EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) – Élelmiszer- és takarmánybiztonság az EU-ban

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKRÓL:

178/2002/EK rendelet – az élelmiszerjog általános elvei és követelményei, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozása és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapítása

(EU) 2019/1381 rendelet – az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Az általános élelmiszerjogról szóló rendeletként is ismert rendelet megerősíti az uniós élelmiszerek és takarmányok biztonságára vonatkozó szabályokat.
 • Ezenkívül létrehozza az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóságot (EFSA), amely az élelmiszerek és a takarmányok tudományos ellenőrzéséhez és értékeléséhez nyújt támogatást.
 • A rendelet nem vonatkozik a háztartásokban saját fogyasztásra szánt termelésre vagy az élelmiszerek otthoni kezelésére.

FŐBB PONTOK

 • Nem hozható forgalomba egészségre veszélyes vagy emberi fogyasztásra alkalmatlan élelmiszer. Az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
  • az élelmiszer fogyasztók általi felhasználásának szokásos feltételei;
  • a fogyasztókkal közölt információk;
  • a rövid és hosszú távú egészségügyi hatások;
  • halmozottan toxikus hatások;
  • a fogyasztók egy bizonyos kategóriájának élelmiszer-érzékenysége abban az esetben, ha az élelmiszert ennek a fogyasztói csoportnak szánják.
 • Abban az esetben, ha egy nem biztonságos élelmiszer vagy takarmány része egy azonos élelmiszerekből, illetve takarmányokból álló tételnek, abból kell kiindulni, hogy a tétel többi része sem biztonságos.
 • Az élelmiszerjog az élelmiszerlánc valamennyi szakaszára alkalmazandó, a termeléstől, a feldolgozástól, a szállítástól és a forgalmazástól kezdve egészen a fogyasztóhoz jutásig. Az élelmiszer-vállalkozások kötelesek:
  • biztosítani az élelmiszerek, a takarmányok és az élelmiszer-termelés céljára tartott állatok nyomon követhetőségét a termelés és a forgalmazás valamennyi szakaszában;
  • azonnal kivonni a piacról vagy a fogyasztókhoz már leszállított termékek esetében visszahívni az egészségre ártalmasnak minősülő élelmiszereket vagy takarmányokat;
  • tájékoztatni a megfelelő hatóságokat és szükség esetén a fogyasztókat.
 • Az EFSA tudományos és szakmai segítséget nyújt az Európai Bizottság és az uniós országok számára minden, az élelmiszer-biztonságra hatással levő területen. További feladata a kockázatértékelések koordinálása, a kialakuló kockázatok azonosítása és a válságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás.
 • Ha valamilyen egészségügyi kockázatelemzést követően egy kockázat fennállását határozzák meg, az uniós országok és a Bizottság – az egészség magas szintű védelme mellett – ideiglenes elővigyázatossági intézkedéseket fogadhatnak el.
 • Az uniós országokat, a Bizottságot és az EFSA-t tömörítő sürgősségi riasztórendszer (RASFF) az alábbiakra vonatkozó információk cseréjét teszi lehetővé:
  • a forgalmazás korlátozását vagy a piacról történő kivonást célzó intézkedések;
  • az élelmiszerek vagy takarmányok forgalomba hozatalának vagy végső felhasználásának megakadályozására, korlátozására vagy meghatározott feltételekhez kötésére tett intézkedések;
  • behozott élelmiszertétel visszafordítása.
 • Szükség esetén a lakosság felé is nyilvánosságra kell hozni ezeket az információkat.
 • Amennyiben valamely élelmiszer vagy takarmány súlyos és elkerülhetetlen kockázatot jelent az egészségre vagy a környezetre nézve, a Bizottság vészhelyzeti védelmi intézkedései a termék kereskedelmének vagy behozatalának a felfüggesztését is magukban foglalhatják. Az uniós országok maguk is hozhatnak hasonló intézkedéseket, amennyiben a Bizottság elmulasztja azt.
 • A Bizottság az EFSA-val és az uniós országokkal együttműködve elkészít egy általános válságkezelési tervet az olyan helyzetekre, amelyekben a standard védintézkedések nem elegendőek. Ilyen esetben a Bizottságnak haladéktalanul válságkezelő egységet kell létrehoznia az emberi egészség védelmével kapcsolatos lehetőségek meghatározására.
 • Az EU a csalárd vagy megtévesztő gyakorlatoknak az élelmiszer-kereskedelemben való alkalmazásával – így például az élelmiszerek hamisításával (például lóhús a marhahústermékekben) – szemben is védelmet kíván nyújtani a fogyasztóknak, továbbá lehetővé kívánja tenni, hogy megalapozott döntést hozhassanak az élelmiszerek kiválasztásakor.

