Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Vízumkódex

Go to the summaries’ table of contents

Vízumkódex

Ez a rendelet az uniós országok területén való rövid tartózkodásra és átutazásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és az ilyen vízumok kiadásának feltételeit határozza meg. Felsorolja továbbá azon EU-n kívüli országokat, amelyek állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük, amennyiben az EU repülőtereinek nemzetközi tranzitterületén haladnak át, valamint meghatározza az ilyen vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és feltételeket.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete (2009. július 13.) a Közösségi Vízumkódex () létrehozásáról.

ÖSSZEFOGLALÓ

A rendelet célja, hogy meghatározza az Európai Unió (EU) országainak, valamint a Schengeni Megállapodást teljes mértékben alkalmazó társult államoknak a területén való rövid (bármely 180 napig tartó időszakban 90 napot meg nem haladó) tartózkodásra és átutazásra jogosító vízumok kiadására vonatkozó eljárásokat és az ilyen vízumok kiadásának feltételeit. Abban az esetben alkalmazandó, amennyiben az 539/2001/EK rendeletben foglalt listán szereplő EU-n kívüli országok vízumkötelezettség alá eső állampolgárai át kívánják lépni az EU külső határait.

A rendelet felsorolja továbbá azon EU-n kívüli országokat, amelyek állampolgárainak repülőtéri tranzitvízummal kell rendelkezniük az EU repülőtereinek nemzetközi tranzitterületén történő áthaladásakor (IV. melléklet). Illegális bevándorlók tömeges beáramlásakor sürgető esetekben bármely uniós ország kiterjesztheti ezt a követelményt egyéb nem uniós országok állampolgáraira is.

A vízumkiadásra vonatkozó eljárások és feltételek

A vízumkérelmek vizsgálatáért az az uniós ország felelős, amely a tartózkodás kizárólagos vagy fő úti célja. Amennyiben a fő úti cél nem határozható meg, az az ország illetékes, amelynek területén az EU-ba lépnek. Átutazás esetén az az uniós ország felelős, amelyen keresztül átutaznak, illetve többszöri átutazás esetén az az ország, amelyen először átutaznak. A vízumkérelmet általában az érintett uniós ország konzulátusán kell benyújtani.

Az uniós országok kétoldalú megállapodásokat köthetnek arról, hogy egymást képviselik vízumkérelmek átvétele vagy vízumkiadás céljából. Közös ügyintézési helyen vagy közös igénylési központon keresztül is együttműködhetnek.

A vízumkérelmet a kérelmező vagy egy akkreditált kereskedelmi közvetítő nyújthatja be legkorábban három hónappal a tervezett tartózkodás előtt. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor személyesen meg kell jelennie, kivéve, ha ettől a követelménytől eltekintettek. Kérelem benyújtásakor az alábbiakat kell benyújtani:

 • az I. melléklet szerinti kérelemnyomtatvány;
 • érvényes úti okmány;
 • fénykép;
 • a II. mellékletben foglalt támogató dokumentumok, valamint a költségviselés és/vagy a szállásadás igazolása, amennyiben az uniós ország ezt kéri;
 • adott esetben igazolás arról, hogy a kérelmező rendelkezik megfelelő utazási egészségbiztosítással.

Bizonyos kivételektől eltekintve a kérelmezőnek engedélyeznie kell ujjlenyomatai felvételét, valamint vízumdíjat kell lerónia. A vízumdíjtól egyedi esetekben el lehet tekinteni vagy csökkenteni is lehet, például kultúr-, kül- és fejlesztési politikával összefüggő okokból. Külső szolgáltató (pl. utazási iroda) kiegészítő szolgáltatási díjat számíthat fel.

A kérelem befogadhatóságának ellenőrzése után az illetékes hatóságnak be kell vezetnie a kérelmet a vízuminformációs rendszerbe (VIS-be) a VIS-rendeletben foglalt eljárásoknak megfelelően. A hatóság a kérelmet további vizsgálat alá veti annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérelmező teljesíti-e a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt beutazási feltételeket, nem jelent-e kockázatot az illegális bevándorlás vagy az ország biztonsága tekintetében, továbbá hogy a kérelmezőnek szándékában áll-e a vízum lejárta előtt az ország területét elhagyni.

