Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Büntetőjogi jogérvényesülés egyedi program (2007–2013)

Go to the summaries’ table of contents

Büntetőjogi jogérvényesülés egyedi program (2007–2013)

Ez a határozat létrehozza a „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi programot. Ez a program alkotja az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program öt pillérének egyikét, amelynek célja a szabadság, biztonság és jogérvényesülés valódi térségének létrehozása az Európai Unión (EU) belül. A „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi program hozzájárul az igazságügyi hatóságok és a joggyakorlók közötti együttműködés és kölcsönös bizalom megerősítéséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/126/IB határozata (2007. február 12.) az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Büntetőjogi jogérvényesülés egyedi program létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat létrehozza a „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi programot. Ez az egyike az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános programot alkotó öt egyedi programnak, amelyek célja a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének létrehozása az Európai Unión (EU) belül.

A „Büntetőjogi jogérvényesülés” program a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakot fedi le.

Általános célkitűzések

A büntetőjogi jogérvényesülés programjának célja az európai jogi térség létrehozása. Négy fő célkitűzése van:

 • a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés javítása;
 • a tagállamok igazságügyi rendszereinek egymás és az EU rendszeréhez való közelítése;
 • a jogi, igazságügyi és közigazgatási hatóságok és a jogi szakma közötti kapcsolatoknak és információcserének, valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének javítása, továbbá a bírói testületek képzésének elősegítése;
 • a kölcsönös bizalom további erősítése.

Konkrét célkitűzések

A büntetőjogi jogérvényesülés program konkrétabb célja, hogy javítsa az igazságügyi együttműködést, aminek célja:

 • a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elősegítése;
 • a tagállamok igazságügyi rendszereinek közelítése büntetőjogi kérdésekben, különösen a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények tekintetében;
 • a büntetőeljárási jog egyes elemeire vonatkozó minimumszabályok kialakítása;
 • a joghatósági összeütközések elkerülése;
 • az információcsere javítása, például a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokbam szereplő információkat kezelő számítógépes rendszerek használata révén;
 • a büntetőjogi eljárásokban érintett személyek védelmének javítása és támogatás nyújtása az áldozatoknak;
 • a tagállamok és az Eurojust együttműködésének javítása;
 • a jogsértő személyek társadalomba való eredményes visszailleszkedését célzó intézkedések előmozdítása.

A program az alábbi konkrét célkitűzéseket is el kívánja érni:

 • a tagállamok jogi és igazságügyi rendszereire vonatkozó kölcsönös ismeretek javítása, valamint a hálózatépítés, a kölcsönös együttműködés, az információk és legjobb gyakorlatok cseréjének erősítése;
 • az uniós fellépések megbízható végrehajtásának biztosítása a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén;
 • a nyilvánosság jobb tájékoztatása a tagállamok jogrendszereiről az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségéről;
 • a bírósági munkában érintettek uniós joggal kapcsolatos képzésének előmozdítása;
 • a tagállamok közötti kölcsönös megértés javítása a kölcsönös bizalom elérése céljából;
 • a bűnügyi nyilvántartási adatcsere számítógépes rendszerének kialakítása, valamint más típusú információcserék lehetőségeinek megvizsgálása.

Támogatható intézkedések

A büntetőjogi jogérvényesülés program számos kezdeményezést támogat, többek között a következőket:

 • bizottsági intézkedések, például kutatás, egyedi programok megvalósítása, mutatószámok és módszertanok kialakítása, nemzeti szakértői hálózatok fejlesztése és információk terjesztése;
 • több tagállam által benyújtott transznacionális projektek (legalább két tagállam vagy legalább egy tagállam és egy csatlakozó vagy tagjelölt ország együttműködésére);
 • nem kormányzati és egyéb szervezetek tevékenységei, amelyek általános európai érdekű célkitűzéseket követnek;
 • az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat munkaprogramjával kapcsolatos kiadások társfinanszírozása;
 • EU tagállamok nemzeti projektjei, egyedi esetekben, bizonyos feltételek mellett szintén támogathatók a program keretében.

