EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bűncselekmények és alkalmazandó büntetések – kábítószer-kereskedelem

Bűncselekmények és alkalmazandó büntetések – kábítószer-kereskedelem

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2004/757/IB kerethatározat – a kábítószer-kereskedelemre és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok

MI A HATÁROZAT CÉLJA?

A határozat célja a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem, hogy korlátozza a kábítószer-ellátást és -fogyasztást (meghatározást lásd alább a „Fő pontok” részben).

Meghatározza az uniós országokban betartandó minimumszabályokat, valamint az uniós országokban alkalmazandó minimumbüntetéseket.

Felsorolja a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó büntetendő cselekményeket, és kötelezi az uniós országokat arra, hogy lépjenek fel a kábítószer-kereskedelemben érintettekkel szemben.

A kerethatározatot módosította az (EU) 2017/2103 irányelv abból a célból, hogy csökkentse az új pszichoaktív anyagok* rendelkezésre állását hatékonyabb uniós szintű fellépést szolgáló eszközök bevezetésével. A módosítás 2018. november 23-án lép teljeskörűen hatályba.

FŐBB PONTOK

Bűncselekmények

A kerethatározat előírja, hogy az egyes uniós országok tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a kábítószerek és prekurzorok* kereskedelméhez kapcsolódó valamennyi szándékos cselekményt büntetéssel sújtsák.

A határozat fogalommeghatározása szerint a „kábítószer” olyan anyag, amely az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) 1961. évi, a kábítószerekről szóló egységes egyezményének, amelyet az 1972. évi jegyzőkönyv módosított, vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetének a pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezményének a hatálya alá tartozik. Miután a kerethatározat módosítása 2018 novemberében hatályba lép, a kábítószer fogalommeghatározása tartalmazni fogja a módosított határozat mellékletében szereplő anyagokat is.

A kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó cselekmények közé tartozik a kábítószerek termelése, előállítása, kivonása, értékesítése, szállítása, importálása és exportálása. Figyelembe veszik továbbá a kábítószer birtoklását vagy vásárlását a kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó tevékenységek valamelyikének folytatása céljával, valamint a prekurzorok előállítását, szállítását és forgalmazását. A kábítószer-kereskedelemre való felbujtás, bűnrészesség, illetve kábítószer-kereskedelem elkövetésének kísérlete szintén bűncselekménynek számít.

A kerethatározat ugyanakkor nem tér ki a személyes fogyasztás céljából történő kábítószer-kereskedelemhez kapcsolódó cselekményekre.

A „kábítószer” fogalommeghatározásának új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése (2018. november 23-tól hatályos).

Az (EU) 2017/2103 irányelv bevezet egy eljárást a „kábítószer” fogalommeghatározásának új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítésére. Az Európai Bizottság jogosult felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására annak érdekében, hogy új pszichoaktív anyagokkal egészítse ki a mellékletben szereplő felsorolást. Ez felváltja az új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételének jelenlegi gyakorlatát az (EU) 2017/2170 tanácsi végrehajtási határozaton keresztül a 2005/387/IB tanácsi határozat keretében.

Új anyagok jegyzékbe vételének mérlegelésekor a Bizottságnak figyelembe kell vennie a következőket:

  • használatának mértéke vagy mintázatai és rendelkezésre állása, valamint az Unióban való terjesztésének lehetősége jelentős; és
  • fogyasztásának egészséget károsító hatása életveszélyes lehet
    • akut vagy krónikus toxikus hatása következtében, és
    • az anyaggal való visszaélés valószínűsége vagy a függőség kialakulásának valószínűsége következtében.

A Bizottságnak továbbá értékelnie kell, hogy az új pszichoaktív anyag által az egyéneknek és a társadalomnak okozott szociális ártalom súlyos mértékű-e, és hogy az új pszichoaktív anyaggal összefüggő bűncselekmények, ideértve a szervezett bűnözést, rendszeresek-e, tiltott tevékenységből származó jelentős nyereséggel vagy a gazdaság számára jelentős költségekkel járnak-e.

A Bizottság határozathozatalának támogatása érdekében a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) kockázatértékelést tartalmazó jelentést készít, amely az összes felsorolt elemre kitér.

