Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Technológiaátadási megállapodások

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Technológiaátadási megállapodások

A versenyt korlátozó licenciamegállapodásokat tiltják az Európai Unió (EU) versenyszabályai, különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz) 101. cikke (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) 81. cikke). Az esetek többségében azonban ezeknek a megállapodásoknak olyan pozitív hatásaik is vannak, amelyek kiegyenlítik a versenyt korlátozó hatásaikat. Az új rendelkezések, amelyek között szerepel egy „csoportmentességi” rendelet és iránymutatások, biztos területet alakítanak ki a legtöbb licenciamegállapodás számára.

JOGI AKTUS

A Bizottság 772/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a technológiaátadási megállapodások csoportjaira történő alkalmazásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A szellemi tulajdonjogokról szóló jogszabályok kizárólagos jogokkal ruházzák fel a szabadalmak *, szerzői jogok, formatervezési mintákhoz fűződő jogok, bejegyzett védjegyek és a törvény által védett egyéb jogok tulajdonosait. A szellemi tulajdonjogok tulajdonosainak jogában áll, hogy megakadályozzák szellemi tulajdonuk * jogosulatlan felhasználását és hogy kiaknázzák ezt a tulajdonukat, különösen azáltal, hogy licenciába adják harmadik feleknek. A technológiaátadási megállapodások * a technológia licenciába adásáról szólnak.

Az ilyen megállapodások rendszerint javítják a gazdasági hatékonyságot és elősegítik a versenyt, mivel csökkentik a kutatás és fejlesztés területén a párhuzamos tevékenységeket, erősítik az új kutatási és fejlesztési tevékenységek megkezdésének ösztönzését, serkentik a további innovációt, megkönnyítik a technológiák elterjedését, valamint megteremtik a versenyt a termékpiacokon. Azonban a licenciamegállapodások versenyellenes célokra is felhasználhatók, például ha két versenytárs licenciamegállapodást használ fel arra, hogy felosszanak egymás között egy piacot, vagy ha egy fontos licenciatulajdonos kizár a piacról bizonyos versengő technológiákat.

Annak érdekében, hogy megtalálja a helyes egyensúlyt a verseny és a szellemi tulajdonjogok védelme között, ez a csoportmentességi rendelet biztos területet alakít ki a legtöbb licenciamegállapodás számára. Az iránymutatások meghatározzák, hogyan kell alkalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikkét (korábban az Európai Közösséget létrehozó szerződés (EKSz.) 81. cikkét) az olyan megállapodásokra, amelyek ezen a biztos területen kívül esnek.

Alkalmazási kör

Az új szabályok hatálya alá nem csupán a szabadalmi és a know-how licenciamegállapodások * tartoznak, hanem a formatervezési és használati mintákhoz kapcsolódó jogok és a szoftverek szerzői jogi licenciái is. Olyan esetekben, amelyekben a Bizottságnak nincs joga csoportmentességi rendelet elfogadására – például szabadalmak egyesítésére vonatkozó megállapodások vagy általában szoftverfelhasználási engedélyek adása terén – az iránymutatások világos útmutatást adnak a szabályok alkalmazásával kapcsolatos jövőbeli elvekkel kapcsolatban. Ez a rendelet azonban nem érinti a kutatási és fejlesztési tevékenységek alvállalkozásba adásával kapcsolatos licenciamegállapodásokat.

Végrehajtási feltételek

Ahhoz, hogy meg tudja határozni a licenciamegállapodásokra vonatkozó biztos területet, a rendelet különbséget tesz a versenytárs és a nem versenytárs vállalkozások között, előbbieknek azokat a vállalkozásokat tekintve, amelyek az érintett technológiapiacon és/vagy érintett termékpiacon versenyeznek.

A rendelet azonban kimondja, hogy az alábbiak mentesülnek az EUMSz. 101. cikk 1. bekezdésében (korábban EKSz. 81. cikk 1. bekezdés) lefektetett korlátozások alól:

  • versenytárs vállalkozások között létrejött megállapodások, amennyiben ezek piaci részesedése nem haladja meg a 20%-ot az érintett piacon;
  • nem versenytárs vállalkozások között létrejött megállapodások, amennyiben ezek piaci részesedése nem haladja meg a 30%-ot az érintett piacon.

Ezek a mentességek akkor alkalmazandók, ha a megállapodások nem tartalmaznak bizonyos súlyosan versenyellenes hatásokkal járó korlátozásokat. Ebben a tekintetben a rendelet egész sor különösen súlyos és nem mentesülő korlátozást sorol fel (4. és 5. cikk), amelyek súlyos versenyellenes hatásokat vonnak maguk után, és ezért tilosak. Más szóval minden mentességet élvez, ami nincs kifejezetten tiltva a csoportmentességi rendeletben. Ha nem állnak fenn különösen súlyos korlátozások, a piaci részesedésre vonatkozó küszöbértékeket meg nem haladó megállapodásokat aláíró vállalkozások ezeket a megállapodásokat az európai versenyjogi szabályokkal összeférhetőnek tekinthetik.

A piaci részesedést az előző naptári évi piaci eladási értékre vonatkozó adatok alapján kell kiszámítani. Ha a piaci részesedés kezdetben nem nagyobb, mint 20%, illetve 30%, de később e szintek fölé emelkedik, a mentesség továbbra is fennáll az azt az évet követő két egymás utáni naptári évben, amikor a 20%-os vagy a 30%-os küszöbértéket először átlépték.

