EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Büntetőjogi jogérvényesülés egyedi program (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Büntetőjogi jogérvényesülés egyedi program (2007–2013)

Ez a határozat létrehozza a „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi programot. Ez a program alkotja az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program öt pillérének egyikét, amelynek célja a szabadság, biztonság és jogérvényesülés valódi térségének létrehozása az Európai Unión (EU) belül. A „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi program hozzájárul az igazságügyi hatóságok és a joggyakorlók közötti együttműködés és kölcsönös bizalom megerősítéséhez.

JOGI AKTUS

A Tanács 2007/126/IB határozata (2007. február 12.) az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános program keretében a 2007–2013-as időszakra a Büntetőjogi jogérvényesülés egyedi program létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a határozat létrehozza a „Büntetőjogi jogérvényesülés” egyedi programot. Ez az egyike az Alapvető jogok és jogérvényesülés általános programot alkotó öt egyedi programnak, amelyek célja a szabadság, biztonság és jogérvényesülés térségének létrehozása az Európai Unión (EU) belül.

A „Büntetőjogi jogérvényesülés” program a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakot fedi le.

Általános célkitűzések

A büntetőjogi jogérvényesülés programjának célja az európai jogi térség létrehozása. Négy fő célkitűzése van:

 • a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés javítása;
 • a tagállamok igazságügyi rendszereinek egymás és az EU rendszeréhez való közelítése;
 • a jogi, igazságügyi és közigazgatási hatóságok és a jogi szakma közötti kapcsolatoknak és információcserének, valamint a legjobb gyakorlatok cseréjének javítása, továbbá a bírói testületek képzésének elősegítése;
 • a kölcsönös bizalom további erősítése.

Konkrét célkitűzések

A büntetőjogi jogérvényesülés program konkrétabb célja, hogy javítsa az igazságügyi együttműködést, aminek célja:

 • a bírósági határozatok kölcsönös elismerésének elősegítése;
 • a tagállamok igazságügyi rendszereinek közelítése büntetőjogi kérdésekben, különösen a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények tekintetében;
 • a büntetőeljárási jog egyes elemeire vonatkozó minimumszabályok kialakítása;
 • a joghatósági összeütközések elkerülése;
 • az információcsere javítása, például a nemzeti bűnügyi nyilvántartásokbam szereplő információkat kezelő számítógépes rendszerek használata révén;
 • a büntetőjogi eljárásokban érintett személyek védelmének javítása és támogatás nyújtása az áldozatoknak;
 • a tagállamok és az Eurojust együttműködésének javítása;
 • a jogsértő személyek társadalomba való eredményes visszailleszkedését célzó intézkedések előmozdítása.

A program az alábbi konkrét célkitűzéseket is el kívánja érni:

 • a tagállamok jogi és igazságügyi rendszereire vonatkozó kölcsönös ismeretek javítása, valamint a hálózatépítés, a kölcsönös együttműködés, az információk és legjobb gyakorlatok cseréjének erősítése;
 • az uniós fellépések megbízható végrehajtásának biztosítása a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés területén;
 • a nyilvánosság jobb tájékoztatása a tagállamok jogrendszereiről az igazságszolgáltatás hozzáférhetőségéről;
 • a bírósági munkában érintettek uniós joggal kapcsolatos képzésének előmozdítása;
 • a tagállamok közötti kölcsönös megértés javítása a kölcsönös bizalom elérése céljából;
 • a bűnügyi nyilvántartási adatcsere számítógépes rendszerének kialakítása, valamint más típusú információcserék lehetőségeinek megvizsgálása.

Támogatható intézkedések

A büntetőjogi jogérvényesülés program számos kezdeményezést támogat, többek között a következőket:

 • bizottsági intézkedések, például kutatás, egyedi programok megvalósítása, mutatószámok és módszertanok kialakítása, nemzeti szakértői hálózatok fejlesztése és információk terjesztése;
 • több tagállam által benyújtott transznacionális projektek (legalább két tagállam vagy legalább egy tagállam és egy csatlakozó vagy tagjelölt ország együttműködésére);
 • nem kormányzati és egyéb szervezetek tevékenységei, amelyek általános európai érdekű célkitűzéseket követnek;
 • az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat munkaprogramjával kapcsolatos kiadások társfinanszírozása;
 • EU tagállamok nemzeti projektjei, egyedi esetekben, bizonyos feltételek mellett szintén támogathatók a program keretében.

