Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés

A környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférés

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2003/4/EK irányelv a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

FŐBB PONTOK

Kérelem alapján történő hozzáférés

 • A hatóságok kötelesek rendelkezésre bocsátani a birtokukban lévő valamennyi környezeti információt valamely kérelmező részére, anélkül, hogy a kérelmezőnek indokolnia kellene kérelmét.
 • Az információszolgáltatásnak a kérelem beérkezését követő egy hónapon belül kell megtörténnie. Ez a határidő a terjedelmes és összetett kérelmek esetén két hónapra hosszabbítható.
 • A hatóságoknak minden ésszerű erőfeszítést meg kell tenniük annak érdekében, hogy a birtokukban lévő környezeti információkat elektronikus úton könnyen sokszorosítható és hozzáférhető formában tárolják.
 • Az információt a kérelmező által meghatározott formában vagy formátumban kell biztosítani, kivéve, ha az nyilvánosan hozzáférhető valamilyen más formátumban.
 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a tisztviselők segítséget nyújtsanak a nyilvánosságnak az információkhoz jutásban, továbbá rendelkezniük kell a hatóságok nyilvánosan hozzáférhető jegyzékével.
 • A kérelmek kezelésével kapcsolatos gyakorlati szabályok között szerepelnek a következők:
  • az információs tisztviselők kinevezése;
  • az információk vizsgálatára szolgáló intézmények; valamint
  • a hatóságok birtokában lévő környezeti információk nyilvántartásai vagy jegyzékei, továbbá az információs pontok adatai.
 • A kérelmek abban az esetben utasíthatók el, ha a kérelem:
  • nyilvánvalóan ésszerűtlen,
  • túlságosan általános jellegű,
  • befejezetlen anyagok érint, vagy
  • belső közleményeket érint.
 • A kérelem teljes körűen vagy részben elutasítható továbbá, amennyiben a közzététel hátrányosan befolyásolná például a következő, kimerítő jellegű indokok egyikét:
  • nemzetközi kapcsolatok,
  • folyamatban lévő bírósági eljárások,
  • szellemi tulajdonjogok, vagy
  • üzleti vagy üzemi titok.
 • A közhiteles nyilvántartásokhoz vagy jegyzékekhez való hozzáférés díjmentes. A hatóságok bármely környezeti információ kérelem alapján történő szolgáltatásáért díjat számolhatnak fel, ez a díj azonban nem haladhatja meg az ésszerű határt.
 • Azon kérelmezők számára, akik úgy vélik, hogy kérelmükkel nem foglalkoztak, vagy azt alaptalanul elutasították – bírósági eljárás keretében történő vagy független szerv általi – jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani.

Aktív terjesztés

 • Az elektronikusan hozzáférhető környezeti információknak legalább a következőket kell tartalmazniuk:
  • a környezetre vonatkozó nemzetközi szerződések, egyezmények vagy megállapodások, szakpolitikák, tervek és programok szövege;
  • a fent említettek végrehajtásában elért haladásról szóló jelentések;
  • a környezetállapot-jelentések;
  • a környezetre esetlegesen hatást gyakorló tevékenységek megfigyeléséből származó adatok nyomon követése;
  • az esetlegesen jelentős környezeti hatással járó engedélyek;
  • a környezeti hatástanulmányok és kockázatelemzések.
 • A fenti tételek kivételével az aktív terjesztést fokozatosan, a szükséges humán, pénzügyi és technikai erőforrások figyelembevételével kell végezni.
 • Az uniós országok biztosítják, hogy az általuk vagy a nevükben összegyűjtött információk naprakészek, pontosak és összehasonlíthatók.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2003. február 14-től hatályos. Az uniós országoknak 2005. február 14 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

 • Az Aarhusi Egyezmény 2001 óta hatályos. Abból az elképzelésből született meg, hogy a polgárok környezettudatosságának erősítése és a környezeti kérdésekben való fokozott részvétele jobb környezetvédelmet eredményez. Célja, hogy hozzájáruljon a jelen és jövő generációkban élő minden egyén azon jogának védelméhez, hogy egészségének és jólétének megfelelő környezetben éljen. E cél elérése érdekében az egyezmény három területen javasol fellépést:
  • a hatóságok birtokában lévő környezeti információhoz való hozzáférés biztosítása a nyilvánosság számára;
  • a nyilvánosság részvételének ösztönzése a környezettel kapcsolatos döntéshozatalban;
  • a környezeti ügyekben az igazságszolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő feltételek bővítése.
 • További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Környezeti információk: a 2003/4/EK irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kérdéseket érintő minden írásbeli, vizuális, szóbeli, elektronikus vagy bármilyen más formában lévő információ.

Hatóságok: különösen a kormányok és egyéb nemzeti, regionális vagy helyi közigazgatási szervek, többek között tanácsadó szervek és a jogszabályban meghatározott magánszemélyek. Az uniós kormányok dönthetnek úgy, hogy e fogalommeghatározás nem terjed ki az igazságszolgáltatási vagy jogalkotási minőségben eljáró szervekre.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 41., 2003.2.14., 26–32. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43–48. o.)

A Tanács 2005/370/EK határozata (2005. február 17.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló egyezménynek az Európai Közösség nevében való megkötéséről (HL L 124., 2005.5.17., 1–3. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1367/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és szervekre való alkalmazásáról (HL L 264., 2006.9.25., 13–19. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/2/EK irányelve (2007. március 14.) az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról (HL L 108., 2007.4.25., 1–14. o.)

utolsó frissítés 26.01.2017

Top