenek. A Bizottságnak felügyelnie kell, hogy a központi egység megfelelően alkalmazza-e a rendeletet, és meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az adatok biztonságának megőrzése érdekében. A végrehajtott intézkedésekről tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

A tagállamok adatfeldolgozási tevékenységeit a nemzeti felügyeleti hatóságok, a Bizottság ilyen jellegű intézkedéseit pedig az európai adatvédelmi biztos felügyeli.

Az Európai Unió tagállamain kívül ezt a rendeletet Izland, Norvégia és Svájc is alkalmazza, amelyek (nemzetközi megállapodások értelmében) elfogadták a dublini rendeletet.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

2725/2000/EK rendelet

2000.12.15.

HL L 316., 2000.12.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács 407/2002/EK rendelete (2002. február 28.) a Dublini Egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról [Hivatalos Lap L 62., 2002.3.5.]. Az Eurodac-rendelet 22. cikke értelmében a Tanács elfogadott bizonyos rendelkezéseket az ujjlenyomatok továbbítására és összehasonlítására, valamint a központi egység feladatainak meghatározására vonatkozóan. A központi egység meghatározza az ujjlenyomatok elektronikus úton történő átviteléhez szükséges műszaki követelményeket. A referenciaszám használatával az ujjlenyomat egy adott személyhez kapcsolható, és azonosítani lehet az adatokat küldő tagállamot. A szám betűkből és egy kódszámból áll. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az összehasonlítás miatt elküldött ujjlenyomatok továbbítása megfelelő minőségben történjen.

A központi egység az adatok beérkezése után 24 órán belül feldolgozza az összehasonlítási kérelmeket (vészhelyzetben sürgős összehasonlítás kérhető).

Megállapodások

A Tanács 2008/147/EK határozata (2008. január 28.) az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség közötti, a tagállamban vagy Svájcban benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős állam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló megállapodásnak az Európai Közösség nevében történő megkötéséről [Hivatalos Lap L 53., 2008.2.27.]. Ezzel a megállapodással érvénybe lépnek a dublini és az Eurodac-jogszabályok rendelkezései, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelkezések Svájc és az Európai Unió tagállamai között. A 2008. május 1-jén hatályba lépő megállapodás rendelkezik Svájc és a tagállamok ezen rendelkezésekkel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről. A kötelezettségek nemteljesítése esetén a megállapodás felfüggeszthető vagy megszüntethető. Létrejön a Svájc és a tagállamok képviselőiből álló vegyes bizottság, amelynek feladata a dublini és az Eurodac-rendelet vívmányainak a megvalósítására és a gyakorlati alkalmazására vonatkozó ellenőrzés lebonyolítása. Az érintettek döntenek arról a megállapodáshoz csatolt levelezésben, hogy az EU, Izland és Norvégia közötti (lásd az alábbiakban), illetve az EU és Svájc között létrejött vegyes bizottságok értekezleteit közösen fogják megszervezni.

A Tanács 2006/188/EK határozata (2006. február 21.) az Európai Közösség és a Dán Királyság között az egy harmadik ország állampolgára által a tagállamok egyikében benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló 343/2003/EK tanácsi rendelet, valamint a dublini egyezmény hatékony alkalmazása érdekében az ujjlenyomatok összehasonlítására irányuló Eurodac létrehozásáról szóló 2725/2000/EK rendelet rendelkezéseit Dániára kiterjesztő megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 66., 2006.3.8.].

A Tanács 2001/258/EK határozata (2001. március 15.) az Európai Közösség és az Izlandi Köztársaság, valamint a Norvég Királyság között a tagállamok egyikében, illetve Izlandon vagy Norvégiában benyújtott menedékjog iránti kérelem megvizsgálására illetékes állam meghatározására vonatkozó kritériumokról és mechanizmusokról szóló megállapodás megkötéséről [Hivatalos Lap L 93., 2001.4.3.].

Jelentések

A Bizottság jelentése (2010. augusztus 2.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Eurodac központi egység 2009. évi tevékenységéről [COM(2010) 415 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Az Eurodac központi egység hetedik éves jelentése tájékoztatást nyújt a rendszer 2009. évi igazgatásával és teljesítményével kapcsolatban, valamint értékeli a szolgáltatás eredményeit, költséghatékonyságát, valamint szolgáltatásainak minőségét.

A rendszer igazgatásával kapcsolatban korszerűsítik az Eurodac rendszert, mivel az adatmennyiség jelentős mértékben megnőtt, a műszaki platform elavulttá vált, és a műveletek mennyiségének kiszámíthatatlan növekedése is szükségessé teszi ezt az intézkedést.

A jelentéshez csatolt melléklet statisztikai adatokat tartalmaz a menedékjog iránti kérelmekről (1. kategória), az Unió külső határát illegálisan átlépő személyek letartóztatásáról (2. kategória), valamint azokról a személyekről, akikről megállapították, hogy illegálisan tartózkodnak valamely tagállam területén (3. kategória). Az 1. és a 3. kategóriába tartozó adatokkal kapcsolatos műveletek az előző évekhez képest növekedtek, a 2. kategóriába tartozó műveletek viszont jelentős mértékben csökkentek.

A központi egység gyorsaságát, eredményességét, biztonságosságát és költséghatékonyságát általában megfelelőnek értékelték, azonban az adattovábbítási késedelmek továbbra is gondot okoznak.

A Bizottság jelentése (2009. szeptember 25.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EURODAC központi egység 2008. évi tevékenységéről [COM(2009) 494 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2009. január 26.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – Éves jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EURODAC központi egység 2007. évi tevékenységéről [COM(2009) 13 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Commission staff working document of 11 September 2007 – Annual Report to the Council and the European Parliament on the activities of the EURODAC Central Unit in 2006 [SEC(2007) 1184 final – Not published in the Official Journal] (Bizottsági szolgálati munkadokumentum [2007. szeptember 11.] – Éves jelentés a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az EURODAC központi egység 2006. évi tevékenységéről) [SEC(2007) 1184 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság jelentése (2007. június 6.) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a dublini rendszer értékeléséről [COM(2007) 299 végleges – Hivatalos Lap C 191., 2007.8.17.]. A Bizottság véleménye szerint a dublini rendszer (a Dublin II rendelet és az Eurodac-rendelet) minden célkitűzése megvalósult. Megállapítja azt is, hogy továbbra is fennállnak bizonyos problémák a rendszer gyakorlati alkalmazásával és hatékonyságával kapcsolatban. A Bizottság ez alapján javaslatot tesz mindkét rendelet módosítására.

Commission staff working paper – Third annual report on the activities of the Eurodac Central Unit (Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Eurodac központi egység harmadik éves jelentése) [SEC(2006) 1170 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Commission staff working paper – Second annual report on the activities of the Eurodac Central Unit (Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Eurodac központi egység második éves jelentése) [SEC(2005) 839 – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

Commission staff working paper – First annual report on the activities of the Eurodac Central Unit (Bizottsági szolgálati munkadokumentum – Az Eurodac központi egység első éves jelentése) [SEC(2004) 557 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 11.08.2010

Top