EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Benzin és dízelüzemanyagok minősége: kén és ólom

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

A 98/70/EK irányelv a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Meghatározza az uniós szabványokat a személyautókban, a teherautókban és terepjáró járművekben használt benzinre és dízelre vonatkozóan az emberi egészség és a környezet védelme érdekében, ideértve a benzinben használt ólom tiltását és a dízelüzemanyagokban használt kén korlátozását.
 • Kötelezi az üzemanyag-beszállítókat arra, hogy 2020-ra fokozatosan, 6 %-kal csökkentsék a szállított üzemanyagból vagy energiából származó, életciklus alatti üvegházhatású gázkibocsátásokat a 2010-es fosszilistüzelőanyag-alapvonalhoz viszonyítva.
 • Ez hatással van a nem fosszilis, alternatív tüzelőanyagok ötvözésére a közúti közlekedésben használt benzin- és dízelkeverékekben, valamint a nem közúton közlekedő gépekben*, a mezőgazdasági és erdészeti traktorokban, a belvízi és a kedvtelési célú vízi járművekben használt gázolajokban, ha nem tengeri közlekedésről van szó.

FŐBB PONTOK

Benzin

 • Az uniós országok csak az irányelv I. melléklete specifikációinak megfelelő benzint hozhatnak forgalomba. Ezek a specifikációk használatosak a benzin EU-ban történő forgalmazása során.
 • Az uniós országok csak veterán járművek általi használatra hozhatnak forgalomba nagyon csekély ólomtartalmú benzint. Az ólomtartalom nem haladhatja meg a 0,15 g/l-t, és legfeljebb az összes értékesítés 0,03 %-át teheti ki.
 • Egyes uniós országok magasabb gőznyomású benzint is forgalomba hozhatnak a nyár folyamán, ha a környezeti hőmérséklet alacsony, vagy ha a benzin etanoltartalma magasabb (aminek következtében csökken a gőznyomás). Az Európai Bizottságnak meg kell vizsgálnia e kivételek alkalmazásának időtartamát és kívánatosságát.

Dízelolaj

 • Az uniós országok csak a II. mellékletnek megfelelő dízelolajat hozhatnak forgalomba. Ezek a specifikációk használatosak a dízel EU-ban történő forgalmazása során.
 • Ha a II. melléklet valamennyi egyéb feltétele teljesül, az uniós országok nagyobb zsírsav-metil-észter-tartalmú dízelolajat is forgalomba hozhatnak; a zsírsav-metil-észter a biodízel elsődleges molekuláris összetevője.
 • A dízelolaj kéntartalma nem haladhatja meg a 10 mg/kg-ot.
 • E szabály alól kivételt lehet tenni a távoli területek és az olyan uniós országok esetében, ahol szélsőséges téli időjárás tapasztalható.

Az ÜHG kibocsátásának csökkentése

 • Az uniós országok az üzemanyag forgalmazójára ruházzák az üzemanyagból származó, a teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátással* kapcsolatos éves nyomon követés és jelentéstétel felelősségét.
 • Az üzemanyag-beszállítóknak fokozatosan, 2020. december 31-ig 10 %-kal kell csökkenteniük a teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátásokat, az üzemanyagra vonatkozó alapvonalhoz viszonyítva (melyet az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv II. melléklete határoz meg). Ez a csökkentés magában foglalja a kötelező 6 %-os csökkentési célkitűzést, amelyet 2020. december 31-ig kell elérni, valamint egy indikatív 2 %-os csökkentési célértéket, amelyet ugyancsak 2020. december 31-ig kell elérni a közlekedés céljából szállított energiahordozók típusa és/vagy bármilyen olyan technológia alkalmazása révén (ideértve a szén-dioxid-leválasztást és -tárolást), amely képes csökkenteni a tüzelőanyagok teljes életciklusa során kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét az üzemanyagból származó energiahordozó vagy a szállított energiahordozó egységéhez viszonyítva; valamint áll egy további indikatív 2 %-os csökkentési célértékből, amelyet a fenti dátumig kell elérni a Kiotói Jegyzőkönyv tiszta fejlesztési mechanizmusa szerinti kibocsátási egységek vásárlása révén.

Adatszolgáltatás

 • Minden év augusztus 31-én az uniós országok kötelesek tájékoztatást adni a nemzeti üzemanyag-minőségükről, valamint a közúti közlekedés céljából és a nem közúton közlekedő gépek számára biztosított benzin- és dízelüzemanyagok ÜHG-intenzitásának a csökkentéséről egy jelentésben, amely összefoglalja az előző naptári év összes releváns adatát. Az uniós országok az üzemanyag minőségének ellenőrzésére szolgáló rendszerben gyűjtenek adatokat a vonatkozó európai szabványokkal összhangban. Minden év augusztus 31-ig valamennyi uniós tagállam köteles tájékoztatást adni a 98/70/EK irányelv (a módosításaival együtt) 8. cikkének (1) bekezdésével és a 7a. cikkével összhangban. A 8. cikk (1) bekezdése előírja az üzemanyagok minőségellenőrzésével kapcsolatos adatok összegzését, melyeket az előző naptári év januárjától decemberéig terjedő időszakban gyűjtöttek.A 7a. cikk kötelezi az üzemanyag-beszállítókat arra, hogy csökkentsék a közúti közlekedés céljából biztosított energiahordozóknak az ÜHG-intenzitását.
 • Minden év december 31-ig az uniós országok kötelesek tájékoztatást adni az előrehaladásukra vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az uniós országokban 1999. július 1-ig kellett rendelkezéseit törvénybe foglalni. Az uniós országoknak a szabályokat 2000. január 1-től kellett alkalmazniuk.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Nem közúton közlekedő gépek: a nem árufuvarozásra vagy személyszállításra használt gépek, például buldózerek, kompresszorok, hátsó rakodók vagy homlokrakodók hajtómű-berendezései.
A teljes életciklusra számított ÜHG-kibocsátásról szóló jelentés: az üzemanyagok kitermeléséből, feldolgozásából és forgalmazásából származó CO2-, CH4- és N2O-kibocsátásokkal kapcsolatos jelentéstétel.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58–68. o.)

A 98/70/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1999 rendelete (2018. december 11.) az energiaunió és az éghajlat-politika irányításáról, valamint a 663/2009/EK és a 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 94/22/EK, a 98/70/EK, a 2009/31/EK a 2009/73/EK, a 2010/31/EU, a 2012/27/EU és a 2013/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2009/119/EK és az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv módosításáról, továbbá az 525/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 328., 2018.12.21., 1–77. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/2001 irányelve (2018. december 11.) a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról (átdolgozás) (HL L 328., 2018.12.21., 82-209. o.)

A Tanács (EU) 2015/652 irányelve (2015. április 20.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti számítási módszerek és jelentéstételi követelmények meghatározásáról (HL L 107., 2015.4.25., 26–67. o.)

A Bizottság 1307/2014/EU rendelete (2014. december 8.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7b. cikke (3) bekezdésének c) pontja, valamint a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikke (3) bekezdésének c) pontja céljára a nagy biodiverzitású gyepterületek kritériumainak és földrajzi térségeinek meghatározásáról (HL L 351., 2014.12.9., 3–5. o.)

A Bizottság 2005/27/EK ajánlása (2005. január 12.) azt illetően, hogy a benzin- és dízelüzemanyagokra vonatkozó 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv használatában mit jelent a maximált kéntartalmú benzin- és dízelüzemanyagok kiegyensúlyozott földrajzi alapon való hozzáférhetősége (HL L 15., 2005.1.19., 26–29. o.)

utolsó frissítés 19.09.2019

Top