Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Szociális Alap (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Európai Szociális Alap' for an updated information about the subject.

Az Európai Szociális Alap (2007–2013)

Az Európai Szociális Alap 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó feladatának és hatályának meghatározásához ez a rendelet az ESZA által finanszírozható tevékenységtípusokra vonatkozó különleges rendelkezéseket ír elő. Az ESZA a társadalmi kohézió erősítésének, a termelékenység és a versenyképesség növelésének, valamint a gazdasági növekedés és a fenntartható fejlődés ösztönzésének szükségességével kapcsolatos közösségi prioritásokat támogatja. E téren az ESZA célja, hogy a foglalkoztatás és a foglalkoztatási lehetőségek javítása révén hozzájáruljon a gazdasági és a társadalmi kohézió erősítéséhez.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1081/2006/EK rendelete (2006. július 5.) az Európai Szociális Alapról és az 1784/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2007–2013 közötti időszakra szóló, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések előírják, hogy az ESZA a (legkevésbé fejlett régiókra vonatkozó) „konvergencia” célkitűzés keretébe, valamint a (kihívások kezelése érdekében a gazdasági változások előrejelzésére és előmozdítására törekvő) „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretébe tartozó tevékenységeket támogat.

Feladat

AZ ESZA támogatja a tagállamok azon szakpolitikáit, amelyek a lisszaboni stratégia középpontjába a foglalkoztatás növelését helyezik. Ezek a szakpolitikák szorosan kötődnek az átfogó gazdasági iránymutatáshoz, az európai foglalkoztatási stratégiához, illetve a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokhoz. Az ESZA konkrétabban a következőkre törekszik:

 • a teljes foglalkoztatás elérése;
 • a munka minőségének és termelékenységének javítása;
 • a társadalmi befogadás előmozdítása (többek között a hátrányos helyzetű személyek munkavállalásának javítása révén);
 • a foglalkoztatás nemzeti, regionális és helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentése.

Hatály és prioritások

A „konvergencia” és a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzések keretében az ESZA a következő prioritások címén támogatja a tagállami tevékenységeket:

 • a munkavállalók, vállalkozások és vállalkozók alkalmazkodóképességének növelése a gazdasági változásokra való jobb felkészülés és azok pozitív kezelésének javítása céljából;
 • az álláskeresők és inaktív személyek munkavállalásának és tartós munkaerő-piaci jelenlétének javítása;
 • a munkanélküliség – különösen a tartós és az ifjúsági munkanélküliség – megelőzése;
 • az időskori aktivitás és a munkában eltöltött idő meghosszabbításának ösztönzése;
 • a munkaerő-piaci részvétel fokozása;
 • a hátrányos helyzetű személyek társadalmi befogadásának erősítése a foglalkoztatásban való fenntartható integrációjuk céljából;
 • a munkaerő-piaci megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem;
 • a humántőke fejlesztése és növelése;
 • a partnerségek előmozdítása.

Prioritások

Ezen túlmenően a „konvergencia” célkitűzés keretében az ESZA az alábbi prioritásokat támogatja:

 • a humántőke-beruházások bővítése, az oktatási és képzési rendszerek reformjai által, a teljes életciklus alatti fokozott részvétel az oktatásban és képzésben, valamint az emberi erőforrások fejlesztése a kutatás és innováció területén;
 • az intézményi kapacitás és hatékonyság növelése a felelősségteljes kormányzáshoz való hozzájárulás érdekében.

A támogatások koncentrációja

A tagállamok biztosítják, hogy az ESZA által támogatott tevékenységek az európai foglalkoztatási stratégia értelmében hozott intézkedésekkel összhangban legyenek, és hozzájáruljanak azokhoz. A tagállamok a foglalkoztatás területén a támogatást az ajánlások végrehajtására összepontosítják.

Kiadások támogathatósága

A kiadások támogathatóságára vonatkozó szabályokról nemzeti szinten döntenek. Mindazonáltal az ESZA számára a következő kiadások nem jogosultak támogatásra:

 • visszaigényelhető hozzáadottérték-adó;
 • hitelkamatok;
 • bútor, eszközök, jármű, infrastruktúra, ingatlan és föld vásárlása.

Felelősségteljes kormányzás és partnerség

Az ESZA ösztönzi a felelősségteljes kormányzást és a partnerségeket. Támogatását a megfelelő területi szinten kell megtervezni és végrehajtani, a nemzeti, a regionális és a helyi szint figyelembevételével, az egyes tagállamok intézményrendszerének és felépítésének megfelelően. A tagállamok az ESZA-támogatás előkészítése, végrehajtása és monitorozása során biztosítják a megfelelő területi szinten a szociális partnerek bevonását, valamint más érdekelt felek részvételét és az azokkal való kellő mértékű konzultációt.

Háttér

A 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politikára vonatkozóan további rendelkezések találhatók az alábbi négy témakörben kiadott rendeletekben:

Politikai szempontból a 2007–2013 közötti időszakra szóló kohéziós politika pénzügyi alapját az intézményközi megállapodás, valamint a 2007–2013 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret képezik.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1081/2006/EK rendelet

2006.8.1.

HL L 210., 2006.7.31.

Módosító jogszabály

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

396/2009/EK rendelet

2009.5.22.

HL L 126., 2009.5.21.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2006/593/EK határozata (2006. augusztus 4.) a regionális versenyképesség és foglalkoztatás célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről [Hivatalos Lap L 243., 2006.9.6.].Módosító jogszabályok:A Bizottság 2010/476/EU határozata (2010. augusztus 30.) a „regionális versenyképesség és foglalkoztatás” célkitűzés keretében történő kötelezettségvállalási előirányzatok tagállamonkénti indikatív felosztásának a 2007-től 2013-ig terjedő időszakra történő rögzítéséről szóló 2006/593/EK határozatnak a Cseh Köztársaság és Szlovákia tekintetében történő [Hivatalos Lap L 232., 2010.9.2.].

A Tanács 2006/702/EK határozata (2006. október 6.) a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.]. A kohézióra, a növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások tervezetét a Tanács 2006. október 6-án fogadta el. Ezek a stratégiai iránymutatások képezik az Alapok kohéziós politikájának és beavatkozásának végrehajtásához tartozó indikatív keretet a 2007–2013 közötti időszakban.

A Bizottság 2005. július 5-i közleménye – Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra [COM(2005) 299 – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 17.09.2010

Top