Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – korábban az első pillér alá tartozó rendelet

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) – korábban az első pillér alá tartozó rendelet

A jelenleg működő rendszer helyébe a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) fog lépni, amely továbbfejlesztett funkciókat fog biztosítani. E rendszernek jelenleg folyik a kiterjedt tesztelése az Európai Unió (EU) tagállamai és a schengeni térségben részt vevő társult országok szoros együttműködése keretében.

A SIS II rendelet rendelkezik a SIS II technikai vonatkozásairól és működéséről, az EU-n kívüli országok állampolgárai általi beutazás vagy tartózkodás megtagadása esetén figyelmeztető jelzések kiadásának feltételeiről, valamint az adatokhoz való hozzáférés és az adatvédelem feltételeiről. Megteremti az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének (a korábbi első pillér) hatálya alá tartozó kérdések tekintetében a SIS II szabályozásához szükséges jogalapot.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1987/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létrehozásáról, működtetéséről és használatáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) olyan nagyléptékű információs rendszer lesz, amely figyelmeztető jelzéseket * tartalmaz személyekkel és tárgyakkal kapcsolatban. A rendszert szigorú biztonsági okokból a schengeni térséghez tartozó államok határőrei, vámtisztviselői, valamint vízumellenőrző és bűnüldöző hatóságai fogják használni. Az új rendszernek jelenleg folyik a kiterjedt tesztelése az Európai Unió (EU) országai és a schengeni térségben részt vevő társult országok (a továbbiakban: tagállamok *) szoros együttműködésének keretében; a jövőben át fogja venni a jelenleg működő rendszer helyét, és továbbfejlesztett funkciókat fog biztosítani.

A SIS II rendelet megteremti az Európai Közösséget létrehozó szerződés IV. címének (a korábbi első pillér) hatálya alá tartozó figyelmeztetési eljárások tekintetében a SIS II szabályozásához szükséges jogalapot. Egy olyan eljárásokra vonatkozó határozat is kiegészíti, amelyek az Európai Unióról szóló Szerződés VI. címének (a korábbi harmadik pillér) hatálya alá tartoznak.

A SIS II műszaki felépítése és működtetése

A SIS II a következőkből áll:

 • központi rendszer („Központi SIS II”);
 • nemzeti rendszer („N. SIS II”) minden egyes tagállamban (a Központi SIS II-vel kommunikáló nemzeti adatrendszerek);
 • a központi rendszer és a nemzeti rendszerek közötti kommunikációs infrastruktúra, amely a SIS II-adatok, valamint az összes kiegészítő információk * cseréjét biztosító hatóságok (a SIRENE irodák) közötti adatcsere céljára rendelt, kódolt virtuális hálózatot képez.

A SIS II-adatok bevitele, frissítése, törlése és lekérdezése a különféle nemzeti rendszereken keresztül történik. A technikai felügyeletet és igazgatást ellátó központi rendszer a franciaországi Strasbourgban található. Ez nyújtja a SIS-II adatok beviteléhez és feldolgozásához szükséges szolgáltatásokat. A rendszer meghibásodása esetén az elsődleges központi rendszer minden funkcióját biztosítani képes tartalék központi rendszer az ausztriai Salzburg közelében található. Az egyes tagállamok felelnek saját nemzeti rendszerük felállításáért, működtetéséért és fenntartásáért, valamint a központi rendszerrel történő összeköttetéséért. Minden egyes tagállam kijelöli azt a hatóságot (N. SIS II hivatalt), amely a saját nemzeti SIS II rendszeréért központilag felelős. Ez a hatóság felelős az adott nemzeti rendszer zökkenőmentes működéséért és biztonságáért.

Minden egyes tagállam kijelöli saját SIRENE irodáját. A SIS II keretében kiadott figyelmeztető jelzésekre vonatkozó kiegészítő információk cseréje a SIRENE-kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően, a kommunikációs infrastruktúra igénybevételével történik. A tagállamok a SIRENE irodában a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatokra vonatkozó hivatkozást tartanak.

