EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2014–2020)' for an updated information about the subject.

Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) (2007–2013)

A különböző európai régiók fejlettségi szintje közötti különbségnek és a leghátrányosabb helyzetű régiók lemaradása mértékének csökkentése érdekében ez a rendelet megállapítja azokat a tevékenységtípusokat, amelyek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozhatók. Megállapítja továbbá az ERFA feladatait és támogatásának alkalmazási körét a 2007–2013 közötti időszakra szóló megreformált kohéziós politika „konvergencia”, „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” és „európai területi együttműködés” célkitűzéseivel összefüggésben.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1080/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és az 1783/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ez a rendelet megállapítja az ERFA feladatait és támogatásának alkalmazási körét. Az ERFA támogatások alkalmazására a „konvergencia”, „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” és „európai területi együttműködés” célkitűzésekkel összefüggésben kerül sor, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések értelmében.

Célkitűzés

Az ERFA a regionális egyenlőtlenségek csökkentése révén hozzájárul a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítéséhez. Ennek keretében támogatja a regionális gazdaságok fejlődését és strukturális alkalmazkodását, ideértve a hanyatló ipari területek szerkezetátalakítását is.

Hatály

Az ERFA támogatásait több, a „konvergencia,” a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” és az „európai területi együttműködés” célkitűzések természetét tükröző tematikus prioritásra összpontosítja. Különösen az alábbiakat finanszírozza:

 • a fenntartható munkahelyek teremtéséhez hozzájáruló beruházások;
 • infrastruktúrába történő befektetés;
 • a regionális és helyi fejlesztést támogató intézkedések, amelyek magukban foglalják a vállalkozásoknak, különösen a kis- és középvállalkozásoknak (kkv-knak) nyújtott támogatást és szolgáltatásokat;
 • technikai támogatás.

Konvergencia

A „konvergencia” célkitűzés keretében az ERFA a fenntartható integrált gazdasági fejlődésre, valamint a fenntartható munkahelyek teremtésére összpontosítja támogatásait. A tagállami operatív programok célja a regionális gazdasági struktúrák modernizációja és diverzifikációja, többek között az alábbi területeken:

 • kutatás és technológiafejlesztés (K+TF), innováció és vállalkozói szellem;
 • információs társadalom;
 • környezetvédelem;
 • kockázatmegelőzés;
 • idegenforgalom;
 • befektetések a kultúra területén;
 • közlekedési beruházások;
 • energiaügy;
 • oktatási beruházások;
 • beruházások az egészségügyi és szociális infrastruktúra területén;
 • a kkv-kon belül végzett beruházások közvetlen támogatása.

Regionális versenyképesség és foglalkoztatás

A „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében a prioritások három pillér köré csoportosulnak:

 • innováció és a tudásalapú gazdaság, többek között a regionális K+TF és innovációs kapacitások fokozásának, a vállalkozói szellem ösztönzésének és a vállalkozásoknak szóló új pénzügyi eszközök létrehozásának területén;
 • környezetvédelem és kockázatmegelőzés, amely magában foglalja a szennyezett területek rehabilitációját, az energiahatékonyság ösztönzését, a tiszta városi tömegközlekedés előmozdítását, valamint a természeti és technológiai kockázatok megelőzésére és kezelésére irányuló tervek kidolgozását;
 • hozzáférés az általános gazdasági érdekű közlekedési és távközlési szolgáltatásokhoz, különösen a másodlagos közlekedési hálózatok megerősítése, és a kkv-k információs és kommunikációs technológiákhoz (ikt) való hozzáférésének előmozdítása.

Európai területi együttműködés

Az „európai területi együttműködés” célkitűzés keretében az ERFA három tengely mentén összpontosítja támogatását:

 • a határokon átnyúló gazdasági és társadalmi tevékenységek fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén. Ez magában foglalja például a vállalkozói szellem ösztönzését, a természeti és kulturális erőforrások védelmét és az ezekkel való gazdálkodást, valamint az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztését az infrastruktúrák területén;
 • a transznacionális együttműködés kialakítása és fejlesztése, beleértve a tengeri régiók közötti kétoldalú együttműködést. A vonatkozó prioritások középpontjában az innováció, a környezet, az elérhetőség javítása és a fenntartható városfejlesztés áll;
 • a regionális politika hatékonyságának erősítése. Ennek fő célja a hálózatépítés, valamint a helyi és regionális hatóságok közötti tapasztalatcsere előmozdítása.

