EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ökológiai termékek termelése és címkézése

Ökológiai termékek termelése és címkézése

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről

MI A RENDELET CÉLJA?

Ez a rendelet meghatározza az ökológiai termékek jogi keretét. Tartalmazza az ökológiai termelésre alkalmazandó alapvető célokat és általános elveket, valamint ismerteti a termelésre, a címkézésre, az ellenőrzésre és a nem uniós országokkal folytatott kereskedelemre vonatkozó szabályokat.

Az ökológiai termékek termelésére, címkézésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályok harmonizációja által biztosítani kívánja

 • a termelők közötti tisztességes versenyt, és
 • a fogyasztói bizalom növekedését az ilyen típusú termékekkel kapcsolatban.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A jogi keret az alábbiakat szabályozza:

 • emberi fogyasztásra szánt élő vagy feldolgozatlan mezőgazdasági termékek (beleértve az akvakultúra-termékeket is);
 • takarmányok;
 • vegetatív szaporítóanyag (például gyökértermés és oltvány) és vetőmag;
 • élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztők.

Célkitűzések és elvek

E célkitűzések lényege a fenntartható mezőgazdaság és a minőségi termelés, amelynek meg kell felelnie a fogyasztók igényeinek.

Az általános elvek például az egyedi termelési módszereket, a természeti erőforrások felhasználását és a kémiai úton előállított források alkalmazásának szigorú korlátozását érintik.

A rendelet a gazdálkodásra, az ökológiai élelmiszerek feldolgozására és az ökológiai takarmányokra vonatkozóan konkrét elveket is megfogalmaz.

Termelési szabályok

Az ökológiai termelésre vonatkozó általános szabályok értelmében a géntechnológiával módosított szervezetek (GMO-k) semmilyen formában nem használhatók. Az élelmiszerek címkézésére vonatkozó szabályok lehetővé teszik, hogy a gazdasági szereplők meggyőződjenek a tilalom betartásáról. Tilos továbbá az ionizáló sugárzással történő kezelés.

Azok a gazdasági szereplők, akik a kétféle (ökológiai és nem ökológiai) mezőgazdasági termelést párhuzamosan kívánják végezni, kötelesek gondoskodni az állatok és a földterületek elkülönítéséről.

Az ökológiai növénytermesztés során további szabályokat is be kell tartani az alábbiakra vonatkozóan:

 • a földművelés, amelynek meg kell őriznie a talaj élővilágát és természetes termőképességét;
 • a károk megelőzése, amelyet elsősorban természetes módszerekkel kell végezni, de alkalmazható az Európai Bizottság által (a rendelet 16. cikkében) engedélyezett kisszámú növényvédő szer is;
 • a vetőmagok és vegetatív szaporítóanyagok, amelyeket ökológiai termelés keretében kell előállítani;
 • a tisztítószerek, amelyeknek rendelkezniük kell a Bizottság engedélyével.

A meghatározott területekről begyűjtött vadon termő növények szintén ökológiai terméknek minősülnek, amennyiben betakarításuk és származási helyük tekintetében megfelelnek bizonyos feltételeknek (például a gyűjtőhelyüket nem kezelték nem engedélyezett termékekkel legalább 3 évig). A tengeri moszatok ökológiai terméknek tekinthetők, feltéve, hogy termőterületük és begyűjtésük tekintetében eleget tesznek bizonyos feltételeknek.

Az ökológiai állattartás során további szabályokat is be kell tartani az alábbiakra vonatkozóan:

 • az állatok származása — az állatoknak ökológiai gazdálkodási egységben kell születniük és nevelkedniük;
 • az állattartással kapcsolatos gazdálkodási és gondozási gyakorlatok, amelyek többek között a tartási körülmények egyes jellemzőivel kapcsolatosak;
 • állattenyésztési módszerek, amelyek általában természetes alapúak;
 • a takarmány, amelynek ökológiai eredetűnek kell lennie;
 • betegségmegelőzés;
 • a tisztítás és fertőtlenítés, amelynek során kizárólag a Bizottság által engedélyezett termékek használhatók.

A víziállatok esetében hasonló konkrét szabályok alkalmazandók.

A Bizottság korlátozott számú termék és anyag felhasználását engedélyezi az ökológiai termelésben. Ezek a termékek növényvédő szerként, takarmányként vagy az állattenyésztés és növénytermesztés során használt létesítmények tisztítására használhatók. A Bizottság a termékek alkalmazására vonatkozóan korlátozásokat és feltételeket állapíthat meg.