Az egyes tagállamok felelősek a nemzeti SIS II rendszerek használata során bármely személynek okozott kárért. Ezenkívül biztosítják, hogy a SIS II-be bevitt adatok esetleges rendeltetésellenes felhasználására vagy a kiegészítő információknak e rendeletbe ütköző cseréjére hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók vonatkozzanak.

A Központi SIS II operatív irányítása magában foglalja az összes olyan feladatot, amely a rendszer napi 24 órán keresztül, heti 7 napon át történő működtetéséhez e rendelettel összhangban szükséges.

Egy átmeneti időszakot követően a Központi SIS II operatív irányításáért egy irányító hatóság felel, amelyet az Európai Unió általános költségvetéséből finanszíroznak. Szintén az irányító hatóság felel számos olyan feladatért, amely a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódik (felügyelet, biztonság, a tagállamok és a szolgáltató közötti kapcsolat koordinációja). A Bizottság felel a kommunikációs infrastruktúrához kapcsolódó minden egyéb feladatért.

Mielőtt az irányító hatóság megkezdi tevékenységét, átmenetileg a Bizottság felel a Központi SIS II operatív irányításáért. A Bizottság ezen irányítási és a költségvetés-végrehajtási feladatok gyakorlásával az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel összhangban megbízhat két különböző országbeli, nemzeti közigazgatási feladatot ellátó szervet, amelyek megfelelnek a SIS II rendelet 15. cikke 4. bekezdésében felsorolt konkrét kritériumoknak.

A rendelet olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek biztosítják a személyes adatok megfelelő védelmét. A Bizottság a nemzeti ellenőrző hatóságokkal és az európai adatvédelmi biztossal együttműködésben a SIS II működésének megkezdésekor tájékoztató kampányt indít, amelyben tájékoztatja a nyilvánosságot a célokról, a tárolt adatokról, a hozzáféréssel rendelkező hatóságokról és az egyének jogairól.

EU-n kívüli országok állampolgárai tekintetében beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzések

A SIS II csak az egyes tagállamok által szolgáltatott, a beutazási és tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzésekhez szükséges adatkategóriákat tartalmazza. Miután a rendszer működésbe lépett és figyelmeztető jelzéseket is tartalmaz, a SIS II-ben kizárólag az alábbi információk lesznek tárolhatók olyan személyekről, akikre vonatkozóan figyelmeztetést bocsátottak ki: családi név(nevek) és utónév(nevek), születési név(nevek) és korábban használt nevek, valamint álnév(nevek), különleges testi ismertetőjelek, születési hely és idő, nem, fényképek, ujjlenyomatok, állampolgárság(ok), az érintett személynél van-e fegyver, erőszakos-e, vagy megszökött-e, a figyelmeztető jelzés oka, a figyelmeztető jelzést kiadó hatóság, a figyelmeztető jelzés alapjául szolgáló határozatra való hivatkozás, valamint a SIS II-ben kiadott egyéb figyelmeztető jelzésekkel való kapcsolat(ok). Ezenkívül tartalmazza a foganatosítandó intézkedést arra az esetre, ha a rendszer „találatot” jelez (tehát egy illetékes hatóság figyelmeztető jelzést talál a SIS II-ben egy olyan nem uniós polgárral kapcsolatban, akit ellenőriztek.) Amennyiben egy tagállam nem képes végrehajtani a kért intézkedést, miután találatot jelzett a SIS II, a tagállam haladéktalanul tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot.

A fényképek és ujjlenyomatok olyan EU-n kívüli állampolgárok személyazonosságának megerősítésére használhatók, akiket a SIS II-ben végzett alfanumerikus keresés alapján találtak meg. Amint technikailag megoldható, az ujjlenyomatok arra is felhasználhatók, hogy EU-n kívüli országok állampolgárait biometrikus azonosítójuk alapján azonosítsanak. Mielőtt e funkciót a SIS II-be bevezetnék, a Bizottság a szükséges technológia rendelkezésre állásáról és alkalmazhatóságáról jelentést terjeszt elő.