A tagállamok kérésére a Bizottság bizonyos kiadási kategóriákra vonatkozóan a nemzeti előírások helyébe lépő szabályokra tehet javaslatot.

A tagállamok kötelesek kijelölni egyetlen irányító hatóságot, egyetlen igazoló hatóságot és egyetlen ellenőrzési hatóságot.

Az általános rendelkezések értelmében a tagállamok felhasználhatnak egy jogi együttműködési eszközt, az európai területi együttműködési csoportosulást, és átruházhatják rá az irányító hatóság és a közös technikai titkárság feladatait.

Az a projekt választható ki, amelyben legalább két ország kedvezményezettjei vesznek részt, akik az alábbi négy terület közül legalább kettőben együttműködnek: fejlesztés, végrehajtás, alkalmazottak és finanszírozás. Határokon átnyúló együttműködés esetében a program végrehajtására egyetlen tagállamban is sor kerülhet, feltéve, hogy a programot legalább két tagállam nyújtotta be. Az együttműködési hálózatokat és tapasztalatcseréket illetően azokban legalább két tagállam minimum három régiójából származó legkevesebb három kedvezményezettnek kell részt vennie, akiknek a fenti négy területen együtt kell működniük.

Az operatív programnak többek között az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • az együttműködési terület erősségeinek és gyengeségeinek elemzése;
 • a választott prioritások indokolása;
 • a prioritási tengelyekre és az egyes célokra vonatkozó információk;
 • a támogatási területek kategóriák szerinti bontása;
 • finanszírozási terv;
 • végrehajtási rendelkezések;
 • a nagyprojektek indikatív jegyzéke.

A finanszírozás tekintetében a helyszínre vonatkozó különleges feltételek alkalmazandók. A társfinanszírozás mértéke a következő lehet:

 • 20% határokon átnyúló együttműködés címén az uniós határterületekkel szomszédos NUTS III szintű térségekben;
 • 20% transznacionális együttműködés címén olyan műveletek esetében, amelyekben az érintett térségen kívüli partnerek is közreműködnek;
 • 10% határokon átnyúló és transznacionális együttműködés címén az Unión kívüli harmadik országok területén megvalósuló műveletek végrehajtásával kapcsolatban felmerülő kiadásokra, amennyiben ezek a Közösség régióinak javát szolgálják.

Területi sajátosságok

Az ERFA kiemelt figyelmet szentel a területi sajátosságoknak. A városi dimenzióval kapcsolatos tevékenységeket az URBAN nevű kezdeményezés tapasztalataira építve beillesztik az operatív programokba. Az ERFA fellépésének célja a városok gazdasági, környezeti és társadalmi problémáinak megoldása.

A vidéki területek és a halászattól függő területek tekintetében az ERFA-nak a gazdasági diverzifikációra és különösen az alábbiakra kell összpontosítania:

 • a hozzáférhetőség javítását célzó infrastruktúrák;
 • telekommunikációs hálózatok és szolgáltatások a vidéki területeken;
 • új gazdasági tevékenységek fejlesztése;
 • a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok megerősítése;
 • a vidéki idegenforgalom fejlesztése és vidékfejlesztés.

A természeti hátrányokkal küzdő területeken az ERFA a hozzáférhetőség javítására irányuló befektetések, a kulturális örökséggel kapcsolatos gazdasági tevékenységek, a természeti erőforrások fenntartható használatának, valamint a fenntartható idegenforgalom ösztönzésének finanszírozásához járul hozzá.

Végül, az ERFA támogatást nyújt a legkülső régiók földrajzi helyzetéből, illetve a következő tényezőkből eredő járulékos költségekhez:

 • áruszállítási szolgáltatások és közlekedési szolgáltatások elindításához nyújtott támogatás;
 • a korlátozott tárolási lehetőségek, a termelőeszközök karbantartása, valamint az emberi erőforrásnak a helyi munkaerőpiacon való hiánya címén nyújtott támogatás.

Záró rendelkezések

Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt jóváhagyott támogatásokat. Az 1783/99/EK rendelet alapján beadott pályázatok érvényesek maradnak, de az említett rendelet 2007. január 1-jén hatályát vesztette. Ez a rendelet 2007. január 1-jétől alkalmazandó, és azt legkésőbb 2013. december 31-ig felül kell vizsgálni.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1080/2006/EK rendelet

2006.8.1.

