EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uniós együttműködés büntetőügyekben — a személyes adatok védelme (2018-ig)

This summary has been archived and will not be updated. See 'A személyes adatok védelme a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi használatuk során (2018-tól)' for an updated information about the subject.

Uniós együttműködés büntetőügyekben — a személyes adatok védelme (2018-ig)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A 2008/977/IB kerethatározat — a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelme

MI A KERETHATÁROZAT CÉLJA?

Az emberek alapvető jogainak és szabadságainak védelme személyes adataiknak bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából történő feldolgozása során.

FŐBB PONTOK

Alkalmazási kör

 • Ezen kerethatározat a személyes adatok részben vagy teljesen automatizált módon (információtechnológia alkalmazásával) való feldolgozására, valamint személyesadat-nyilvántartó rendszerek részét képező személyes adatok nem automatizált módon (azaz emberek által) való feldolgozására alkalmazandó.

Adatfeldolgozás

 • Az Európai Unió (EU) illetékes hatóságai személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból gyűjthetnek. Ezen adatok feldolgozása csak azon célokra engedélyezett, amelyekre gyűjtötték azokat. Egyéb célokra való feldolgozás csak bizonyos körülmények esetén vagy biztosítékok (pl. az adatok anonimizálása) mellett engedélyezett.
 • Alapvetően nem dolgozhatók fel olyan személyes adatok, amelyekből kiderül egy adott személy faji vagy etnikai hovatartozása, politikai véleménye, vallási vagy világnézeti meggyőződése, szakszervezeti tagsága, vagy amelyek egészségi állapotára vagy szexuális életére vonatkoznak. Az ilyen adatok feldolgozása csak akkor engedélyezett, ha ez elengedhetetlen, és akkor is csak megfelelő biztosítékok mellett.
 • A hibás személyes adatokat helyesbíteni és naprakésszé tenni vagy kiegészíteni szükséges. Amennyiben az adatokra már nincs tovább szükség arra a célra, amelyből azokat gyűjtötték, akkor törölni, anonimizálni, vagy bizonyos esetekben zárolni kell. A személyes adatok tárolásának szükségességét rendszeresen felül kell vizsgálni és törlésükre határidőket kell megállapítani.
 • Az uniós országok illetékes hatóságainak ellenőrizniük kell, hogy a továbbítandó vagy hozzáférhetővé teendő személyes adatok pontosak, naprakészek és teljesek. Annak érdekében, hogy ellenőrizhető legyen az adatok továbbításának jogszerűsége, valamint az adatsértetlenség és adatbiztonság biztosítása céljából az adatok továbbítását minden esetben naplózni vagy dokumentálni kell.

Adattovábbítás

 • Egy másik tagállamból érkezett személyes adatokat csak abból a céltól engedélyezett feldolgozni, amire továbbították azokat. Bizonyos esetekben azonban lehetőség van más célokból történő feldolgozásukra is, például más bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy más büntetőjogi szankciók végrehajtása vagy közbiztonságot fenyegető veszélyek megelőzése. Az adatokat átvevő uniós országnak be kell tartania az adatokat továbbító ország adatcserékre vonatkozó specifikus jogszabályi korlátozásait.
 • Bizonyos feltételek mellett az adatokat átvevő uniós ország a személyes adatokat az EU-n kívüli országokba vagy nemzetközi szervezetek számára is továbbíthatja. Ehhez szükséges az adatokat eredetileg elérhetővé tevő uniós ország hozzájárulása. Előzetes hozzájárulás nélkül az adatátadás kizárólag sürgős esetekben lehetséges. Kizárólagos célokra uniós országbeli magánfelek részére is továbbíthatók a személyes adatok, amennyiben ehhez az adatokat eredetileg elérhetővé tevő uniós ország hozzájárulását adta.

Az adatalanyok jogai

 • Az érintett adatalanyokat tájékoztatni kell minden rájuk vonatkozó személyes adat gyűjtéséről és feldolgozásáról. Abban az esetben azonban, amikor az adatokat egy uniós országból egy másik uniós országba továbbították, az első ország előírhatja, hogy a második ország ne fedjen fel semmilyen információt az adatalany előtt.
 • Az adatalany kérheti az alábbiak megerősítését:
  • hogy az adatai továbbküldésre kerültek,
  • hogy kik vették át ezen adatokat, illetve milyen adatok feldolgozására került sor, valamint
  • hogy az adatok szükséges ellenőrzésére sor került.
 • Bizonyos esetekben az uniós országok korlátozhatják az adatalanyoknak az információkhoz való hozzáférését. A hozzáférés korlátozására vonatkozó döntést, valamint az azt alátámasztó ténybeli vagy jogi indokokat írásban kell közölni az adatalannyal. Az adatalanyt tájékoztatni kell továbbá a döntés elleni jogorvoslati lehetőségeiről.
 • Az adatalany kérheti, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat helyesbítsék, töröljék vagy zárolják. A fenti kérések esetleges elutasítását írásban kell közölni, tájékoztatással a panasz benyújtására vagy a jogorvoslatra biztosított lehetőségekről.
 • Bármely személy követelhet kártérítést, olyan károk tekintetében, amelyeket jogellenes adatfeldolgozási művelet vagy az e kerethatározattal összeegyeztethetetlen egyéb intézkedés eredményeképpen szenvedett el. Amennyiben egy adatalany jogai sérülnek, jogosult jogorvoslatra.

Az adatfeldolgozás biztosítékai

 • Az illetékes hatóságoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést a személyes adatok bármilyen formájú jogellenes feldolgozásával szembeni védelem érdekében. Ezek körébe tartozik a személyes adatok véletlen elvesztése, megváltoztatása és jogosulatlan felfedése, valamint az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés. Intézkedéseket kell tenni különösen az adatok automatizált feldolgozása tekintetében.
 • Az uniós országokban működő nemzeti felügyeleti hatóságok ellenőrzik a kerethatározat alkalmazását és tanácsadást nyújtanak azzal kapcsolatosan. Ebből a célból ezen hatóságok vizsgálati jogkörrel és hatékony beavatkozási jogosultsággal rendelkeznek, valamint joguk van a bírósági eljárásban való részvételre. A kerethatározat rendelkezéseinek megsértése esetére az uniós országok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat állapítanak meg.

Hatályon kívül helyezés

A 2008/977/IB kerethatározatot hatályon kívül helyezi a (EU) 2016/680 irányelv 2018. május 6 -i hatállyal.

MIKORTÓL HATÁLYOS E KERETHATÁROZAT?

A kerethatározat 2009. január 19 -től alkalmazandó.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 2008/977/IB kerethatározata (2008. november 27.) a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről (HL L 350., 2008.12.30., 60–71. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

utolsó frissítés 26.10.2016

Top