A beutazási vagy tartózkodási tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzés hatálya alatt álló EU-n kívüli állampolgárra vonatkozó adatokat az illetékes bíróságok vagy közigazgatási hatóságok által egyedi elbírálás alapján hozott határozatban elrendelt nemzeti figyelmeztető jelzés alapján viszik be. A figyelmeztető jelzést abban az esetben kell bevinni, ha a határozat meghozatalára a közrendet, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot fenyegető olyan veszély alapján került sor, amelyet egy EU-n kívüli ország állampolgárának egy tagállam területén való tartózkodása idézhet elő. A figyelmeztető jelzés abban az esetben is bevihető, ha a határozat azon a tényen alapul, hogy az EU-n kívüli állampolgárra vonatkozóan kiutasítással járó intézkedést hoztak.

A SIS II-ben szereplő adatokhoz való hozzáférés és az adatok feldolgozása

Határellenőrzésért és az adott tagállam területén végzett egyéb rendőrségi és vámellenőrzésekért felelős hatóságoknak jogában áll hozzáférni a figyelmeztető jelzésekhez. Ennek kiegészítéseként azonban a nemzeti igazságügyi hatóságok is hozzáférhetnek majd a rendszerhez, ha erre feladataik ellátásához szükség van. Mindenesetre a felhasználók csak a feladataik ellátásához szükséges adatokhoz férhetnek majd hozzá.

A figyelmeztető jelzés kiadása előtt a tagállamnak el kell döntenie, hogy az adott eset kellően jelentős-e ahhoz, hogy indokolja a figyelmeztető jelzés SIS II-be történő bevitelét. A figyelmeztető jelzéseket csak annyi ideig lehet tárolni, amennyi azon céloknak az eléréséhez szükséges, amelyek érdekében az adatokat bevitték. A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam az annak a SIS II-be való bevitelétől számított három éven belül felülvizsgálja a figyelmeztető jelzés fenntartásának szükségességét.

Az adatok csak technikai célból másolhatók. Az ilyen, hálózaton kívüli adatbázis kialakításával járó technikai másolatok legfeljebb 48 órára hozhatók létre. Az adatok adminisztratív célokra nem használhatók fel.

A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam felel az adatok pontosságáért, naprakészségéért és a SIS II-be való bevitel jogszerűségéért. Kizárólag a figyelmeztető jelzést kiadó tagállam jogosult az általa bevitt adatok módosítására, kiegészítésére, helyesbítésére, frissítésére vagy törlésére. Ha a figyelmeztető jelzést kiadótól eltérő tagállam olyan bizonyítékokkal rendelkezik, amelyek alapján feltételezhető, hogy egy adat ténybeli tévedést tartalmaz, erről a lehető leghamarabb tájékoztatja a figyelmeztető jelzést kiadó tagállamot. A figyelmeztető jelzést kiadó tagállam ellenőrzi a közlést, és ha szükséges, a kérdéses adatot késedelem nélkül helyesbíti vagy törli. Amennyiben a tagállamok két hónapon belül nem tudnak megállapodásra jutni, a figyelmeztető jelzést kiadótól eltérő tagállam az ügyet az európai adatvédelmi biztos elé terjeszti, aki az érintett nemzeti ellenőrző hatóságokkal közösen közvetítőként jár el.

A tagállamok az általuk a SIS II-ben kiadott figyelmeztető jelzések között kapcsolatot hozhatnak létre, de ez csak akkor megengedett, ha arra a megfelelő működés érdekében egyértelműen szükség van.

A SIS II-ben feldolgozott adatok nem adhatók át és nem tehetők hozzáférhetővé EU-n kívüli országok vagy nemzetközi szervezetek számára.