A befogadható kérelemről szóló döntést a kérelem benyújtásától számított 15 naptári napon belül kell meghozni. Kivételes esetben ez az időkorlát meghosszabbítható. A döntés szólhat egységes vízum (amely a Schengeni Megállapodás által felölelt teljes területre érvényes) vagy korlátozott területi érvényességű vízum kiadásáról vagy a kérelem elutasításáról. Valamely másik uniós ország képviselete esetén hozható olyan döntés, amely alapján nem folytatják a vízum vizsgálatát, hanem továbbítják a kérelmet az uniós ország illetékes hatóságához.

Egységes vízumot egy, kettő vagy több beutazásra lehet kiadni, időtartama nem haladhatja meg az öt évet. Tranzitvízum esetén (a repülőtéri tranzitvízumot is beleértve) az érvényességi időnek meg kell egyeznie az átutazáshoz szükséges időtartammal. Az érvényességi időtartam rendszerint egy tizenöt napos türelmi időt is magában foglal. Bizonyos esetekben a vízum érvényességi időtartamát meg lehet hosszabbítani. Bizonyos körülmények között a vízumot meg lehet semmisíteni vagy vissza lehet vonni.

Az egységes vagy korlátozott területi érvényességű vízum nem jelent automatikus beutazási jogot a vízum birtokosának.

A vízum kiadását elutasítják, ha a kérelmező:

 • hamis úti okmányt mutat be;
 • nem indokolja meg a tervezett tartózkodás célját és körülményeit;
 • nem igazolja, hogy rendelkezik megfelelő anyagi fedezettel mind a tervezett tartózkodás időtartamára, mind pedig a származási vagy a lakóhely szerinti országba való visszatéréshez;
 • a folyó hat hónapos időszakban már kimerítette három hónapos keretét;
 • vonatkozásában a Schengeni Információs Rendszer (SIS) beléptetési tilalmat elrendelő figyelmeztető jelzést adott ki;
 • veszélyezteti az uniós országok valamelyikének közrendjét, belső biztonságát vagy közegészségét;
 • nem igazolja, hogy rendelkezik utazási egészségbiztosítással, amennyiben vonatkozik rá ilyen előírás;
 • olyan támogató dokumentumokat mutat be vagy olyan nyilatkozatokat tesz, amelyek hitelessége vagy megbízhatósága kétséges.

A vízum elutasítására, megsemmisítésére vagy visszavonására irányuló döntésről értesíteni kell a kérelmezőt a VI. mellékletben foglalt formanyomtatvánnyal. Ilyen döntés esetén a kérelmező jogorvoslatot kérhet abban az országban – az állam nemzeti jogának megfelelően –, amely a döntést hozta.

Kivételes esetben a vízumkérelmet a személyek ellenőrzéséért felelős hatóságnak az úti cél szerinti uniós ország külső határán is be lehet nyújtani. A határátkelő állomáson kiadott vízum legfeljebb 15 napos tartózkodást engedélyezhet, illetve az átutazáshoz szükséges időt fedheti le.

Alkalmazás

Ez a rendelet módosítja a VIS-rendeletet, illetve a Schengeni határ-ellenőrzési kódexet. Hatályon kívül helyezi a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény 9–17. cikkét és a Közös Konzuli Utasítást.

A rendeletet 2010. április 5-től alkalmazzák, a 32. cikk (2) és (3) bekezdését, a 34. cikk (6) és (7) bekezdését, illetve a 35. cikk (7) bekezdését pedig 2011. április 5-től.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

Az Európai Parlament és a Tanács 810/2009/EK rendelete

2009.10.5.

HL L 243., 2009.9.15.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és Tanácsnak: A gazdasági növekedést szolgáló intelligensebb vízumpolitika ( COM(2014)165 final, 2014.4.1. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Ez a jelentés azt vizsgálja, hogy milyen mértékben sikerült teljesíteni a vízumkódexnek a jogszerű utazás elősegítésére és a hasonló esetek azonos kezelésére vonatkozó átfogó kezdeti célkitűzését, továbbá nem tér ki külön annak értékelésére, hogy a vízumkódex mennyiben járult hozzá a gazdasági növekedés élénkítéséhez.

A jelentés következtetéseit a vízumkódex módosítására irányuló bizottsági javaslat kezeli (lásd alább).

Javaslat az Európai Parlament és a Tanács az Uniós Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló rendeletére ( COM(2014) 164 final 2014.4.1. - A Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

30.06.2014

Top