Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az EU hulladékgazdálkodási jogszabálya

Az EU hulladékgazdálkodási jogszabálya

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2008/98/EK a hulladékokról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv jogi keretet hoz létre az EU területén végzett hulladékkezelésre vonatkozóan. Célja a környezet és az emberi egészség védelme azáltal, hogy hangsúlyozza a helyes hulladékgazdálkodási, hulladékhasznosítási és -újrafeldolgozási módszerek erőforrásokra nehezedő teher csökkentése szempontjából vett jelentőségét, továbbá javítani kíván e módszereken.

FŐBB PONTOK

  • A jogszabály hulladékhierarchiát állapít meg: megelőzés, újrahasználat, újrafeldolgozás, egyéb (például energetikai) hasznosítás és ártalmatlanítás.
  • Megerősíti a „szennyező fizet” elvet, ezáltal a hulladék eredeti termelőjének kell megfizetnie a hulladékgazdálkodás költségeit.
  • Bevezeti a „kiterjesztett gyártói felelősség” elvét, ezáltal azt a kötelezettséget rója a gyártóra, hogy vegye át és ártalmatlanítsa a használatot követően visszavitt termékeket.
  • Az irányelv különbséget tesz a hulladék és a melléktermékek* között.
  • A hulladékgazdálkodás nem jelenthet kockázatot a vízre, a levegőre, a talajra, a növény- vagy állatvilágra, és nem okozhat kellemetlen zajt vagy szagot, továbbá nem károsíthatja a tájat vagy a különleges érdeklődésre számot tartó helyeket.
  • A hulladéktermelők vagy -birtokosok maguk kell kezeljék a hulladékot, vagy azt át kell adniuk hivatalosan elismert üzemeltetőnek. E vállalkozások tevékenysége engedélyköteles, és azt időszakosan ellenőrzik.
  • Az illetékes nemzeti hatóságoknak hulladékgazdálkodási terveket és hulladékmegelőzési programokat kell kidolgozniuk.
  • Különleges feltételek vonatkoznak a veszélyes hulladékokra, a hulladékolajokra és a biohulladékokra.
  • Az irányelv 2020-ra elérendő újrafeldolgozási és hasznosítási célértékeket határoz meg a háztartási hulladék (50%), valamint az építési és bontási hulladék tekintetében (70%).
  • A jogszabály nem terjed ki bizonyos típusú hulladékokra, így a radioaktív elemekre, a hatástalanított robbanóanyagokra, a fekáliára, a szennyvízre és az állati tetemekre.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2008. december 12-től alkalmazandó. Az uniós országoknak 2010. december 12 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

KULCSFOGALOM

* Melléktermék: olyan előállítási folyamat eredménye, amelynek elsődleges célja nem e termék előállítása. A hulladékkal ellentétben a mellékterméknek további felhasználásra alkalmasnak kell lennie. Az irányelv lehetővé teszi az Európai Bizottság számára, hogy az egyes anyagok által teljesítendő kritériumokat határozzon meg, amelyek alapján a melléktermékek elhatárolhatók a hulladékoktól.

HÁTTÉR

A hulladékkeletkezés a gazdasági tevékenység és növekedés elkerülhetetlen és sajnálatos mellékterméke. Korszerű technológiákkal és gondos gazdálkodással e ciklikus lánc megszakítható.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

A 2008/98/EK irányelv később módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság 2014/955/EU határozata (2014. december 18.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 44–86. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1127 irányelve (2015. július 10.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének módosításáról (HL L 184., 2015.7.11., 13–15. o.). Lásd a helyesbítést.

utolsó frissítés 24.02.2016

Top