Adatvédelem

Különleges adatkategóriák (tehát azon adatok, amelyek a faji vagy etnikai hovatartozásra, a politikai véleményre, a vallási vagy világnézeti meggyőződésre, a szakszervezeti tagságra, az egészségi állapotra vagy a szexuális életre vonatkoznak) feldolgozása tilos.

Bármely személynek jogában áll hozzáférést kérni a SIS II-be bevitt, rá vonatkozó adatokhoz (személyes adatokhoz *), valamint a személyére vonatkozó téves ténybeli adatokat helyesbíttetni, illetve a személyére vonatkozó, jogellenesen tárolt adatokat töröltetni.

Az érintettől megtagadhatják az információ közlését, amennyiben ez a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos jogszerű feladatok végrehajtása vagy harmadik személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében elengedhetetlenül szükséges. Az adatok helyesbíttetésére és töröltetésére vonatkozó jog gyakorlását illetően a magánszemélyeket a lehető leghamarabb, de legkésőbb az adathelyesbítési vagy adattörlési kérelem benyújtásától számított három hónapon belül tájékoztatni kell az azt követően tett intézkedésekről.

Mindenkinek jogában áll az illetékes bírósághoz vagy hatósághoz keresetet benyújtani a rá vonatkozó figyelmeztető jelzéshez kapcsolódó információkhoz való hozzáférés, azok helyesbítése, törlése, megszerzése vagy a figyelmeztető jelzéssel kapcsolatos kártérítés céljából.

Az egyes tagállamokban a kijelölt és a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelvben említett hatáskörökkel rendelkező hatóság vagy hatóságok függetlenül ellenőrzik a SIS II személyes adatok területükön történő feldolgozásának vagy a területükről történő továbbításának jogszerűségét. Ezek a hatóságok gondoskodnak a saját N. SIS II rendszerük keretében folytatott adatfeldolgozási műveletek legalább négyévente történő ellenőrzéséről.

Az európai adatvédelmi biztos ellenőrzi, hogy az irányító hatóság e rendelettel összhangban végzi-e a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tevékenységeit. Ő gondoskodik a személyes adatok feldolgozását érintő tevékenységek legalább négy évente történő ellenőrzéséről is. Az ellenőrzésről szóló jelentést el kell küldeni az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az irányító hatóságnak, a Bizottságnak és a nemzeti ellenőrző hatóságoknak.

A nemzeti ellenőrző hatóságok és az európai adatvédelmi biztos aktívan együttműködnek egymással. Kicserélik egymás között a vonatkozó információkat, és évente legalább kétszer találkoznak.

Záró rendelkezések

A rendelet a jelenleg működő Schengeni Információs Rendszerben (SIS 1+-ban) részt vevő tagállamokra a (SIS 1+-ban részt vevő tagállamok kormányait képviselő tagok egyhangú szavazatával eljáró) Tanács által meghatározott időponttól alkalmazandó, miután az SIS II bevezetéséhez szükséges technikai előkészületek mind központilag, mind a tagállamok szintjén lezárultak, valamint miután elfogadták valamennyi végrehajtási intézkedést. E kérdéssel kapcsolatban e rendelet 55. cikkében, valamint a SIS 1+-ról SIS II-re történő átállást szolgáló jogi eszközökben szerepelnek pontos információk.