A mentesség visszavonása

Az 1/2003/EK rendelet felhatalmazza az Európai Unió (EU) tagállamainak illetékes hatóságait arra, hogy visszavonják a csoportmentesség nyújtotta kedvezményt olyan technológiaátadási megállapodások esetében, amelyek hatásai összeférhetetlenek az EUMSz. 101. cikke 3. bekezdésével (korábban az EKSz. 81. cikke 3. bekezdésével) az érintett területen vagy e terület valamely részén, amennyiben a szóban forgó terület az elkülönült földrajzi piac jellemzőivel rendelkezik. Az EU tagállamainak biztosítaniuk kell az uniós versenyszabályoknak a közös piac egészén való egységes alkalmazását.

A Bizottság visszavonhatja a rendelet nyújtotta kedvezményt, amennyiben:

  • adott esetben úgy találja, hogy valamely technológiaátadási megállapodásnak az EUMSz. 101. cikkének 3. bekezdésével összeegyeztethetetlen hatásai vannak;
  • olyan párhuzamos hálózatok létezését észleli, amelyek az érintett piac több mint 50%-ára kiterjednek. Ebben az esetben a Bizottság rendeleti úton bejelentheti, hogy ez a rendelet nem alkalmazható.

Azokra a megállapodásokra, amelyek 2004. április 30-án már hatályban voltak, és amelyek megfelelnek a mentesülésre vonatkozóan a Bizottság 240/96/EK rendeletében meghatározott feltételeknek, a tilalom nem alkalmazható a 2004. május 1. és 2006. március 1. napja közötti időszakban.

Háttér

A 772/2004/EK rendelet a Tanács 19/65/EGK rendelete keretrendszerébe illeszkedik be, amely az EUMSz. 101. cikkének 3. bekezdésével összhangban felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy mentesítsen bizonyos típusú megállapodásokat. A 240/96/EK rendelet (1996. január 31.) helyébe lép, amely 2004. április 30-ával hatályát vesztette.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

  • Technológiaátadási megállapodás: szabadalmilicencia-megállapodás, know-how licenciamegállapodás, szoftverfelhasználási szerződés vagy vegyes szabadalmi-, know-how licenciaszerződés vagy szoftverfelhasználási szerződés, beleértve bármely ilyen megállapodást, amely termékek értékesítésére és beszerzésére, vagy más szellemi tulajdonjogok licenciába adására vagy szellemi tulajdonjogok átruházására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, feltéve hogy ezek a rendelkezések nem a megállapodás elsődleges tárgyát képezik, és közvetlenül kapcsolódnak a szerződés szerinti termékek előállításához; szintén technológiaátadási megállapodásnak minősül a szabadalmak, know-how, szoftveren fennálló szerzői jogok vagy ezek kombinációjának átruházása, amennyiben a technológia hasznosításából fakadó kockázat egy része az engedményezőnél marad.
  • Szellemi tulajdonjogok: az ipari tulajdonjogok, a know-how, a szerzői jogok és a szomszédos jogok.
  • Szabadalmak: a szabadalmak, a szabadalmi bejelentések, a használati minták, a használati mintaoltalmi bejelentések, a formatervezési minták, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmai, a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványai, illetve más olyan termékek kiegészítő oltalmi tanúsítványai, amelyekre ilyen szerezhető, valamint a növényfajta-oltalmak.
  • Know-how: tapasztalatból és ismételt alkalmazásból származó, nem szabadalmazott gyakorlati ismeretek, amelyek titkosak (azaz nem közismertek vagy könnyen hozzáférhetők), lényegesek (azaz a szerződés szerinti termékek előállításához fontosak és hasznosak), valamint azonosítottak (azaz kellően átfogó módon leírtak ahhoz, hogy megállapítható legyen, hogy a know-how megfelel a titkosság és a lényegesség követelményének).

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 772/2004/EK rendelete

2004.5.1.–2014.4.30.

HL L 123., 2004.4.27.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Commission Notice - Guidelines on the application of Article 81 of the EC Treaty to technology transfer agreements [Official Journal C 101 of 27.4.2004] (Bizottsági közlemény - Iránymutatás az EK-Szerződés 81. cikkének a technológiaátadási megállapodásokra történő alkalmazására vonatkozóan). Az iránymutatás célja, hogy útbaigazítást adjon a csoportmentességi rendelet alkalmazásával, illetve az EUMSz. 101. cikkének (korábban az EKSz. 81. cikkének) olyan technológiaátadási megállapodásokra történő alkalmazásával kapcsolatban, amelyek kívül esnek a jelen rendelet alkalmazási körén. Például szabadalmak egyesítésére vonatkozó megállapodások vagy általában szoftverfelhasználási engedélyek adása terén az iránymutatások világos útmutatást adnak a szabályok alkalmazására vonatkozó jövőbeli elvekkel kapcsolatban. A csoportmentességi rendelet és az irányelvek nem sértik az EUMSz. 102. cikke (korábban az EKSz. 82. cikke) licenciamegállapodásokra történő esetleges párhuzamos alkalmazását. Az iránymutatásban megfogalmazott kritériumokat az adott eset körülményeinek fényében kell érvényesíteni, ezáltal kizárva mechanikus alkalmazásukat. A Bizottság az 1/2003/EK rendeletben bevezetett új végrehajtási rendelkezések értelmében nyomon követi a rendelet és az iránymutatás alkalmazását annak érdekében, hogy megállapítsa, van-e szükség módosításukra.

Utolsó frissítés: 22.02.2011

Top