EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

Az egységes európai égbolt (SES) létrehozására vonatkozó keret

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról szóló 549/2004/EK rendelet (a keretrendelet)

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Ez a rendelet az egységes európai égbolt létrehozását célzó légiforgalmi szolgáltatásokról szóló jogszabálycsomag részét képezi az európai légtér valamennyi légtérfelhasználó igényeit kielégítő, optimális használatának biztosítása érdekében.
 • A rendelet célja:
  • javítani az általános európai légi forgalom jelenlegi biztonsági előírásait és fokozza annak általános hatékonyságát;
  • optimalizálni a kapacitást; és
  • csökkenteni a késéseket.
 • A rendeletet módosította a 1070/2009/EK rendelet azzal a szándékkal, hogy kiterjessze az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség feladatkörét a légiforgalmi szolgáltatások biztonságára. Ez a módosítás lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy aktualizálja a jogszabályokat a műszaki vagy működési fejleményekkel összhangban, valamint hogy meghatározza az egyes hálózatkezelői feladatkörök használatára vonatkozó alapvető kritériumokat és eljárásokat.

FŐBB PONTOK

Nemzeti felügyeleti hatóságok

 • Az EU-tagállamoknak közösen vagy egyenként ki kell jelölniük vagy létre kell hozniuk egy vagy több szervet mint nemzeti felügyeleti hatóságokat, hogy azok lássák el az ilyen hatóságok számára a rendelet által meghatározott feladatokat.
 • A nemzeti felügyeleti hatóságok függetlenek a léginavigációs szolgáltatóktól.

Az egységes égbolttal foglalkozó bizottság

 • Létrejön az egységes égbolttal foglalkozó bizottság, amely segíti a Bizottságot az egységes európai égbolt igazgatására irányuló munkájában, és gondoskodik arról, hogy megfelelően figyelembe vegyék valamennyi felhasználói csoport érdekeit.
 • Ez a testület uniós országonként két-két képviselőből áll, elnöki tisztét pedig a Bizottság képviselője tölti be.

Végrehajtási szabályok

Az Eurocontrol feladata, hogy az egységes égbolttal foglalkozó bizottság keretében elfogadott megbízások alapján részt vegyen a hatáskörébe tartozó végrehajtási szabályok kidolgozásában.

A működés felülvizsgálata

A rendelet bevezeti a léginavigációs szolgálatok és hálózati funkciók működés felülvizsgálati mechanizmusát. Idetartoznak többek között a következők:

 • az egész Unióra vonatkozó működési célértékek a kulcsfontosságú működési területekre, azaz a biztonságra, a környezetvédelemre, a kapacitásra és a költséghatékonyságra vonatkozóan;
 • nemzeti tervek vagy tervek a funkcionális légtérblokkokra* az uniós célok összehangoltságának biztosítása; és
 • a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók működésének rendszeres felülvizsgálata, ellenőrzése és teljesítményértékelése.

Az (EU) 2019/317 bizottsági végrehajtási rendelet megállapítja a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók teljesítményrendszerének működtetésére, valamint a léginavigációs szolgálatokról szóló 550/2004/EK rendeletben említett díjszabási rendszerre vonatkozó szabályokat — lásd összefoglaló.

Biztosítékok

Ez a rendelet nem gátolja az EU-tagállamokat abban, hogy meghozzák az alapvető biztonsági vagy védelmi politikai érdekeik megóvásához szükséges intézkedéseket.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2004. április 20. óta van hatályban.

HÁTTÉR

Az első „egységes európai égbolt”-csomag ebből a keretrendeletből, valamint a léginavigációs szolgálatok nyújtására vonatkozó (550/2004/EK rendelet), a légtér szervezéséről és használatáról (551/2004/EK rendelet) és az Európai Légiforgalmi Szolgáltatási Hálózat átjárhatóságáról (jelenleg az (EU) 2018/1139 rendelet vagy más kapcsolódó felhatalmazáson alapuló vagy végrehajtási rendeletek alapján, amelyek hatályon kívül helyezték és felváltották az 552/2004/EK rendeletet) szóló három műszaki szabályból áll. E rendeletek feladata mindenekelőtt a biztonság növelése és megerősítése, valamint a légtér átszervezése a nemzeti határok helyett a forgalom alapján.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Funkcionális légtérblokk: a működési követelményeken alapuló, az államhatároktól függetlenül kialakított légtérblokk, ahol a léginavigációs szolgálatok és a kapcsolódó tevékenységek teljesítményalapúak és optimalizáltak, annak érdekében, hogy valamennyi funkcionális légtérblokkban a léginavigációs szolgáltatók között fokozott együttműködés vagy adott esetben egy integrált szolgáltató jöjjön létre.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 549/2004/EK rendelete (2004. március 10.) az egységes európai égbolt létrehozására vonatkozó keret megállapításáról (keretrendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 1–9. o.)

A 549/2004/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2019/903 végrehajtási határozata (2019. május 29.) a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak a 2020. január 1-jén kezdődő és 2024. december 31-én záruló harmadik referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról (HL L 144., 2019.6.3., 49–55. o.)

A Bizottság (EU) 2019/317 végrehajtási rendelete (2019. február 11.) az egységes európai égboltra vonatkozó teljesítmény- és díjszámítási rendszer létrehozásáról, valamint a 390/2013/EU és a 391/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 56., 2019.2.25., 1–67. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU)  2018/1139 rendelete (2018. július 4.) a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról és a 2111/2005/EK, az 1008/2008/EK, a 996/2010/EU, a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2014/30/EU és a 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 552/2004/EK és a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 3922/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 212., 2018.8.22., 1–122. o.)

A Bizottság (EU) 2017/259 végrehajtási határozata (2017. február 13.) az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt, a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycéloknak nem megfelelő bizonyos felülvizsgált teljesítménycélokról és megfelelő intézkedésekről, valamint korrekciós intézkedésekre vonatkozó kötelezettségek meghatározásáról (HL L 38., 2017.2.15., 76–85. o.)

A Bizottság (EU) 2015/348 végrehajtási határozata (2015. március 2.) az 549/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében benyújtott nemzeti tervekben vagy funkcionális légtérblokkokra vonatkozó tervekben foglalt bizonyos célok és a második referencia-időszakra meghatározott uniós szintű teljesítménycélok közötti összhangról (HL L 60., 2015.3.4., 55–67. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2014/132/EU végrehajtási határozata (2014. március 11.) a légiforgalmi szolgáltatási hálózat uniós szintű teljesítménycéljainak és riasztási küszöbértékeinek a 2015–2019. évi második referencia-időszakra vonatkozó meghatározásáról (HL L 71., 2014.3.12., 20–23. o.)

A Bizottság 409/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. május 3.) a közös projektek meghatározásáról, az európai légiforgalmi szolgáltatási főterv irányítási struktúrájának létrehozásáról, valamint a főterv kivitelezését támogató ösztönzők megállapításáról (HL L 123., 2013.5.4., 1–7. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 551/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a légtérnek az egységes európai égbolt keretében történő szervezéséről és használatáról (légtérrendelet) (HL L 96., 2004.3.31., 20–25. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.) a léginavigációs szolgálatoknak az egységes európai égbolt keretében történő ellátásáról („léginavigációs szolgálati rendelet”) (HL L 96., 2004.3.31., 10–19. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 08.05.2020

Top