EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Joghatóság és alkalmazandó jog az öröklési ügyekben, valamint az európai öröklési bizonyítvány

Joghatóság és alkalmazandó jog az öröklési ügyekben, valamint az európai öröklési bizonyítvány

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

650/2012/EU rendelet az öröklési ügyekről és az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • A rendelet jogbiztonságot teremt a nemzetközi öröklések kedvezményezettjei számára, elkerüli az összeegyeztethetetlen határozatokat és egyszerűsíti az eljárásokat. Megkönnyíti ennélfogva a kedvezményezettek számára, hogy az öröklés útján keletkezett vagy rájuk átszállt jogokkal valamely másik uniós országban élhessenek.
 • A joghatóságra, illetve az EU-ban az öröklésre irányadó alkalmazandó jogra vonatkozó uniós szintű szabályokat határoz meg, továbbá szabályokat határoz meg az uniós országokban hozott határozatok elismerésére és végrehajtására, valamint az uniós országokban kiállított hivatalos jogi dokumentumok elfogadására és végrehajtására vonatkozóan is.
 • Ezenfelül bevezeti az európai öröklési bizonyítványt, amelynek felhasználásával az örökösök, a hagyományosok és a végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok egy másik uniós országban bizonyíthatják jogállásukat és/vagy gyakorolhatják jogaikat vagy jogosultságaikat.
 • Valamennyi uniós országban alkalmazandó, kivéve az Egyesült Királyságban (1), Írországban és Dániában, amelyek a nemzetközi öröklési ügyekben nemzeti jogszabályaikat alkalmazzák. E három országban hozott határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozóan a többi uniós ország saját nemzeti szabályait alkalmazza.
 • A 2015. augusztus 17-én vagy azt követően bekövetkezett halálesetek tekintetében alkalmazandó.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed a hagyaték öröklésének valamennyi polgári jogi szempontjára.

A rendelet nem vonatkozik a következőkre:

 • jövedelem (például adóügyek);
 • vámügyek;
 • vagy igazgatási ügyek.

E rendelet nem alkalmazandó a polgári jog örökléstől eltérő területeire, például a házassági vagyonjogra, az ajándékozásra és a nyugdíjprogramokra.

Joghatáság és alkalmazandó jog

 • Annak az uniós országnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal az öröklés egészében történő határozathozatalra, amelynek a területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt.
 • Az öröklésre alkalmazandó jog – főszabályként – azon ország szerinti jog, amelynek területén az örökhagyó szokásos tartózkodási helye elhalálozásának időpontjában volt. Uniós vagy EU-n kívüli ország szerinti jog is lehet.
 • Valamely személy azonban – az elhalálozást megelőzően – irányadó jogként választhatja az állampolgársága szerinti ország jogát is. Amennyiben e személy valamely uniós ország állampolgára, az öröklési ügyben érintett felek megállapodhatnak abban, hogy az örökhagyó szokásos tartózkodási helye szerinti ország bíróságai helyett az állampolgárság szerinti uniós ország bíróságai járjanak el az öröklési ügyben.
 • Ugyanazon jog vonatkozik az öröklés egészére függetlenül a szóban forgó vagyontárgyak típusától (ingóság vagy ingatlan) vagy azok fellelhetőségének helyszínéül szolgáló országtól.

Az alkalmazandó jog irányadó többek között a következőkre:

 • a kedvezményezettek és részesedésük meghatározása;
 • az öröklési képesség;
 • az örökösök, a végrendeleti végrehajtók, illetve a hagyatéki gondnokok jogosultságai;
 • a hagyatéki tartozásokért való felelősség;
 • a hagyatéki osztály.

Elismerés és végrehajtás

Egyetlen jog egyetlen hatóság általi alkalmazása révén valamely nemzetközi öröklési ügyben elkerülhetők a párhuzamos eljárások, és ily módon az esetlegesen összeegyeztethetetlen határozatok. Biztosítható továbbá az uniós országokban hozott határozatok EU-szerte külön eljárás nélkül történő elismerése. A valamely uniós országban hozott és ott végrehajtható határozat egy másik uniós országban is végrehajtható, amennyiben azt egy érdekelt fél kérelmére az utóbbi uniós ország bírósága végrehajthatóvá nyilvánította.

Európai öröklési bizonyítvány

 • Az európai öröklési bizonyítvány választható dokumentum, amelyet az öröklési ügyben eljáró hatóság állít ki.
 • Azon örökösök, hagyományosok és végrendeleti végrehajtók vagy hagyatéki gondnokok általi használatra szolgál, akik egy másik uniós országban jogállásukat bizonyítani kívánják és/vagy jogaikat örökösként vagy hagyományosként, vagy jogosítványaikat végrendeleti végrehajtóként vagy hagyatéki gondnokként gyakorolni kívánják.
 • A kiállított bizonyítványt külön eljárás nélkül valamennyi uniós országban el kell ismerni.
 • A nemzeti öröklési bizonyítványokkal ellentétben – amelyek a kiállító uniós országtól függően eltérő joghatással bírnak – az európai öröklési bizonyítvány valamennyi uniós országban a rendeletben meghatározottak szerinti azonos joghatással bír.
 • Az 1329/2014/EU rendelet határozza meg az e rendelethez – különösen az európai öröklési bizonyítványhoz – csatolandó formanyomtatványokat.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2012. július 5-én lépett hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd az európai igazságügyi portált.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 650/2012/EU rendelete (2012. július 4.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről (HL L 201., 2012.7.27., 107–134. o.)

Az 650/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 1329/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. december 9.) az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló 650/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben említett formanyomtatványok meghatározásáról (HL L 359., 2014.12.16., 30–84. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 25.01.2016(1) Az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, ezért 2020. február 1-jétől harmadik országnak (nem uniós országnak) minősül.

Top