EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A könnyűgépjárművek által kibocsátott szennyezés csökkentése

A könnyűgépjárművek által kibocsátott szennyezés csökkentése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

715/2007/EK rendelet a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről

MI A RENDELET CÉLJA?

A 715/2007/EK rendelet:

 • harmonizált szabályokat határoz meg a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek – gyűjtőnéven könnyűgépjárművek – kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról;
 • kiterjed a pótalkatrészekre, a kibocsátáscsökkentő berendezésekre*, és szabályokat határoz meg azok típusjóváhagyására vonatkozóan;
 • többször is módosításra került, legutóbb az (EU) 2018/858 rendelet által.

Az (EU) 2018/858 rendelet:

 • felülvizsgálja a gépjárműtípus-jóváhagyásra vonatkozó uniós szabályokat;
 • megbízható vizsgálati módszereket vezet be a szennyezőanyag-kibocsátások tekintetében; valamint
 • 2020. augusztus 31-től hatályon kívül helyezi a gépjárművek uniós típusjóváhagyásáról szóló 2007/46/EK irányelvet.

FŐBB PONTOK

A jogszabály a 2,6 tonnánál kisebb tömegű könnyűgépjárművekre vonatkozik.

A gyártók kötelezettségei:

 • az alkatrészek oly módon történő tervezése, kialakítása és összeállítása, amely lehetővé teszi a jármű számára az e rendeletnek való megfelelést;
 • bizonyítaniuk kell, hogy az új járművek és az új kibocsátáscsökkentő berendezések megfelelnek a jogszabálynak, és teljesíteni tudják a kibocsátási határértékeket a jármű rendes üzemeltetési feltételek szerinti normál élettartama alatt;
 • biztosítaniuk kell a kibocsátáscsökkentő berendezések 160 000 km-ig tartó élettartamát;
 • biztosítaniuk kell a járművek kibocsátásainak ötévenkénti vagy 100 000 km-enkénti ellenőrzését attól függően, hogy melyik van előbb;
 • számadatokat kell adniuk a vásárlóknak a szén-dioxid-kibocsátásra és az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozóan;
 • tilos a kibocsátáscsökkentő berendezések hatásfokát csökkentő hatástalanító berendezések használata, kivéve bizonyos szigorú feltételek mellett, például a motor sérülés vagy baleset elleni védelme esetén;
 • (2020. szeptember 1-jéig) a gépjárművek javítására és karbantartására vonatkozó, korlátlan és egységes információkat kell biztosítaniuk a független üzemeltetők számára honlapjaikon keresztül. Idetartozik a szervizkönyvek és a műszaki kézikönyvek hozzáférhetővé tétele. A gyártók észszerű díjat számíthatnak fel. E követelmények helyébe 2020. szeptember 1-jétől az (EU) 2018/858 rendeletben szereplő követelmények lépnek.

A nemzeti hatóságok kötelesek:

 • EU-típusjóváhagyást* adni a jogszabálynak megfelelő új járművek számára;
 • megtagadni a kibocsátási normáknak nem megfelelő járművek jóváhagyását, az egyes gépjármű-kategóriákra vonatkozó engedélyezett határidőn belül;
 • lehetővé tenni a rendeletnek megfelelő járművek nyilvántartásba vételét;
 • megtiltani az uniós normáknak nem megfelelő kibocsátáscsökkentő berendezések értékesítését vagy beszerelését;
 • szankciókat életbe léptetni azokra a gyártókra vonatkozóan, akik hamis nyilatkozatokat vagy eredményeket tesznek közzé, adatokat tartanak vissza vagy hatástalanító berendezéseket használnak.

A Bizottság rendszeresen felülvizsgálja a jogszabályban megfogalmazott eljárásokat, vizsgálatokat, követelményeket és kibocsátási határértékeket, valamint rendszeres időközönként – végrehajtási jogszabályok keretében – naprakésszé teszi azokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. január 3. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Kibocsátáscsökkentő berendezés: olyan mechanizmus vagy berendezés, amely – például a gépjárművek kipufogógázából – eltávolítja a máskülönben a légkörbe kerülő szennyező anyagokat.
Típusjóváhagyás: az az eljárás, amellyel tanúsítják, hogy egy termék megfelel a szabályozási és műszaki minimumkövetelményeknek.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 715/2007/EK rendelete (2007. június 20.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről (HL L 171., 2007.6.29., 1–16. o.)

A 715/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14. 1–218. o.)

A Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1–643. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról („keretirányelv”) (HL L 263., 2007.10.9., 1–160. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.10.2019

Top