Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások, 2007–2013

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására: közösségi stratégiai iránymutatások, 2007–2013

2007-től kezdődően a közösségi stratégiai iránymutatások fontos szerepet töltenek be az új kohéziós politikában. A stratégiai iránymutatások alapján a tagállamok meghatározzák saját kohéziós politikájuk prioritásait. Az iránymutatások segítséget nyújtanak olyan egyéb közösségi prioritások végrehajtásában, amelyek a lisszaboni stratégiából, illetve a növekedésről és foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatásokból következnek, és legfőképpen a beruházásokat, a foglalkoztatást, a tudást és innovációt, a területi kohéziót, valamint az együttműködést érintik.

JOGI AKTUS

A Tanács 2006/702/EK (2006. október 6.) határozata a kohézióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokról [Hivatalos Lap L 291., 2006.10.21.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A 2007 utáni időszakban a kohéziós politikára vonatkozó stratégiai iránymutatások az alábbi két célt szolgálják:

 • a kohéziós politika stratégiai dimenziójának erősítése. A közösségi prioritások ezáltal jobban integrálhatók a nemzeti és regionális fejlesztési programokba;
 • megnövekedett felelősségvállalás a kohéziós politika helyi alkalmazásakor. Ennek eredményeként hatékonyabb párbeszéd jön létre a Bizottság, a tagállamok és a régiók által létrehozott partneri együttműködések során, és átláthatóbbá válik a Bizottság, a tagállamok és az Európai Parlament közötti feladatmegosztás.

A lisszaboni stratégia újraindítása

Az Európai Tanács 2005 márciusában tartott ülésszakán megújították a lisszaboni stratégiát egy növekedésre és foglalkoztatásra irányuló partnerség létrehozásával. E stratégia szempontjából a kohéziós politikának a fenntartható növekedés, a versenyképesség és a foglalkoztatás előmozdítására kell összpontosítania.

A stratégiai iránymutatások meghatározzák azokat a területeket, amelyeken a kohéziós politika hozzájárulhat egyéb, a lisszaboni stratégiából következő közösségi prioritások végrehajtásához. Ezek az iránymutatások összhangban vannak a növekedésről és a foglalkoztatásról szóló integrált iránymutatással is.

A stratégiai iránymutatások prioritásai

A stratégiai iránymutatásokat három fő prioritás mentén határozták meg:

 • a tagállamokban található régiók és városok vonzerejének növelése;
 • az innováció, a vállalkozói szellem, továbbá a tudásalapú gazdaság növekedésének ösztönzése;
 • nagyobb számú és jobb minőségű munkahely létrehozása.

Stratégiai iránymutatások, 2007–2013

A fenti prioritások alapján az iránymutatások céljai a következők:

 • vonzóbbá tenni Európát és régióit a beruházások és a foglalkoztatás szempontjából;
 • előmozdítani az ismeretszerzést és az innovációt;
 • nagyobb számú és jobb minőségű munkahelyet teremteni;
 • figyelembe venni a kohéziós politika területi dimenzióját.

Beruházások és foglalkoztatás

Annak érdekében, hogy Európa és régiói a beruházások és a foglalkoztatás szempontjából vonzóbb helyszínné váljanak, a közlemény az intézkedések három típusát irányozza elő.

Először is, szükség van a közlekedési infrastruktúrák kiterjesztésére és fejlesztésére. Ebből a célból a tagállamoknak 30 olyan, európai érdekeket képviselő projektet kell kiemelniük, amelyek a másodlagos összeköttetések kiépítésére irányulnak. Ezenkívül javítani kell a vasúti infrastruktúrák hozzáférhetőségén és az elszigetelt régióknak a transzeurópai közlekedési hálózattal (TEN-T) való összeköttetésén. Ugyanez érvényes a közlekedési hálózatok környezeti dimenziójára, illetve a rövid távolságú tengeri közlekedés fejlesztésére.

Másodszor, jobban ki kell aknázni a környezetvédelem és a növekedés együttes pozitív hatásait, biztosítva ezáltal a gazdasági növekedés, az innováció és a munkahelyteremtés tartósságát. Ennek érdekében a közlemény javasolja az infrastruktúrákba való beruházást, a vállalatok és alkalmazottaik számára vonzó körülmények teremtését, valamint kockázatcsökkentő intézkedések megtételét. Emellett figyelembe kell venni az EU kiotói kötelezettségvállalásait is.