Az (EU) 2017/2103 irányelv elfogadásával párhuzamosan az EU elfogadta az (EU) 2017/2101 rendeletet, amely módosítja az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, riasztási rendszerről és kockázatértékelési eljárásról szóló 1920/2006/EK rendeletet. A rendelet 2018. november 23-án lép teljeskörűen hatályba.

Jogi személyek felelőssége

Az uniós országok biztosítják, hogy a jogi személyeket (például vállalkozásokat) felelősségre lehessen vonni a kábítószer- és prekurzor-kereskedelemhez kapcsolódó bűncselekményekért, valamint a bűnrészességért, bűncselekményre való felbujtásért vagy a bűncselekmény elkövetésének kísérletéért. A jogi személyek itt használt fogalma nem terjed ki az államokra, a közhatósági hatáskörük gyakorlása keretében eljáró szervezetekre, valamint a nemzetközi közszervekre.

Egy szervezet akkor felelős, ha a bűncselekményt egy olyan személy követi el, aki az adott szervezetnél vezető beosztást tölt be. A szervezet továbbá a felügyelet, illetve ellenőrzés hiányosságai esetén is felelős. A jogi személyek felelőssége azonban nem zárja ki az egyének elleni bűnvádi eljárást (természetes személyek).

Szankciók

Az uniós országok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bűncselekmények hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókkal legyenek büntethetők.

Ha egy bűncselekményt egy uniós ország egész területén vagy annak egy részén követnek el, az érintett országnak intézkedéseket kell hoznia, feltéve, hogy az elkövető saját állampolgára, vagy hogy a bűncselekményt a területén telephellyel rendelkező jogi személy javára követték el.

A kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekért kiszabható maximális büntetés legalább 1–3 év szabadságvesztés.

A maximális büntetést azonban legalább 5–10 évig terjedő szabadságvesztésre kell súlyosbítani, amennyiben a bűncselekmény:

  • nagy mennyiségű kábítószert érint;
  • olyan kábítószerekkel kapcsolatos, amelyek a legnagyobb mértékű egészségkárosító hatást fejtik ki;
  • bűnszervezetben követik el.

Az uniós országok minden szükséges intézkedést kötelesek megtenni a bűncselekmény tárgyát képező anyagok elkobzására.

A büntetés azonban enyhíthető, ha az elkövető felhagy a törvényellenes tevékenységgel és olyan információt szolgáltat a közigazgatási vagy igazságügyi hatóságok számára, amelyek segítik a többi elkövető azonosítását.

A jogi személyekkel szembeni szankciók magukban foglalják a büntető, illetve nem büntető pénzbírságot. Egyéb szankciók is kiróhatók, beleértve a telephely jogi felügyelet alá helyezését vagy átmeneti vagy végleges bezárását.

MIKORTÓL HATÁLYOS A HATÁROZAT?

A határozat 2004. november 12. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Új pszichoaktív anyag: olyan tiszta formában vagy készítményben megtalálható anyag, amelyre nem terjed ki az Egyesült Nemzetek 1972. évi jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezményének vagy az Egyesült Nemzetek pszichotrop anyagokról szóló 1971. évi egyezményének hatálya, azonban az említett egyezmények hatálya alá tartozó anyagokéhoz hasonló egészségügyi vagy társadalmi kockázatot jelenthet.
Prekurzor: az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1988. december 20-i, a kábítószerek és a pszichotrop anyagok tiltott kereskedelméről szóló egyezménye 12. cikkéből eredő kötelezettségek végrehajtására irányuló közösségi joganyagban meghatározott bármely anyag.

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2004/757/IB kerethatározata (2004. október 25.) a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (HL L 335., 2004.11.11., 8–11. o.)

A 2004/757/IB kerethatározat későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt szöveg kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Tanács (EU) 2017/2170 végrehajtási határozata (2017. november 15.) az N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]-furán-2-karboxamid (furanilfentanil) ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről (HL L 306., 2017.11.22., 19–20. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2103 irányelve (2017. november 15.) a 2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása új pszichoaktív anyagokkal való kiegészítése céljából történő módosításáról és a 2005/387/IB tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 305., 2017.11.21., 12–18. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/2101 rendelete (2017. november 15.) az 1920/2006/EK rendeletnek az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcsere, riasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás tekintetében történő módosításáról (HL L 305., 2017.11.21., 1–7. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1920/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontjáról (átdolgozott változat) (HL L 376., 2006.12.27., 1–13. o.)

utolsó frissítés 20.02.2018

Top