Célcsoportok

Elsősorban a bírósági munkában érintett szakemberek, a nemzeti hatóságok és általában az Unió polgárai alkotják a program célcsoportját.

A program nyitva áll állami és magánszervezetek, ezen belül szakmai szervezetek, egyetemek, kutatási és képzési intézmények, jogi szakemberek és nem kormányzati szervezetek előtt. Nyereség-orientált szervezetek bizonyos feltételek mellett ugyancsak részesülhetnek támogatásban.

Harmadik országok és nemzetközi szervezetek csak partnerként vehetnek részt transznacionális projektekben.

A közösségi finanszírozás típusai

A közösségi finanszírozás kétféle jogi formában történhet:

 • támogatások, amelyeket általában ajánlattételi felhívásokat követően, működési támogatások vagy intézkedésekre nyújtott támogatások formájában ítélnek oda. Az éves munkaprogram meghatározza az éves kiadásoknak a támogatások odaítélésére szánt minimális arányát, amelynek legalább 65%-nak kell lennie. A munkaprogram meghatározza a projektek társfinanszírozásának maximális mértékét is;
 • közbeszerzési szerződéseken keresztül kísérő intézkedések is finanszírozhatók, például szolgáltatások és termékek beszerzésére, különösen a projektekhez, politikákhoz, programokhoz és jogszabályokhoz kapcsolódó információs és kommunikációs kiadások.

Végrehajtási intézkedések

A Bizottság a közösségi pénzügyi támogatást az EU általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendelettel összhangban hajtja végre. A program végrehajtásához a Bizottság éves munkaprogramot fogad el, amelyben meghatározza a program konkrét célkitűzéseit és tematikus prioritásait, valamint a kísérő intézkedéseket, amelyeket közbeszerzési szerződéseken keresztül finanszíroz.

Az értékelési és odaítélési eljárások több kritériumot vesznek figyelembe, többek között a következőket:

 • az éves munkaprogramnak, a négy általános célkitűzéseknek, a konkrét célkitűzéseknek és a támogatható intézkedéseknek való megfelelés;
 • a javasolt intézkedés minősége;
 • a kért közösségi finanszírozás összege;
 • a várt eredmények, valamint az általános célkitűzések, a konkrét célkitűzések és a támogatható intézkedések összefüggése.

Bizonyos kritériumok vonatkoznak arra is, ha a működési támogatásokat odaítélésére nem kormányzati szervezetek vagy az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat fellépéseinek ítélik oda.

Összehangolás más programokkal

Szinergiákat kell létrehozni más programokkal, többek között a következőkkel:

Monitoring és értékelés

Annak érdekében, hogy a Bizottság nyomon tudja követni a program által finanszírozott valamennyi intézkedéseket, azok kedvezményezettjei kötelesek:

 • technikai és pénzügyi jelentéseket benyújtania a munka előrehaladtáról, valamint a finanszírozott intézkedés befejezésétől számított három hónapon belül zárójelentést benyújtania;
 • valamely intézkedés tekintetében utoljára teljesített kifizetést követő öt évig megőrizni a Bizottság számára az intézkedéssel kapcsolatos kiadásokra vonatkozó teljes dokumentációt.

A Bizottság a maga részéről:

 • elsősorban helyszíni ellenőrzések révén gyakorol felügyeletet és pénzügyi ellenőrzést a programból eredő intézkedések felett. A Számvevőszék ugyancsak ellenőrzéseket végezhet a kiadások megfelelő végrehajtásának tekintetében;
 • biztosítja, hogy szükség esetén kiigazítsák a pénzügyi támogatás mértékét és a támogatásnyújtás feltételeit, valamint a kifizetések menetrendjét;
 • biztosítja, hogy minden egyéb szükséges lépésre sor kerüljön annak ellenőrzése céljából, hogy az intézkedések végrehajtása szabályosan történik-e.

A Bizottság intézkedéseket foganatosít a csalás, korrupció és egyéb illegális tevékenységek megelőzése érdekében, ellenőrzéseket hajt végre, gondoskodik a jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetéséről, valamint büntetéseket szab ki szabálytalanságok esetén.

A Bizottság biztosítja a program rendszeres, független, külső monitoringját és értékelését, valamint évente közzéteszi a program keretében finanszírozott fellépések listáját.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

A Tanács 2007/126/IB határozata

2007.2.24.

HL L 58., 2007.2.24.

Utolsó frissítés: 18.05.2011

Top