Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Biztonságos hulladékszállítás az EU-n belül, valamint az EU és harmadik országok között

Biztonságos hulladékszállítás az EU-n belül, valamint az EU és harmadik országok között

Az Európai Unió (EU) létrehozta a hulladékok szállítására vonatkozó felügyeleti és ellenőrzési rendszerét a határain belül, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaival, illetve a Bázeli Egyezményben részes harmadik országokkal.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1013/2006/EK rendelete (2006. június 14.) a hulladékszállításról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az Európai Unió (EU) létrehozta a hulladékok szállítására vonatkozó felügyeleti és ellenőrzési rendszerét a határain belül, valamint az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) országaival, illetve a Bázeli Egyezményben részes harmadik országokkal.

MI A RENDELET CÉLJA?

E rendelet a környezetvédelem javítása érdekében meghatározza a hulladékszállítás ellenőrzésére szolgáló eljárásokat.

Emellett beépíti az uniós jogszabályokba a Bázeli Egyezmény rendelkezéseit, valamint a hasznosítási műveletekre szánt hulladékok (vagyis azon hulladékok, amelyeket használható termékké vagy tüzelőanyaggá alakítanak át) országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzésére vonatkozóan az OECD által 2001-ben elfogadott határozat felülvizsgálatát.

FŐBB PONTOK

A jogszabály hatálya a következő hulladékszállításokra terjed ki:

a tagállamok közötti szállítás, amely az EU-n belül vagy harmadik országokon keresztül történik;

harmadik országokból az Unióba történő behozatal;

az Unióból harmadik országokba történő kivitel;

valamely harmadik országból egy másikba, az Unió területén történő átszállítás.

A rendelet hatálya majdnem minden hulladéktípusra kiterjed, kivéve a radioaktív hulladékokra, a hajók fedélzetén keletkező hulladékokra, azon hulladékszállítmányokra, amelyekre az állati melléktermékekről szóló rendelet engedélyezési előírásai vonatkoznak, az Antarktiszról származó bizonyos hulladékszállítmányokra, a fegyveres erők vagy a segélyszervezetek által válsághelyzetben termelt bizonyos hulladéktípusoknak az EU-ba történő behozatalára stb.

Ellenőrzési eljárások

A hulladékszállítás ellenőrzése a következő két eljárás alapján történik:

1.

a 18. cikkben meghatározott általános információs követelmények szerinti eljárás alapesetben a III. mellékletben szereplő („zöld” listás, vagyis nem veszélyes hulladékok, pl. papír, műanyag) vagy a IIIA. mellékletben felsorolt hulladékokat tartalmazó, hasznosításra szánt szállítmányokra alkalmazandó; és

2.

az előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás vonatkozik az alábbiakban részletezett, egyéb típusú hulladékszállítmányokra:

a IV. mellékletben szereplő hulladékszállítmányok („sárga” listás hulladékok, amelyek egyaránt tartalmaznak veszélyes és nem veszélyes anyagokat), valamint az V. melléklet 2. részében felsorolt hulladékszállítmányok (az európai hulladékjegyzékben szereplő, többek között bányászatból, kőfejtésből, ásványok fizikai és kémiai kezeléséből származó hulladékok); és

a III. mellékletben felsorolt („zöld” listás) ártalmatlanításra szánt hulladékokat tartalmazó szállítmányok.

Egyéb rendelkezések

A szállításban érintett valamennyi félnek gondoskodnia kell arról, hogy a hulladékokat a szállítás teljes tartama alatt, valamint a hasznosítás és az ártalmatlanítás során az uniós és a nemzetközi előírások fegyelembe vételével, környezetvédelmi szempontból megfelelő módon kezeljék.

A bejelentési eljárás megköveteli, hogy a szállításban érintett országok (a küldő ország, a tranzitország és a célország) illetékes hatóságai 30 napon belül előzetes írásbeli engedélyt adjanak ki.

A bejelentő köteles visszavenni a hulladékszállítmányt, ha az illegálisnak bizonyul vagy ha a szállítást nem az eredeti szándéknak (pl. hulladékhasznosítás vagy -ártalmatlanítás) megfelelően hajtják végre.

Kereskedelmi tilalmak

Az ártalmatlanításra szánt hulladékok harmadik országokba irányuló kivitele tilos, kivéve a Bázeli Egyezményben részes EFTA-országokba irányuló kivitelt.

A hasznosításra szánt veszélyes hulladékok (vagyis az emberi egészségre és a környezetre veszélyt jelentő hulladékok) kivitele tilos, kivéve az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokba irányuló kivitelt.

Az ártalmatlanításra vagy hasznosításra szánt hulladékok harmadik országokból történő behozatala tilos, kivéve az alábbiakat:

az OECD-határozat hatálya alá tartozó országokból történő behozatal;

a Bázeli Egyezményben részes harmadik országokból történő behozatal;

azon országokból történő behozatal, amelyek az Unióval vagy az uniós országokkal kétoldalú egyezményt kötöttek; vagy

válsághelyzetben lévő egyéb régiókból történő behozatal.

Ellenőrzési rendszerek

Az uniós országok ellenőrzési rendszereinek megerősítése érdekében a jogszabályt 2014-ben módosították. A módosító rendelet a hangsúlyt a problematikus hulladékáramokra (többek között a veszélyes hulladékokra és a lerakás vagy nem megfelelő kezelés céljából illegálisan szállított hulladékokra) helyezve meghatározza az ellenőrzésre vonatkozó minimumkövetelményeket. Az uniós országoknak 2017-ig ellenőrzési tervet kell készíteniük.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2006. július 15-től.

További információkért lásd az Európai Bizottságnak a hulladékszállítással foglalkozó honlapját.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

1013/2006/EK rendelet

2006.7.15.

-

HL L 190., 2006.7.12., 1-98. o.

Módosító jogszabály(ok)

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

669/2008/EK rendelet

2008.7.19.

-

HL L 188., 2008.7.16., 7-15. o.

219/2009/EK rendelet

2009.4.20.

-

HL L 87., 2009.3.31., 109-154. o.

2009/31/EK irányelv

2009.6.25.

-

HL L 140., 2009.6.5., 114-135. o.

660/2014/EU rendelet

2014.7.17.

-

HL L 189., 2014.6.27., 135-142. o.

Az 1013/2006/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

A MELLÉKLETEK MÓDOSÍTÁSAI

1379/2007/EK bizottsági rendelet (HL L 309., 2007.11.27., 7-20. o.).

669/2008/EK bizottsági rendelet (HL L 188., 2008.7.16., 7-15. o.).

308/2009/EK bizottsági rendelet (HL L 97., 2009.4.16., 8-11. o.).

664/2011/EU bizottsági rendelet (HL L 182., 2011.7.12., 2-4. o.).

135/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 46., 2012.2.17., 30-32. o.).

255/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 79., 2013.3.21., 19-23. o.).

1234/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 332., 2014.11.19., 15-17. o.).

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 801/2007/EK rendelete (2007. július 6.) az 1013/2006/EK rendelet III. vagy IIIA. mellékletében felsorolt egyes hulladékoknak a hulladékok határokat átlépő szállításának felügyeletéről szóló OECD-határozat hatálya alá nem tartozó egyes országokba történő hasznosítási célú kiviteléről (HL L 179., 2007.7.7., 6-35. o.).

Utolsó frissítés: 20.04.2015

Top