A Bizottság a SIS II működésének megkezdése után három évvel, majd azt követően négyévente átfogó értékelést készít a Központi SIS II-ről, valamint a kiegészítő információk tagállamok közötti két- és többoldalú cseréjéről. A Bizottság a jelentést megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak

 • Figyelmeztető jelzés: a SIS II-be bevitt adatok halmaza, amely az illetékes hatóságok számára lehetővé teszi, hogy valamely személyt egyedi intézkedés céljából azonosítsanak.
 • Tagállamok: az EU-tagállamok és a schengeni térségben részt vevő társult országok. Nagy-Britannia és Írország nem vesz részt a SIS II e jogszabály hatálya alá eső vonatkozásaiban.
 • Kiegészítő információk: a SIS II-ben nem tárolt, de a SIS II figyelmeztető jelzésekkel összefüggő információk, amelyek cseréjére a következő esetekben kerül sor annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tagállamok konzultáljanak, vagy tájékoztassák egymást: valamely figyelmeztető jelzés rendszerbe történő bevitelekor, találatot követően, a megfelelő intézkedés foganatosításának lehetővé tétele érdekében, amikor a szükséges intézkedést nem lehet meghozni, amikor a SIS II-adatok minősége ügyében járnak el, amikor a figyelmeztető jelzések összeegyeztethetősége és elsőbbsége ügyében járnak el, amikor a hozzáférési jog gyakorlása ügyében járnak el.
 • Kiegészítő adatok: a SIS II-ben tárolt és a SIS II figyelmeztető jelzéseivel összekapcsolt, az illetékes hatóságok számára azonnal hozzáférhető adatok, amennyiben a rendszerben végrehajtott lekérdezések eredménye találatot jelez azon személynél, akire vonatkozóan a SIS II-be adatbevitel történt.
 • Személyes adatok: a valamely azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.
 • Személyes adatok feldolgozása: a személyes adatokkal automatikus vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás útján, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés, illetve megsemmisítés.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1987/2006/EK rendelet

2007.1.17.

HL L 381., 2006.12.28.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2010/261/EU határozata (2010. május 4.) a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra működésére vonatkozó biztonsági tervről [Hivatalos Lap L 112., 2010.5.5.]. Ez a határozat meghatározza a Központi SIS II és kommunikációs infrastruktúrája biztosítását célzó biztonsági rendszert, valamint biztonsági tervet hoz létre mindkettő számára. Célja, hogy védelmet biztosítson a rendelkezésre állásukat, sértetlenségüket és bizalmas természetüket veszélyeztető fenyegetések ellen. A Bizottság felelős a kommunikációs infrastruktúrára, valamint az átmeneti időszak idején a központi SIS II-re vonatkozó biztonsági intézkedések megvalósításáért és nyomon követéséért. Amint az irányító hatóság megkezdi tevékenységét, saját biztonsági tervet kell elfogadja a központi SIS-re vonatkozóan.

A biztonsági intézkedések végrehajtásának ellenőrzésére a Bizottság rendszerbiztonsági tisztviselőt jelöl ki. Ezenkívül helyi biztonsági tisztviselőket jelöl ki a központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra számára. Ők biztosítják a biztonsági intézkedések és eljárások végrehajtását és ellenőrzését az elsődleges CS-SIS és a tartalék CS-SIS, illetve a kommunikációs infrastruktúra tekintetében.

A rendszerbiztonsági tisztviselő a helyi biztonsági tisztviselőkkel együttműködve biztonsági politikát dolgoz ki, amely részletes intézkedéseket és eljárásokat állapít meg a Központi SIS II és a kommunikációs infrastruktúra védelmére vonatkozóan. A biztonsági politika többek között az alábbiak ellenőrzését szolgáló intézkedéseket határoz meg:

 • adatfeldolgozási létesítményekhez való hozzáférés;
 • adatokat és más fontos eszközöket tartalmazó eltávolítható adathordozók;
 • adatok tárolása;
 • jelszavak;
 • a SIS II hardver- és szoftverelemeihez történő hozzáférés;
 • a kommunikációs infrastruktúrán keresztül történő kommunikáció.

Ezenkívül megállapítja az emberi erőforrásokkal kapcsolatos biztonsági intézkedéseket is, így például meghatározza a Központi SIS II-höz hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak szerepköreit és feladatait.

