EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Vasúti Ügynökség

This summary has been archived and will not be updated. See 'Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége – biztonságos és kölcsönösen átjárható vasúti térség biztosítása' for an updated information about the subject.

Európai Vasúti Ügynökség

Az Európai Vasúti Ügynökség az európai vasúti ágazat korszerűsítését célzó politika hajtómotorja. A 28 tagállam nemzeti műszaki és biztonsági előírásai között megfigyelhető különbségek jelentős akadályt állítanak a vasúti ágazat fejlődése elé. Az Ügynökség feladata e műszaki előírások fokozatos közelítése és az európai vasúti rendszer egészére vonatkozó közös biztonsági módszerek és célok kidolgozása.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 881/2004/EK rendelete az Európai Vasúti Ügynökség létrehozásáról [Hivatalos Lap L 164., 2004.4.30.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A határok nélküli európai vasúti térség fokozatos kialakításához közösségi szintű fellépésre van szükség a vasutakra alkalmazandó műszaki jogszabályo terén, mind a műszaki, mind a biztonsági szempontok tekintetében. A biztonságra és a kölcsönös átjárhatóságra vonatkozó célok egyidejű elérése jelentős műszaki munkák elvégzését teszi szükségessé, amelyeket egy szakmai szervnek: az Európai Vasúti Ügynökségnek (ERA) (a továbbiakban: Ügynökség) kell vezetnie.

Az Európai Vasúti Ügynökség főbb feladatai a következők:

 • az európai vasúti rendszer biztonságának megerősítése;
 • kölcsönös átjárhatóságának javítása;
 • a járműkarbantartó műhelyek tanúsítására szolgáló európai rendszer kialakítása;
 • a mozdonyvezetők egységes képzési és elismerési rendszere létrehozásának elősegítése.

A vasúti rendszer biztonsága

Az Ügynökségnek gondoskodnia kell a közösségi vasutak biztonságáról szóló 2004/49/EK irányelv végrehajtásához szükséges műszaki támogatásról. Főbb feladatai a következők:

 • közös biztonsági módszerek és mutatók kidolgozása és előterjesztése, valamint annak igazolása évente, hogy a tagállamok teljesítik a biztonsági célokat;
 • együttműködés az ellenőrzése alatt tevékenykedő ágazati szakértői csoportokkal;
 • konzultáció a szociális partnerekkel, valamint a vasúti fuvaroztatók és az utasok európai szintű képviseleti szerveivel;
 • a biztonsági teljesítmény figyelemmel kísérése;
 • kétévente nyilvános jelentés készítése;
 • vasúti biztonsági adatbázis működtetése;
 • a nemzeti vasútbiztonsági hatóságok és vizsgálati szervek közötti hálózatépítés és együttműködés biztosítása a tapasztalatcsere ösztönzése és egy közös európai vasúti kultúra kialakítása érdekében.

A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatósága

Az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságának célja, hogy a műszaki korlátok felszámolása vagy csökkentése révén egységesítse az egyes tagállamok vasúti rendszereit.

A kölcsönös átjárhatóság szintjének javítása érdekében az Ügynökség megszervezi és levezényli a kölcsönös átjárhatósági műszaki előírások (KÁME) kidolgozását és rendszeres naprakésszé tételét célzó munkát. A KÁME-k célja az európai vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK irányelvben foglalt lényeges előírások teljesítésének biztosítása. Emellett az Ügynökség kétévente jelentést készít a kölcsönös átjárhatóság terén megvalósított előrehaladásról.

Járművek karbantartása

A járművek karbantartása a vasúti biztonság lényeges eleme. Ennélfogva az Ügynökség ajánlásokat fogalmaz meg különösen a teherkocsikat és az egyéb vasúti járműveket karbantartó műhelyek tanúsítási rendszerére vonatkozóan.

Az Ügynökségnek ezenfelül jelentést kell készítenie e tanúsítási rendszer végrehajtásáról.

Vasúti személyzet

A mozdonyvezetők képzése és szakmai ismeretei mind az európai vasúti rendszer biztonsága, mind pedig annak kölcsönös átjárhatósága szempontjából nagy jelentőséggel bírnak. Az Ügynökség küldetése, hogy az uniós mozdonyvezetők minősítéséről szóló 2007/59/EK irányelvnek megfelelően hozzájáruljon a mozdonyvezetők szakmai ismereteinek harmonizációjához.

Az Ügynökség - többek között - a mozdonyvezetői engedélyekről és tanúsítványokról vezetett nyilvántartások kölcsönös átjárhatóságának biztosítása érdekében együttműködik az illetékes hatóságokkal, értékeli a mozdonyvezetők tanúsításának fejlődését, és jelentést készít a végrehajtandó javításokról.

Szervezet

Az Ügynökséget egy igazgatási tanács alkotja. Az igazgatási tanács legalább évente kétszer ülésezik. Feladata többek között az Ügynökség éves munkaprogramjának és általános jelentésének elfogadása. Az igazgatási tanácsot az egyes tagállamok, a Bizottság és a következő hat ágazati szakmai csoport képviselői alkotják: vasúttársaságok, infrastruktúra-működtetők, a vasúti ágazat, szakszervezetek, utasok és fuvaroztatók.

Az Ügynökséget az igazgatási tanács által kinevezett ügyvezető igazgató vezeti. Az ügyvezető igazgató felel többek között a munkaprogram elkészítéséért és végrehajtásáért. Ő látja el az Ügynökség költségvetési irányítását is.

Az Ügynökség önálló döntéshozatali jogkörrel nem rendelkezik, de véleményeket, ajánlásokat és javaslatokat nyújthat be a Bizottsághoz. Az Ügynökség feladatát függetlenül látja el, de szorosan együttműködik a területen illetékes szakértőkkel.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2004.5.1.

-

HL L 164., 2004.4.30.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1335/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet

2009.1.1

-

HL L 354., 2008.12.31.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/89/EU végrehajtási határozata (2014. február 14.) a 2007/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott igazgatási együttműködési kötelezettségnek a belső piaci információs rendszer igénybevételével történő végrehajtására irányuló kísérleti projektről [Hivatalos Lap L 4., 2014.2.15.].

Az Ügynökség feladata a belső piaci információs rendszer (IMI) kísérleti projektjének nyomon követése, amelyet a mozdonyvezetői engedélyek és tanúsítások nemzeti nyilvántartásai közötti információcsere segít elő. Az Ügynökség ezenkívül jelentéseket készít a projekt működéséről, aminek révén a Bizottság értékelni tudja a kísérlet eredményeit.

Utolsó frissítés: 06.06.2014

Top