Az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról szóló (EU) 2019/1381 rendelet főként a 178/2002/EK rendeletet módosítja. A rendelet céljai a következők:

 • Nagyobb átláthatóságot biztosítson: A nyilvánosság automatikusan hozzáférhet minden olyan tanulmányhoz és információhoz, amelyet az EFSA-hoz intézett kérések alátámasztására benyújtottak, pl. minden olyan tanulmányhoz, amely alátámasztja egy élelmiszer-vállalkozó engedélykérelmét, a kockázatértékelési folyamat korai szakaszában. A kellően indokolt bizalmas információkat nem hozzák nyilvánosságra. E benyújtott tanulmányokról az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal is konzultációt folytatnak. A kapott visszajelzés lehetővé teszi az EFSA számára, hogy a lehető legszélesebb körű bizonyítékokhoz férjen hozzá, mielőtt tudományos szakvéleményét kiadná.
 • Növelje a benyújtott tudományos tanulmányok függetlenségét és megbízhatóságát: Az EFSA-t a benyújtás előtti szakaszban értesítik az összes tanulmányról, amikor azokat megrendelik egy jövőbeli kérelmezési eljárás céljából. Ez garantálja, hogy az engedélyeket kérelmező társaságok benyújtsák az összes releváns információt, és ne tartsák vissza a kedvezőtlen tanulmányokat. Az EFSA általános tanácsadást is nyújt a kérelmezőknek – különösen a kis- és középvállalkozásoknak – a dokumentáció benyújtása előtt. A Bizottság felkérheti az EFSA-t, hogy kivételes körülmények – súlyos vitás kérdések vagy egymásnak ellentmondó eredmények – esetén további tanulmányokat rendeljen meg ellenőrzési célokból. A Bizottság tényfeltáró missziókat is végrehajt annak ellenőrzésére, hogy a laboratóriumok megfelelnek-e az EFSA-hoz benyújtott tanulmányok megvalósítására alkalmazandó standardoknak. A tényfeltáró missziók eredményét áttekintő jelentésben mutatják be.
 • Erősítse az irányítást és a tudományos együttműködést: Az uniós tagállamokat, a civil társadalmat és az Európai Parlamentet is bevonják az EFSA irányításába azáltal, hogy megfelelően képviseltetik magukat az igazgatótanácsban. Az uniós tagállamok ösztönözni fogják azt, hogy az EFSA tudományos kapacitása fejlődjön, például közös projektek és a bevált gyakorlatok megosztása révén, és promóciós tevékenységeket végeznek annak biztosítása érdekében, hogy az EFSA munkájához a legjobb független szakértőket vegyék fel.
 • Fejlessze az átfogó kockázatkommunikációt: egy általános tervet hagynak jóvá a kockázatkommunikációra vonatkozóan egy végrehajtási jogi aktus útján, amely biztosítja az átfogó kockázatkommunikációs keretrendszert az egész kockázatelemzési folyamat során, az összes érdekelt fél közötti nyílt párbeszéddel kombinálva.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A 178/2002/EK rendelet 2002. február 21. óta hatályos.

Az (EU) 2019/1381 módosító rendeletben szereplő új szabályok 2021. március 27-től alkalmazandók.

HÁTTÉR

Az (EU) 2019/1381 rendelet emellett további nyolc ágazati jogszabályt (azaz az egyes kapcsolódó ágazatokra vonatkozó jogi aktusokat) módosít az átláthatósági szempontok vonatkozásában:

További információk:

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 178/2002/EK rendelete (2002. január 28.) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 31., 2002.2.1., 1–24. o.)

A 178/2002/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1381 rendelete (2019. június 20.) az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatóságáról és fenntarthatóságáról, továbbá a 178/2002/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, a 2065/2003/EK, az 1935/2004/EK, az 1331/2008/EK, az 1107/2009/EK, valamint az (EU) 2015/2283 rendelet és a 2001/18/EK irányelv módosításáról (HL L 231., 2019.9.6., 1–28. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/745 rendelete (2017. április 5.) az orvostechnikai eszközökről, a 2001/83/EK irányelv, a 178/2002/EK rendelet és az 1223/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 90/385/EGK és a 93/42/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 117., 2017.5.5., 1–175. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2015/2283/EU rendelete (2015. november 25.) az új élelmiszerekről, az 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 258/97/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1852/2001/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 327., 2015.12.11., 1–22. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1–50. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1331/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanyagok, az élelmiszerenzimek és az élelmiszer-aromák egységes engedélyezési eljárásának létrehozásáról (HL L 354., 2008.12.31., 1–6. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1935/2004/EK rendelete (2004. október 27.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 338., 2004.11.13., 4–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1831/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról (HL L 268., 2003.10.18., 29–43. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1829/2003/EK rendelete (2003. szeptember 22.) a géntechnológiával módosított élelmiszerekről és takarmányokról (HL L 268., 2003.10.18., 1–23. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 01.07.2022

Top