A Bizottság 2008/333/EK határozata (2008. március 4.) a SIRENE-kézikönyvnek és a Schengeni Információs Rendszer második generációja (SIS II) további végrehajtási intézkedéseinek elfogadásáról [Hivatalos Lap L 123., 2010.5.8.]. A SIS II-ben szereplő figyelmeztető jelzések olyan adatokat tartalmaznak, amelyek feltétlenül szükségesek a keresett személy vagy tárgy azonosításához. Olyan esetekben, amikor a leendő végfelhasználóknak (az illetékes nemzeti hatóságok tisztviselőinek) egy figyelmeztető jelzést követően valamilyen intézkedést kell foganatosítaniuk, kiegészítő információkra van szükségük az adott figyelmeztető jelzéssel kapcsolatban (olyan információkra, amelyeket nem tartalmaz a SIS II, de amelyek hozzá vannak kapcsolva a SIS II-ben szereplő figyelmeztető jelzésekhez).

Valamennyi schengeni országban nemzeti irodákat, úgynevezett SIRENE irodákat (Supplementary Information REquest at the National Entries – kiegészítő információkra vonatkozó kérelem a nemzeti bemeneti helyeken) hoztak létre, amelyek segítséget nyújtanak a SIS keretében felhasználandó kiegészítő információk beszerzéséhez, és kapcsolattartó pontként közvetítenek a figyelmeztető jelentést kiadó és a találatot elért tagállam között. Ugyanezeket az irodákat használják majd a SIS II keretében is.

A SIRENE-kézikönyv olyan utasításokat tartalmaz, amelyek azokat az általános és különös eljárásokat tartalmazzák, amelyeket az illetékes hatóságoknak kell követniük a figyelmeztető jelzések alábbi kategóriáival kapcsolatos, kiegészítő információk cseréjének esetén:

 • beutazás vagy tartózkodás megtagadására irányuló figyelmeztető jelzések (első pillér);
 • átadás vagy kiadatás céljából történő letartóztatásra vonatkozó figyelmeztető jelzések (ez és a következő kategóriák a harmadik pillér hatálya alá tartoznak);
 • eltűnt személyekkel kapcsolatos figyelmeztető jelzések;
 • bírósági eljárás céljából keresett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzések;
 • rejtett vagy célzott ellenőrzésekre vonatkozó figyelmeztető jelzések;
 • lefoglalás vagy bizonyítékként való felhasználás céljából tárgyakra vonatkozó figyelmeztető jelzések.

Célja, hogy biztosítsa a tagállamok közötti kommunikációt, különösen figyelmeztető jelzés bevitele, figyelmeztető jelzés alapján történő intézkedés, több figyelmeztető jelzés kezelése, valamint a SIS II-ben szereplő adatok minőségével vagy a hozzáféréshez való joggal kapcsolatban történő eljárás esetén.

A végrehajtási intézkedések a SIS II-nek olyan vonatkozásaira térnek ki, amelyeket technikai jellegük, részletességük vagy a rendszeres korszerűsítés szükségessége miatt nem fednek le kimerítően a SIS II jogi eszközei.

Ahogy ez a SIS II-höz kapcsolódó egyéb eszközökre is igaz, a SIRENE-kézikönyvre és a végrehajtási intézkedésekre két jogi eszköz (bizottsági határozat) is vonatkozik: az egyik az első pillérre (a 2008/333/IB határozat melléklete), a másik a harmadik pillérre (a 2008/334/IB határozat melléklete). A két határozat mellékletei megegyeznek.

See also

 • A Schengeni Információs Rendszerhez (SIS II-höz) kapcsolódó szövegek (EN) az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatóságának honlapján
 • A Glosszárium „A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség” keresőkifejezéssel a Lisszaboni Egyezmény 2009 decemberében történő hatálybalépése után bekövetkezett változásokkal kapcsolatos információk jeleníthetők meg.

Utolsó frissítés: 13.07.2010

Top