Az ökológiai termelési tevékenységet indító mezőgazdasági üzemekben átállási időszakot kell alkalmazni, vagyis olyan átmeneti időszakot, melyben az ökológiai gyakorlatokat tiszteletben tartják. A rendeletben foglalt előírások ezt az átállási időszakot is szabályozzák.

A feldolgozott ökológiai takarmányoknak ökológiai takarmány-alapanyagokat kell tartalmazniuk, és feldolgozásuk során nem használhatók szintetikus oldószerek. A feldolgozott élelmiszereket főként mezőgazdasági eredetű összetevőkből kell előállítani. Egyéb összetevők akkor megengedettek, ha azokat a Bizottság engedélyezte. Az ökológiai élesztő előállításához kizárólag ökológiai táptalaj és más, engedélyezett összetevők használhatók.

A Bizottság a célkitűzésekkel, a termelési szabályokkal és a címkézéssel kapcsolatos előírások alóli kivételekről rendelkezhet. Ezeket a kivételeket időben korlátozni kell és mindössze néhány egyedi esetben alkalmazhatók.

Címkézés

A címkézésen, a reklámanyagokban vagy kereskedelmi okmányokban egy ökológiai termék, annak összetevői vagy alapanyagai leírására használható az „öko” és a „bio” kifejezés.

Az ökológiai termékek címkéjét könnyen észrevehető módon kell elhelyezni a csomagoláson, és szerepelnie kell rajta egy, az adott termék tanúsítását végző ellenőrző szervre utaló hivatkozásnak.

2010. július 1-jétől az ökológiai gazdálkodásból származó élelmiszereken kötelező feltüntetni az EU logóját, valamint meg kell jelölni a termékben használt alapanyagok származási helyét. A jelölést az EU-logóval egy látómezőben kell elhelyezni.

Ellenőrzés

A rendelet rendelkezéseinek betartását a 882/2004/EK rendeletben előírtak szerint működő, valamint a Bizottság által meghatározott óvintézkedéseken és ellenőrző intézkedéseken alapuló ellenőrzési rendszer biztosítja. A rendszer a 178/2002/EK rendelettel összhangban gondoskodik az élelmiszerek nyomonkövethetőségéről.

Az ellenőrzések jellegét és gyakoriságát a jogsértések előfordulásának kockázatát vizsgáló értékelés határozza meg. Az ellenőrzések irányítását az uniós országok által e célra kijelölt hatóságok végzik. Bizonyos körülmények között ezek a hatóságok ellenőrzési feladataikat akkreditált szervekre ruházhatják át, ám az elvégzett ellenőrzések felügyeletéért és a kivételek engedélyezéséért továbbra is ők felelnek. Az uniós országok rendszeresen eljuttatják a Bizottsághoz az ellenőrző hatóságok és szervek jegyzékét.

A hatóságok felelnek továbbá az ökológiai termékek forgalmazásában részt vevő egyes gazdasági szereplők tevékenységeinek még a forgalomba hozatal előtt történő ellenőrzéséért.

Az ellenőrzést követően az adott gazdasági szereplő részére igazolást állítanak ki arról, hogy tevékenysége megfelel e rendeletnek. Szabálytalanság megállapítása esetén a hatóságnak gondoskodni kell arról, hogy az érintett termék címkézésén ne történjen utalás az ökológiai termelésre.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelem

A nem uniós országból származó termékek is árusíthatók ökológiai termékként az uniós piacon, amennyiben megfelelnek e rendeletnek és ellenőrzésen estek át. Az ellenőrzést az EU által elismert szerv vagy egy akkreditált ellenőrző szerv végezheti.

Forgalmazás és statisztikai felügyelet

Az uniós országok hatóságai – a termék ellenőrzését végző hatóságon kívül – semmilyen módon nem akadályozhatják az ökológiai termékek forgalmazását.

A Bizottság az uniós országok által szolgáltatott adatok alapján statisztikai felügyeletet végez. Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos politikák kidolgozása során a Bizottságot az ökológiai gazdálkodás állandó bizottsága segíti.

Hatályon kívül helyezés

Az (EU) 2018/848 rendelet 2021. január 1-től hatályon kívül helyezi az 834/2007/EK rendeletet, és annak helyébe lép.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. január 1-jétől hatályos.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 189., 2007.7.20., 1–23. o.)

Az 834/2007/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről, valamint a 834/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 150., 2018.6.14., 1–92. o)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptember 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról (HL L 250., 2008.9.18., 1–84. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 24.09.2018

Top