EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az állami támogatások ellenőrzése az Európai Unióban: a versenyt érintő jelentős kérdés

This summary has been archived and will not be updated. See 'Állami támogatások eljárási szabályai' for an updated information about the subject.

Az állami támogatások ellenőrzése az Európai Unióban: a versenyt érintő jelentős kérdés

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A Tanács 659/1999/EK rendelete az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (állami támogatás)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) szerint állami támogatások nyújtása tilos, kivéve, ha azt általános gazdasági fejlesztési okok indokolják. Az Európai Bizottság feladata annak biztosítása, hogy az állami támogatások az európai uniós szabályoknak eleget tegyenek.

Annak megakadályozása érdekében, hogy a vállalkozások az EU belső piacán a versenyt torzító szelektív előnyökhöz jussanak, állami támogatások nyújtása - főszabály szerint - tilos. Egyes esetekben azonban szükség van állami beavatkozásra a piac elégtelenségének kompenzálása érdekében. A Bizottság gondoskodik e szabályok betartásáról, valamint arról, hogy a mentességek alkalmazására EU-szerte egységesen kerüljön sor. Ezeket az eljárásokat a 659/1999/EK tanácsi rendelet, az ahhoz tartozó módosító jogszabályok és végrehajtási intézkedések tartalmazzák.

A Bizottság által megvizsgált különböző támogatási programok

Az EU országainak - főszabály szerint - értesíteniük kell a Bizottságot az új támogatási intézkedésekről azok végrehajtása előtt. A bejelentéskor az uniós országoknak valamennyi szükséges információt meg kell adniuk annak érdekében, hogy a Bizottság döntést tudjon hozni.

A Bizottságnak az állítólagos jogellenes támogatásokra, például az előzetes engedély nélkül nyújtott támogatásra vonatkozó információkat is meg kell vizsgálnia. Amennyiben megalapozott az állítás, előzetes vizsgálatot indít, ahogyan a bejelentett támogatási ügyekben is.

A Bizottság a meglévő támogatási programokat is felülvizsgálja annak biztosítása érdekében, hogy azok továbbra is összeegyeztethetőek legyenek a belső piaccal.

Előzetes vizsgálat

Minden egyes bejelentés előzetes vizsgálat indítását vonja maga után. A Bizottságnak a teljes bejelentés kézhezvételétől számítva két hónap áll rendelkezésére a következők eldöntésére:

nincs az uniós szabályok szerinti támogatás; vagy

a támogatás összeegyeztethető az uniós szabályokkal, mivel annak pozitív hatásai jelentősebbek, mint a versenytorzulás; vagy

jelentős kétségek állnak fenn az intézkedésnek az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal való összeegyeztethetőségét illetően.

Az első két esetben az intézkedés haladéktalanul végrehajtható, a harmadik esetben azonban a Bizottság részletekbe menő vizsgálati eljárást indít.

A hivatalos vizsgálati eljárás

Az érintett uniós országnak megküldik az ilyen eljárás indításáról szóló határozatot. A határozat tartalmazza a vizsgálat ténybeli és jogi alapjait, köztük a Bizottság előzetes értékelését is. Az uniós országoknak és az érdekelt harmadik feleknek egy hónap áll rendelkezésükre megjegyzések benyújtására. Az érintett uniós ország is lehetőséget kap arra, hogy reagáljon az érdekelt felek által benyújtott észrevételekre.

Végső határozat

A Bizottság a hivatalos vizsgálat végén végső határozatot fogad el. Ennek három lehetséges eredménye van:

megengedő határozat (azaz az intézkedés nem támogatás vagy a támogatás összeegyeztethető a belső piaccal);

feltételt megállapító határozat (az intézkedés a belső piaccal összeegyeztethető, végrehajtása azonban feltételekhez kötött);

elutasító határozat (az intézkedés a belső piaccal nem összeegyeztethető, és nem hajtható végre).

Az ügy abban az esetben is lezárható, ha az uniós ország a bejelentést visszavonja.

A támogatás visszatérítése

Amennyiben a Bizottság elutasító határozatot hoz már kifizetett támogatásról, olyankor általában előírja az uniós ország számára a támogatás (kamattal együtt történő) visszavételét a kedvezményezettől. Ha az uniós ország nem tesz eleget a határozatnak kellő időben, a Bizottság az ügyet az Európai Unió Bírósága (EB) elé terjesztheti.

A visszatérítés elévülési ideje tíz év.

JOGI AKTUS

A Tanács 659/1999/EK rendelete (1999. március 22.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

659/1999/EK rendelet

1999.4.16.

-

HL L 83., 1999.3.27., 1-9. o.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

734/2013/EU rendelet

2013.8.20.

-

HL L 204., 2013.7.31., 15-22. o.

A 695/199/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Végrehajtási jogi aktusok

A Bizottság 794/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 140, 2004.4.30., 1-134. o.)

A Bizottság 372/2014/EU rendelete (2014. április 9.) a 794/2004/EK rendeletnek egyes határidők számítása, a panaszok kezelése és a bizalmas információk azonosítása és védelme tekintetében történő módosításáról (HL L 109, 2014.4.12., 14-22. o.)

A Bizottság közleménye

A Bizottság közleménye az állami támogatások bizonyos típusainak kezelésére vonatkozó egyszerűsített eljárásról (HL C 136, 2009.6.16., 3-12. o.)

utolsó frissítés 21.09.2015

Top