EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A szennyező fizet elve és a környezeti felelősség

A „szennyező fizet” elve és a környezeti felelősség

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/35/EK irányelv a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv megállapítja a „szennyező fizet” elve alapján létrehozott szabályokat. Ez azt jelenti, hogy a környezeti kárt okozó vállalat felelős az okozott kárért, valamint meg kell tennie a szükséges megelőző vagy felszámolási intézkedéseket, és viselnie kell az ezzel kapcsolatos költségeket.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőképpen határozza meg a környezeti kár fogalmát:

A fogalommeghatározás tartalmazza a szennyező anyagoknak a levegőbe (mivel ez befolyásolja a talaj- és a vízkörülményeket), a szárazföldi felszíni vizekbe és a talajvízbe történő kibocsátását, valamint minden, a 2001/18/EK irányelvben megállapított, géntechnológiával módosított szervezet környezetbe történő szándékos kibocsátását.

Az irányelv hatálya

Két esetben merül fel a felelősség kérdése:

 • 1.

  Olyan környezeti károk, amelyeket az irányelv III. mellékletében felsorolt bármely tevékenység vált ki, többek között a következők:

  • energiaipar;
  • fémtermelés és fémfeldolgozás;
  • ásványkitermelés;
  • vegyipar;
  • hulladékkezelés;
  • nagy léptékű cellulóz-, papír- és kartongyártás, textilfestés és cserzőüzemek;
  • nagy léptékű hús-, tejtermék- és élelmiszergyártás.
 • 2.

  A védett fajokban vagy a természetes élőhelyekben a III. mellékletben fel nem sorolt keresőtevékenység által okozott károk (vagy ezek közvetlen veszélye), amennyiben a gazdasági szereplő vétkesen vagy gondatlanul jár el.

Kivételek

A kivételek közé tartoznak a fegyveres konfliktusok, a természeti katasztrófák, olyan környezeti károk, amelyek tekintetében a felelősség bizonyos nemzetközi egyezmények alkalmazási körébe tartozik (pl. tengeri szennyezés), valamint az Euratom-Szerződés alkalmazási körébe tartozó nukleáris kockázatok.

Megelőző és kárfelszámolási intézkedések

 • Amennyiben fennáll a környezeti kár bekövetkezésének közvetlen veszélye, a vállalatnak haladéktalanul meg kell tennie a szükséges megelőző intézkedéseket.
 • Amennyiben a környezeti kár már bekövetkezett, a vállalatnak haladéktalanul tájékoztatnia kell erről a hatóságokat, és lépéseket kell tennie azzal a céllal, hogy megelőzze a további környezeti károkat és az emberi egészségre gyakorolt kedvezőtlen hatásokat, valamint megfelelő felszámolási intézkedéseket kell hoznia.

A vállalat viseli a megelőző intézkedések és a felszámolási intézkedések költségeit, kivéve bizonyos eseteket, például ha a kár előidézője harmadik fél volt, és azok a megfelelő biztonsági intézkedések ellenére következtek be, vagy ha a kár egy hatósági utasítás betartásából ered.

Végrehajtás

 • A 2016-os végrehajtási jelentés megvizsgálta az irányelv 2007 és 2013 közötti végrehajtásának eredményeit, valamint tartalmazott egy, a REFIT (az Európai Bizottság Célravezető és hatásos szabályozás programja) keretén belül elvégzett értékelést is.
 • A jelentés megerősíti, hogy bár az irányelv hatása még nem teljes körű, hatékonynak bizonyult a környezeti károk felszámolása és a megelőzés ösztönzése tekintetében.

(EU) 2019/1010 módosító rendelet

Az irányelvet 2019-ben az (EU) 2019/1010 rendelet módosította, amely összehangolja és egyszerűsíti a környezeti jogszabályok terén érvényes jelentéstételi kötelezettségeket. A bevezetésre került, 2019. június 26. óta alkalmazott, új szabályok a következők:

 • Az uniós országok jelentést tesznek a Bizottságnak az irányelv végrehajtása során szerzett tapasztalatokról. A szolgáltatandó információk az irányelv VI. mellékletében szerepelnek, és 2022. április 30-ig, majd ezt követően ötévente kell begyűjteni azokat.
 • A Bizottság 2023. április 30-ig, és azt követően ötévente közzéteszi az irányelvről az uniós országok által szolgáltatott információk alapján készített értékelését.
 • A Bizottság 2020. december 31-ig iránymutatást dolgoz ki a szóban forgó irányelvben meghatározott „környezeti kár” fogalmának közös értelmezéséről.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2004. április 30. óta hatályos, az uniós országok nemzeti jogába pedig 2007. április 30-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről (HL L 143., 2004.4.30., 56–75. o.)

A 2004/35/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek: A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdése alapján (COM(2016) 204 final, 2016.4.14.)

Bizottsági szolgálati munkadokumentum: REFIT – Értékelés a környezeti felelősségről szóló irányelvről, amely a következő dokumentumot kíséri: A Bizottság jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a környezeti károk megelőzése és felszámolása tekintetében a környezeti felelősségről szóló 2004/35/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdése alapján (SWD(2016) 121 final, 2016.4.14.)

utolsó frissítés 17.06.2020

Top