Harmadszor, csökkenteni kell a hagyományos energiaforrásoktól való függőséget az energiahatékonyság javítása, valamint a megújuló energiaforrások használata révén.

Tudás és innováció

A növekedési és munkahely-teremtési célok teljesítése megköveteli a gazdaság strukturális átalakítását, valamint a tudásalapú tevékenységek irányába történő elmozdulást. Ehhez pedig az alábbi intézkedések szükségesek:

 • a kutatási és technológiai fejlesztési (KTF) beruházások számának növelése és hatékonyabbá tétele a magánszektorban (beleértve például a köz- és magánszféra közötti partnerségeket [PPP], a kis- és középvállalkozásokat [kkv], valamint a vállalkozások közötti együttműködést);
 • az innováció elősegítése és a cégalapítás ösztönzése révén kedvező környezet teremtése az új ismeretek megszerzéséhez, terjesztéséhez és felhasználásához (vállalkozói szellem);
 • az információs társadalom előmozdítása, illetve az információs és kommunikációs technológiai (IKT) berendezések használatának elősegítése a vállalkozásoknál és a háztartásoknál;
 • a finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése a pénzügyi tervezés eszközeivel, előtérbe helyezve a támogatástól eltérő pénzügyi megoldásokat.

Foglalkoztatás

A nagyobb számú és jobb minőségű munkahely létrehozása érdekében a kohéziós politika válaszolni kíván az európai foglalkoztatási stratégia által felvetett kihívásokra. Ez azt jelenti, hogy több embert kell a foglalkoztatásba vonzani és ott megtartani, valamint korszerűsíteni kell a szociális védelmi rendszereket.

Ezenkívül fokozni kell a munkavállalók alkalmazkodóképességét és a munkaerőpiac rugalmasságát, ami a humán erőforrásba történő beruházással, azaz a hatékonyabb oktatás és szakképzés révén valósul meg. Ezekkel az intézkedésekkel kapcsolatban fejleszteni kell a közigazgatást és a közszolgáltatásokat, és biztosítani kell az aktív népesség egészségének megőrzését.

Területi kohézió és együttműködés

A kohéziós politikának alkalmazkodnia kell a területek egyedi szükségleteihez és jellemzőihez, figyelembe véve a földrajzi elhelyezkedésükből adódó problémákat vagy lehetőségeket. A területi dimenzió az alábbi témaköröket foglalja magában:

 • a városok (városi térségek) hozzájárulása a növekedéshez és a foglalkoztatáshoz (például a vállalkozói szellem, a helyi foglalkoztatás és a helyi fejlődés elősegítése céljából);
 • a vidéki területek gazdasági sokféleségének támogatása (például a strukturális, foglalkoztatási és vidékfejlesztési politikák együttműködése révén);
 • a határokon átnyúló, transznacionális és régiók közötti együttműködés, kiemelt figyelemmel a növekedési és foglalkoztatási célkitűzésekre.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye (2005. július 5.): „Kohéziós politika a növekedés és a foglalkoztatás támogatására – Közösségi stratégiai iránymutatások a 2007–2013 közötti időszakra” [COM/2005/299 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

LISSZABONI STRATÉGIA

A Bizottság közleménye (2006. december 12.) az Európai Tanács tavaszi ülésszakának – A növekedést és foglalkoztatást célzó, megújult lisszaboni stratégia megvalósítása – „Az eredmények éve” [COM(2006) 816 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. november 14.) – „Gazdasági reformok és versenyképesség: a 2006-os európai versenyképességi jelentés kulcsfontosságú üzenetei” [COM(2006) 697 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. október 12.) az Európai Tanácsnak: „Az innovációt támogató, modern Európa” [COM(2006) 589 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2006. január 25.) az Európai Tanács tavaszi ülésszakának: „Ideje magasabb sebességbe kapcsolni – Az új növekedési és foglalkoztatási partnerség” [COM(2006) 30 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság Közleménye (2005. október 20.) az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: „Európai értékek a globalizált világban – A Bizottság hozzájárulása az állam- és kormányfők októberi üléséhez” [COM(2005) 525 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

A Bizottság közleménye (2005. július 20.): „Közös cselekvések a növekedésért és a foglalkoztatásért: a közösség lisszaboni programja” [COM(2005) 330 végleges - a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 25.01.2007

Top