EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az uniós energiaszabályozók együttműködési ügynöksége

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nemzeti Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége' for an updated information about the subject.

Az uniós energiaszabályozók együttműködési ügynöksége

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

713/2009/EK rendelet – az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségének létrehozása

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Létrehozza az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynökségét* (az Ügynökség), valamint meghatározza annak küldetését és az éves munkaprogramokba szervezett feladatait.
 • Az Ügynökség uniós szinten kiegészíti és koordinálja a nemzeti szabályozó hatóságok munkáját.
 • Központi szerepet játszik az EU átfogó energiapolitikai célkitűzéseivel összhangban lévő, egész EU-ra kiterjedő gáz- és villamosenergia-hálózat, valamint piaci szabályok létrehozásában.

FŐBB PONTOK

Az Ügynökség:

 • kötelező erővel nem rendelkező véleményeket és ajánlásokat ad ki az átvitelirendszer-üzemeltetőknek*, a szabályozó hatóságoknak, az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak címezve;
 • a határokon átnyúló infrastruktúrák ügyeiben kötelező erővel rendelkező egyedi határozatokat hoz konkrét esetekben és bizonyos feltételek mellett;
 • iránymutatás-tervezeteket nyújt be a Bizottságnak, amelyek a hálózati előírások (szabályok) alapjául szolgálnak;
 • keretet biztosít a nemzeti szabályozó hatóságok együttműködéséhez;
 • koordinálja a regionális és határokon átnyúló infrastruktúrákra vonatkozó kezdeményezéseket az olyan területeken, mint a kapacitáselosztás és a felhasználókra kivetett díjak;
 • nyomon követi az átvitelirendszer-üzemeltetők európai hálózatainak* (ENTSO-k) munkáját;
 • nyomon követi az EU villamosenergia- és földgázpiacait, különösen a kiskereskedelmi árakat és a hálózati hozzáférést, beleértve a megújuló forrásokból előállított villamos energiát is;
 • egy igazgató irányítása alatt áll, akinek a megbízatása 5 évre szól. Az igazgató készíti el a következő évre vonatkozó éves munkaprogramot, és létrehozhat munkacsoportokat, amelyek tanácsokat adnak az Ügynökség szabályozási tevékenységére vonatkozóan;
 • létrehozhat szakértői csoportokat, amelyek ad hoc tanácsokat adnak a szabályozási politika kidolgozásához;
 • rendelkezik egy igazgatási tanáccsal, egy szabályozók tanácsával és egy fellebbezési tanáccsal;
 • költségvetésének forrásai az EU által nyújtott támogatás, a befizetett díjak, önkéntes nemzeti hozzájárulások, valamint hagyatékok, adományok, illetve támogatások;
 • munkájában bizonyos feltételek mellett az EU-n kívüli országok is részt vehetnek.

2011-ben az Ügynökség további feladatokat kapott az 1227/2011/EU rendelet (REMIT-ként is ismert, a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló rendelet) alapján. Ennek célja, hogy növelje az uniós energiapiacok átláthatóságát és stabilitását, és hogy megakadályozza a bennfentes kereskedelmet és a piaci manipulációt.

2013-ban a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról szóló 347/2013/EU rendelet azzal a további feladattal bízta meg az Ügynökséget, hogy jelölje ki és kövesse nyomon a közös érdekű projekteket.

Az Ügynökség szakértői csoportokat hozhat létre ad hoc alapon annak érdekében, hogy azok támogatást nyújtsanak a szakpolitikák kidolgozásához. Jelenleg az alábbi három témával foglalkozó szakértői csoport létezik:

 • a REMIT-rendelet végrehajtása;
 • a nagykereskedelmi energiapiac felügyelete;
 • információs technológia (IT) a REMIT végrehajtására.

HÁTTÉR

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) egy uniós ügynökség, amelyet a harmadik energiaügyi csomag hozott létre, hogy előmozdítsa a belső energiapiac létrehozását a villamos energia és a földgáz tekintetében.

Az Ügynökség hivatalosan 2011 márciusában jött létre, és a szlovéniai Ljubljanában található a székhelye.

KULCSFOGALMAK

* Energiaszabályozók: az uniós országok által kinevezett testületek, amelyek feladata annak biztosítása, hogy energiapiacuk megfelelően működjön, azaz az energiaszolgáltatók teljesítsék a kötelezettségeiket, és a fogyasztók megbízható szolgáltatásokat kapjanak tisztességes áron.

* Átvitelirendszer-üzemeltető (TSO): energia, például villamos energia vagy földgáz valamely országban vagy régióban rögzített infrastruktúra útján történő szállítását végző entitás.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 713/2009/EK rendelete (2009. július 13.) az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége létrehozásáról (HL L 211., 2009.8.14., 1–14. o.)

A 713/2009/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 1227/2011/EU rendelete (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról (HL L 326., 2011.12.8., 1–16. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 347/2013/EU rendelete (2013. április 17.) a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról és az 1364/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, valamint a 713/2009/EK, a 714/2009/EK és a 715/2009/EK rendelet módosításáról (HL L 115, 2013.4.25., 39–75. o.). Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 28.10.2015

Top