EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A szervezett utazási formák (2018-ig)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Utazási csomagok — fogyasztói jogok (2018-tól)' for an updated information about the subject.

A szervezett utazási formák (2018-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

90/314/EGK irányelve a szervezett utazási formákról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv egységes minimumelőírásokat állapít meg a szervezett utazási formákra vonatkozóan az Európai Unióban (EU-ban).
 • Ennélfogva lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy e szolgáltatásokat az EU belső piacán belül maximális garanciák mellett vehessék igénybe.

FŐBB PONTOK

Egy utazási csomag legalább két különböző típusú utazási szolgáltatás (közlekedés, szállás vagy egyéb idegenforgalmi szolgáltatás) kombinációja, amely a következő két feltételnek felel meg:

 • legalább 24 óránál hosszabb időszakra szól vagy éjszakai szállást is tartalmaz; valamint
 • összesített áron értékesítették.

Fogyasztói információk

 • Bármely a fogyasztó rendelkezésére bocsátott tájékoztatónak egyértelműen és pontosan jeleznie kell a következőket:
  • ár;
  • az úti cél, az úti terv és az utazási eszköz;
  • a szállás típusa;
  • étkezési rend;
  • útlevél- és vízumelőírások;
  • egészségügyi előírások;
  • a fizetés ütemezése;
  • annak határideje, amelyen belül a fogyasztókat az út törléséről értesíteni kell.
 • A tájékoztatóban található információk kötelező erejűek a szervezőre nézve. Ezen információk módosítása esetén a fogyasztót egyértelműen tájékoztatni kell, hogy beleegyezését nyújthassa.
 • A szervező a szerződés megkötését megelőzően – írásbeli formában – biztosítja az útlevéllel, vízummal (azok megszerzésével kapcsolatos határidőkkel) és az egészségügyi előírásokkal kapcsolatos információkat.
 • A szervező az utazás megkezdését megelőzően köteles írásban biztosítani a következőket:
  • a közbenső megállók és a csatlakozások ideje és helye, valamint a szállás adatai;
  • a szervező helyi képviselőjének neve, címe és telefonszáma, vagy ennek hiányában segélykérő telefonszám;
  • gyermekek részvételével járó utazások esetén bizonyos további adatok;
  • a biztosításra vagy segítségnyújtásra kiterjedő választható szerződésekkel kapcsolatos információk.

A szerződés módosítása

 • A fogyasztó foglalását átruházhatja valamely másik személyre, aki az utazásra vonatkozó valamennyi követelménynek megfelel, amennyiben erről a szándékáról indulás előtt a szervezőt vagy a közvetítőt értesíti. Az utazás átruházója és az átruházott foglalást elfogadó engedményes közösen felelnek az esedékes egyenleg kifizetéséért és minden, az átruházásból következő többletköltségért.
 • A szerződésben foglalt árakat módosítani nem lehet, kivéve, ha a szerződés kifejezetten rendelkezik ennek lehetőségéről. Ez esetben kizárólag a közlekedés költségeinek, a felszámítható illetékeknek, adóknak vagy díjaknak és átváltási árfolyamoknak a változtatása releváns.
 • Amennyiben a szervező jelentős mértékben módosítja a szerződést, a fogyasztó büntetés fizetése nélkül elállhat a szerződéstől; vagy elfogadhat egy módosító záradékot a szerződéshez, amely meghatározza a változtatásokat.

Törlés vagy a szerződés teljesítésének hiánya

 • Amennyiben a fogyasztó nem járul hozzá a szervező változtatásaihoz és eláll a szerződéstől, vagy a szervező törli a csomagot, a fogyasztónak jogában áll alternatív utazási csomagot igénybe venni (amennyiben ezt felajánlják), vagy a kifizetett összeg megtérítését kérni. A fogyasztó adott esetben kártalanításra jogosult a szerződés nem teljesítése esetén.
 • A szervező felel ténylegesen a szerződés nem teljesítéséért vagy nem megfelelő teljesítéséért, kivéve a fogyasztó vétkessége vagy vis major* esetén.

2018-tól alkalmazandó új szabályok

A 90/314/EGK irányelv helyébe annak hatályon kívül helyezését követően 2018. július 1-jétől az (EU) 2015/2302 irányelv lép. Az új irányelv a védelmet kiterjeszti az utazásszervezők által szervezett hagyományos szervezett utazási formákra is. A védelmet továbbá a kombinált utazások egyéb formáit igénybe vevő fogyasztókra is kiterjeszti, ilyen utazási formák lehetnek például a repülőút és szálloda vagy autókölcsönzés kombinációja valamely weboldalon.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 1990. június 18-án lépett hatályba. Az uniós országoknak 1992. december 31 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Vis major: olyan esemény, amely előre nem volt jelezhető, vagy amennyiben igen, súlyossága miatt nem volt kontrollálható, azaz minden gondosság ellenére elkerülhetetlen volt, mint például valamely természeti katasztrófa.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 90/314/EGK irányelve (1990. június 13.) a szervezett utazási formákról (HL L 158., 1990.6.23., 59–64. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/29/EK irányelve (2005. május 11.) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a 97/7/EK, a 98/27/EK és a 2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról (HL L 149., 2005.6.11., 22–39. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2302 irányelve (2015. november 25.) az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 326., 2015.12.11., 1–33. o.)

utolsó frissítés 27.03.2017

Top