Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A pénzügyi rendszerek használatával történő pénzmosás megelőzése

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

A pénzügyi rendszerek használatával történő pénzmosás megelőzése

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2005/60/EK irányelv a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

  • Az irányelv célja a pénzügyi és bizonyos nem pénzügyi ágazatoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzése a Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) nemzetközi standardjainak megfelelően.
  • Az intézkedések közé tartozik az ügyfelek valós kilétének megállapítása, a gyanús tranzakciók jelentése, valamint megelőző rendszerek felállítása a szervezeteken belül.

FŐBB PONTOK

A pénzügyi ágazaton kívül az irányelv bizonyos nem pénzügyi ágazatokra is vonatkozik, többek között a következőkre: ügyvédek, közjegyzők, könyvelők, ingatlanügynökök, szerencsejáték-szolgáltatók, vagyonkezelői vagy társasági szolgáltatások nyújtói, illetve valamennyi termékforgalmazó minden olyan értékesítés esetén, amelynek során legalább 15 000 EUR összegű készpénzfizetés történt.

Az irányelv hatálya alá tartozóknak többek között a következő előírásoknak kell megfelelniük:

  • azonosítják és ellenőrzik ügyfeleik és a tényleges tulajdonos* személyazonosságát („ügyfél-átvilágítás”), valamint nyomon követik az ügyféllel való üzleti kapcsolatukat;
  • jelentik a pénzmosás* vagy a terrorizmus finanszírozásának* gyanúját a hatóságoknak, általában a nemzeti pénzügyi hírszerző egységnek;
  • biztosítják a személyzet megfelelő képzettségét, valamint a megfelelő belső megelőzési politikák és eljárások meglétét.

Az irányelv további követelményeket és biztosítékokat is megfogalmaz („megerősített ügyfél-átvilágítás”) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának magasabb kockázatai esetén, ilyen például az Unión kívüli levelezőbankokkal történő kereskedés.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2005. december 15-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2007. december 15 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

2015 júniusában az Európai Unió elfogadta az (EU) 2015/849 irányelvet. Ez 2017. június 26 -tól hatályon kívül helyezi a 2005/60/EK irányelvet.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalakon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

* Tényleges tulajdonos: az(ok) a személy(ek), aki(k) az ügyfél – akinek a nevében tranzakciót hajt(anak) végre - végső tulajdonosa(i), vagy azt irányítja (irányítják), egy vállalat esetében például a részvények vagy a szavazatok megfelelő százalékával rendelkező személy(ek).

* Pénzmosás: bűncselekményekből származó bevételek különböző módokon történő, látszólag „tiszta pénzzé” való konvertálása, például a pénz formájának megváltoztatása vagy az összeg olyan helyre való mozgatása révén, ahol kevésbé valószínű, hogy gyanút kelt.

* Terrorizmus finanszírozása: pénzeszközök rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, hogy azt a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB tanácsi kerethatározatban meghatározott bűncselekmények végrehajtására használják fel, például hamis szakigazgatási iratok kiállítása vagy egy terrorista csoport vezetése.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2005/60/EK irányelve (2005. október 26.) a pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelőzéséről (HL L 309., 2005.11.25., 15–36. o.)

A 2005/60/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/70/EK irányelve (2006. augusztus 1.) a „politikai közszereplők” fogalmát, valamint az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárások és az alkalmi vagy nagyon korlátozott alapon folytatott pénzügyi tevékenység alapján nyújtott mentesség technikai követelményeit illetően a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó végrehajtási intézkedések megállapításáról (HL L 214., 2006.8.4., 29–34. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73–117. o.)

utolsó frissítés 02.02.2016

Top