Célcsoportok

Elsősorban a bírósági munkában érintett szakemberek, a nemzeti hatóságok és általában az Unió polgárai alkotják a program célcsoportját.

A program nyitva áll állami és magánszervezetek, ezen belül szakmai szervezetek, egyetemek, kutatási és képzési intézmények, jogi szakemberek és nem kormányzati szervezetek előtt. Nyereség-orientált szervezetek bizonyos feltételek mellett ugyancsak részesülhetnek támogatásban.

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek csak partnerként vehetnek részt transznacionális projektekben.

A közösségi finanszírozás típusai

A közösségi finanszírozás kétféle jogi formában történhet:

 • támogatások, amelyeket általában ajánlattételi felhívásokat követően, működési támogatások vagy intézkedésekre nyújtott támogatások formájában ítélnek oda. Az éves munkaprogram meghatározza az éves kiadásoknak a támogatások odaítélésére szánt minimális arányát, amelynek legalább 65%-nak kell lennie. A munkaprogram meghatározza a projektek társfinanszírozásának maximális mértékét is;
 • közbeszerzési szerződéseken keresztül kísérő intézkedések is finanszírozhatók, például szolgáltatások és termékek beszerzésére, különösen a projektekhez, politikákhoz, programokhoz és jogszabályokhoz kapcsolódó információs és kommunikációs kiadások.

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság a közösségi pénzügyi támogatást az EU általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel összhangban hajtja végre. A program végrehajtásához a Bizottság éves munkaprogramot fogad el, amelyben meghatározza a program konkrét célkitűzéseit és tematikus prioritásait, valamint a kísérő intézkedéseket, amelyeket közbeszerzési szerződéseken keresztül finanszíroz.

Az értékelési és odaítélési eljárások több kritériumot vesznek figyelembe, többek között a következőket:

 • az éves munkaprogramnak, a négy általános célkitűzéseknek, a konkrét célkitűzéseknek és a támogatható intézkedéseknek való megfelelés;
 • a javasolt intézkedés minősége;
 • a kért közösségi finanszírozás összege;
 • a várt eredmények, valamint az általános célkitűzések, a konkrét célkitűzések és a támogatható intézkedések összefüggése.

Bizonyos kritériumok vonatkoznak arra is, ha a működési támogatásokat odaítélésére nem kormányzati szervezetek vagy az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat fellépéseinek ítélik oda.

Összehangolás más programokkal

Szinergiákat kell létrehozni más programokkal, többek között a következőkkel:

Monitoring és értékelés

Annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon tudja követni a program által finanszírozott valamennyi intézkedéseket, azok kedvezményezettjei kötelesek:

 • technikai és pénzügyi jelentéseket benyújtania a munka előrehaladtáról, valamint a finanszírozott intézkedés befejezésétől számított három hónapon belül zárójelentést benyújtania;
 • valamely intézkedés tekintetében utoljára teljesített kifizetést követő öt évig megőrizni a Bizottság számára az intézkedéssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó teljes dokumentációt.

A Bizottság a maga részéről:

 • elsősorban helyszíni ellenőrzések révén gyakorol felügyeletet és pénzügyi ellenőrzést a programból eredő intézkedések felett. A Számvevőszék ugyancsak ellenőrzéseket végezhet a kiadások megfelelő végrehajtásának tekintetében;
 • biztosítja, hogy szükség esetén kiigazítsák a pénzügyi támogatás mértékét és a támogatásnyújtás feltételeit, valamint a kifizetések menetrendjét;
 • biztosítja, hogy minden egyéb szükséges lépésre sor kerüljön annak ellenőrzése céljából, hogy az intézkedések végrehajtása szabályosan történik-e.

A Bizottság intézkedéseket foganatosít a csalás, korrupció és egyéb illegális tevékenységek megelőzése érdekében, ellenőrzéseket hajt végre, gondoskodik a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséről, valamint büntetéseket szab ki szabálytalanságok esetén.

A Bizottság biztosítja a program rendszeres, független, külső monitoringját és értékelését, valamint évente közzéteszi a program keretében finanszírozott fellépések listáját.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2007/126/IB határozata

2007.2.24.

HL L 58., 2007.2.24.

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Top