HL L 210., 2006.7.31.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

397/2009/EK rendelet

2009.6.10.

HL L 126., 2009.5.21.

437/2010/EU rendelet

2010.6.18.

HL L 132., 2010.5.29.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Tanács 1083/2006/EK rendelete (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 210., 2006.7.31.].Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

TÁMOGATÁSRA JOGOSULT RÉGIÓK ÉS TERÜLETEK

A Bizottság 2006/769/EK határozata (2006. október 31.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az európai területi együttműködés célkitűzés határokon átnyúló és transznacionális alkotóeleme alapján a 2007–2013-as időszakra nyújtott támogatásra jogosult régiók és területek jegyzékének felállításáról [Hivatalos Lap L 312., 2006.11.11.].Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2006/597/EK határozata (2006. augusztus 4.) a 2007 és 2013 közötti időszakban a regionális versenyképességi és foglalkoztatási célkitűzés keretében a strukturális alapokból átmeneti és egyedi alapon történő finanszírozásra jogosult régiók jegyzékének megállapításáról [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].

A Bizottság 2006/595/EK határozata (2006. augusztus 4.) a strukturális alapokból a konvergencia célkitűzés alapján 2007–2013 között nyújtott támogatásra jogosult régiók jegyzékének felállításáról [Hivatalos Lap L 243., 2009.9.6.].Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

TAGÁLLAMONKÉNTI INDIKATÍV FELOSZTÁS

A Bizottság 2006/609/EK határozata (2006. augusztus 4.) az európai területi együttműködés célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 247., 2006.9.9.].Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2006/594/EK határozata (2006. augusztus 4.) a konvergencia célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].Módosító jogszabályok:2010/475/EU határozat [Hivatalos Lap L 232., 2010.9.2.].

A Bizottság 2006/593/EK a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].Módosító jogszabályok:2010/476/EU határozat [Hivatalos Lap L 232., 2010.9.2.].

KÖZÖSSÉGI STRATÉGIAI IRÁNYMUTATÁSOK

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.]. A Tanács 2006. október 6-án elfogadta a kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások projektjét. Ezek a stratégiai iránymutatások referenciakeretként szolgálnak a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politikák kidolgozásához és az alapokból nyújtott támogatásokhoz.

A Bizottság közleménye (2005. július 5.) – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – Kohéziós politika: reálgazdasági beruházások [COM(2008) 876 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. A reálgazdaság elsődleges közösségi finanszírozási forrása a kohéziós politika. A Bizottság egy sor prioritást fogalmaz meg az emberek, a vállalkozások, az infrastruktúra és energia, valamint a kutatás és innováció tekintetében, amelyek célja az európai gazdasági fellendülés és a társadalmi fejlődés előmozdítása. A 2007–2013 közötti időszakra az állami beruházások növelését irányozza elő.

A Bizottság Közleménye az Európai Tanácsnak – Az európai gazdasági fellendülés terve [COM(2008) 800 végleges – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

ENERGIA – LAKHATÁS

Az Európai Parlament és a Tanács 397/2009/EK rendelete (2009. május 6.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK rendeletnek az energiahatékonyságba és a megújuló energiaforrásokba való lakásberuházások támogathatósága tekintetében történő módosításáról. Az európai gazdasági fellendülés terve ösztönzi az épületek energiahatékonyságát javító intézkedéseket. Ez a rendelet keretként szolgál az e területen tervezett állami beruházásokhoz. A nemzeti beruházási terveket a leginkább megfelelő (nemzeti, regionális vagy helyi) területi szinten kell kidolgozni. A kohéziós politika finanszírozásának lehetővé kell tennie a leginkább rászoruló háztartások által hozott intézkedések támogatását.

Ennélfogva az energiahatékonysághoz és a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó lakásberuházások tekintetében valamennyi tagállam igénybe veheti az ERFA támogatását. Az egyéb lakásberuházási kiadások kizárólag a 2004. május 1. után csatlakozó tagállamok esetében támogathatók. Az 1080/2006/EK rendeletnek e kiadások támogathatóságáról szóló 7. cikkét ennek megfelelően módosították.

Utolsó frissítés: 17.09.2010

Top