EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról

Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az Európai Tanács állásfoglalása a gazdaságpolitikák összehangolásáról a GMU-ban

MI AZ ÁLLÁSFOGLALÁS CÉLJA?

 • Az Európai Tanács hivatalosan kötelezettséget vállal arra, hogy betartja a Szerződésben a gazdaságpolitikák felügyeletére és összehangolására vonatkozóan foglalt rendelkezéseket.
 • Továbbá megerősíti az egységes valutával rendelkező uniós országok közötti (többek között az informális „eurócsoport” létrehozása révén), illetve az eurót használó és azt nem használó uniós országok közötti koordinációt.

FŐBB PONTOK

 • Az euróövezet országai egységes monetáris politikát követnek és egységes árfolyamot használnak, a gazdaságpolitika egyéb vonatkozásai azonban nemzeti hatáskörben maradnak. Amennyiben a nemzetgazdasági események hatást gyakorolnak az euróövezet pénzügyi helyzetére, szigorítani kell az övezetbe tartozó országok gazdaságpolitikáinak felügyeletét és összehangolását.
 • A gazdaságpolitikai koordinációba valamennyi uniós országot, köztük az euróövezeten kívüli országokat (Dániát, Svédországot és az Egyesült Királyságot (1)) is be kell vonni, mivel valamennyien az egységes piac szereplői, és később csatlakozhatnak az új árfolyam-mechanizmushoz.
 • A megerősített felügyeletnek és koordinációnak az alábbi területekre kell kiterjednie:
  • az uniós országokban bekövetkezett makrogazdasági változásokra és az euró árfolyamának változására;
  • a költségvetési politikák állapotára;
  • a munkaerő-, termék- és szolgáltatási piaccal kapcsolatos strukturális politikákra, valamint a költségek és árak terén megfigyelhető tendenciákra.
 • A gazdaságpolitikák összehangolását a szubszidiaritás elvét tiszteletben tartva kell megvalósítani.
 • A gazdasági és monetáris unió (GMU) megfelelő működésének biztosítása érdekében az átfogó gazdaságpolitikai iránymutatásoknak konkrétabb és az egyes tagállamok igényeihez igazított irányvonalakat kell kijelölniük, és nagyobb hangsúlyt kell helyezniük a növekedési potenciál javítására és a munkahelyteremtésre.
 • Az uniós országoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy teljes körűen és késlekedés nélkül megosztják egymással a feltehetően határokon átnyúló hatással bíró gazdasági változásokkal és politikai törekvésekkel kapcsolatos információkat, még akkor is, ha azok nem jelentenek veszélyt a költségvetési helyzetre. A Tanács a maga részéről fokozottabban törekedhetne arra, hogy ajánlásokat intézzen azokhoz az uniós országokhoz, amelyeknek gazdaságpolitikája nem felel meg az átfogó iránymutatásoknak.
 • A tagállamok gazdasági és pénzügyminisztereit tömörítő Gazdasági és Pénzügyi Tanács (az ECOFIN Tanács) meghatározó szerepet játszik a gazdasági koordinációs és döntéshozatali folyamatban. Amennyiben közös érdekű kérdések merülnek fel, azokat az uniós országok miniszterei megvitatják. Ugyanakkor az euróövezet országának miniszterei informális találkozón vehetnek részt, hogy az egységes valutával kapcsolatos egyedi kötelezettségeiket érintő közös kérdésekről tárgyaljanak (ez az „eurócsoport” elnevezésű formáció rendszerint az ECOFIN Tanács ülését megelőző napon ülésezik).
 • Mivel a Tanács feladata, hogy figyelemmel kísérje az euró árfolyamának változásait, fontos, hogy információ- és eszmecserét folytathasson az Európai Központi Bankkal (EKB). Kivételes esetben a Tanács általános árfolyam-politikai iránymutatásokat fogalmazhat meg a Közösségen kívüli valutákra vonatkozóan. Ennek során tiszteletben kell tartania a Központi Bankok Európai Rendszerének (KBER) függetlenségét és annak elsődleges célkitűzését, az árstabilitást.
 • A Tanács meghatározza az EU álláspontját a GMU szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró kérdésekben, mind az EU-n kívüli országokkal létesített kétoldalú kapcsolatok, mind pedig a nemzetközi szervezetek vagy informális nemzetközi csoportosulások keretében folyó munka tekintetében. A szavazásban kizárólag az euróövezet országai vehetnek részt.
 • Nemzetközi szinten a Tanács és az Európai Központi Bank látja el az EU képviseletét, a Szerződésben előírt hatáskörmegosztásra is figyelemmel. A gazdaságpolitika monetáris és árfolyam-politikától eltérő szempontjait illetően az uniós országok továbbra is a közösségi kereten kívül, de az uniós érdekeket szem előtt tartva határozzák meg politikájukat.
 • A nemzetközi szervezeteken belüli képviselet során eleget kell tenni az érintett szervezetek előírásainak: így például a Nemzetközi Valutaalap tagjai kizárólag országok lehetnek.
 • A Szerződésben előírt hatáskörmegosztásra is tekintettel, az EU zavartalan gazdasági fejlődéséhez folyamatos párbeszédre van szükség a Tanács és az EKB között, amelybe be kell vonni a Bizottságot is, és amelynek minden szempontból tiszteletben kell tartania a KBER függetlenségét.
 • A vezető tisztviselői szintű párbeszéd előkészítéséhez és lebonyolításához szükséges keretet a Gazdasági és Monetáris Bizottság biztosítja.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Tanács állásfoglalása (1997. december 13.) a gazdasági és monetáris unió harmadik szakaszában a gazdaságpolitikák összehangolásáról és az EK-Szerződés 109. és 109b. cikkéről (HL C 35., 1998.2.2., 1–4. o.)

utolsó frissítés 21.02.2017(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top