EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A megújuló forrásokból előállított energia támogatása

A megújuló forrásokból előállított energia támogatása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2009/28/EK irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Ez a korábbi 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelveket módosító és hatályon kívül helyező irányelv közös szabályok sorozatát alkotja meg a megújuló energia EU-n belüli használatára az üvegházhatásúgáz-kibocsátás (ÜHG-kibocsátás) korlátozása és a tisztább közlekedés támogatása céljából.
 • Valamennyi uniós ország elé kötelező jellegű nemzeti célkitűzéseket állapít meg, mégpedig azzal az általános céllal, hogy 2020-ig megvalósuljon a megújuló energiaforrásoknak az EU energiafogyasztásában való 20%-os, a közlekedési ágazatban pedig 10%-os részaránya (mindkettő a teljes bruttó energiafogyasztásban képviselt összarányra vonatkozik, azaz a mindenféle forrásból – ideértve a megújulókat is – származó felhasznált energia összességére).

FŐBB PONTOK

 • Minden uniós ország elkészíti 2020-ig nemzeti cselekvési tervét, amely meghatározza, hogyan érjék el megújuló energiaforrások használatára vonatkozó nemzeti célkitűzést a teljes bruttó energiafogyasztás tekintetében, valamint a 10%-os célkitűzést a közlekedésben használt megújuló energiaforrásokra vonatkozóan.
 • Az uniós országok e célkitűzések költséghatékony elérésének támogatása céljából cserélhetik egymás közt a megújuló energiaforrásból előállított energiát*. Az uniós országok – a cselekvési tervbe való beszámítás céljából – az EU-n kívüli országoktól is kaphatnak megújuló energiát, feltéve hogy az energiafogyasztás az EU-ban, előállításuk pedig korszerű/hatékony berendezésekkel történik.
 • Valamennyi uniós országnak gondoskodnia kell a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia, fűtő- és hűtőenergia származási garanciáiról.
 • Az uniós országoknak ki kell alakítaniuk a szükséges infrastruktúrát a megújuló energiaforrások közlekedési ágazatban való használatához.

Az (EU) 2015/1513 irányelv módosítja a 2009/28/EK és a 98/70/EK irányelveket, azaz a benzin és a dízelüzemanyagok minőségére vonatkozó uniós jogot. Célja többek között a hagyományos* (első generációs) bioüzemanyagokról a fejlett* (második generációs) bioüzemanyagokra történő átállás, ami jelentősen csökkentheti üvegházhatású gázokat. 2020-ra 7%-ban maximálja a hagyományos bioüzemanyagok beszámíthatóságát a megújuló energiaforrásokról szóló irányelvben rögzített célértékek teljesítésekor a közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztásra vonatkozóan.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

A rendelet 2009. június 25-tól alkalmazandó. Az uniós országoknak 2010. december 5 -ig kellett átültetni nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

 • Ez az irányelv az EU 2020-ra szóló éghajlat-változási és energiaügyi csomagja „20-20-20 célkitűzéseinek” egyikét hajtja végre. A másik két célkitűzés
  • az ÜHG-kibocsátásoknak 20%-kal történő csökkentése az 1990. évi kibocsátási szinthez viszonyítva, illetve
  • az energiahatékonyság 20%-kal való növelése.

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

* KULCSFOGALMAK

Megújuló erőforrásokból előállított energia: a nem fosszilis megújuló energiaforrásokból származó energia, többek között szél-, nap-, geotermikus energia, vízenergia, biomassza és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok (például metán) energiája.

Hagyományos bioüzemanyagok: élelmiszernövényekből készülnek, például cukorból, keményítőből és növényi olajokból. Előállításuk földön termesztett alapanyagokból történik, melyeket élelmiszerként vagy takarmányként is lehet hasznosítani.

Fejlett bioüzemanyagok: olyan forrásokból készülnek, melyek közvetlenül nem versenyeznek élelmiszer- vagy takarmánynövényekkel, például hulladékból vagy mezőgazdasági maradványanyagból.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16–62. o.)

A 2009/28/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 98/70/EK irányelve (1998. október 13.) a benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről, valamint a 93/12/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 350., 1998.12.28., 58–68. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 21.02.2017

Top