Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Modernizált Közösségi Vámkódex

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Modernizált Közösségi Vámkódex

A Közösségi Vámkódex rögzíti és meghatározza az áruk behozatala és kivitele tekintetében a Közösség és harmadik országok között alkalmazandó jogszabályokat. Az új kódexnek az a célja, hogy megkönnyítse a kereskedelmet, ugyanakkor magas szintű biztonságot garantáljon a határokon.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 450/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról (Modernizált Vámkódex) [Hivatalos Lap L 145., 2008.6.4.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A modernizált Közösségi Vámkódex új, elektronikus vámkörnyezetet hoz létre. Az új kódex egyesíti a tagállamok közös vámeljárásait, ugyanakkor megerősíti a 28 vámigazgatás informatikai rendszereinek konvergenciáját. Az új kódex 2013. november 1-jén az 1992-es Közösségi Vámkódex helyébe lép.

A kódex rendelkezései

A 2008. évi modernizált Vámkódex hatálya a következőkre terjed ki:

 • a vámjogszabályok hatályára, a vám küldetésére, valamint a személyek vámjogszabályok szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó rendelkezések;
 • azok a tényezők, amelyek alapján az áruforgalomra vonatkozó behozatali és kiviteli vámokat és más intézkedéseket alkalmazzák (közös vámtarifa ), áruk származása, vámérték);
 • a vámtartozás és e tartozás biztosítékai;
 • a Közösség vámterületére beszállított áruk vámkezelése;
 • a vámjogi státusra, az áruk vámeljárás alá vonására, valamint az áruk ellenőrzésére, kiadására és az azokról történő rendelkezésre vonatkozó általános szabályok;
 • a szabad forgalomba bocsátás és a behozatalivám-mentesség;
 • a négy gazdasági területre (árutovábbítás, tárolás, különleges felhasználás, feldolgozás) csoportosított különleges vámeljárások;
 • az áruknak a Közösség vámterületéről való kiléptetéséhez kapcsolódó vámkezelése (a vámterületet elhagyó áruk, kivitel és újrakivitel, kivitelivám-mentesség);
 • a Vámkódexbizottság, valamint a kódex végrehajtási intézkedéseinek a Bizottság általi elfogadását lehetővé tevő eljárások.

Az új rendelkezések a vámeljárások ésszerűsítésére vonatkoznak, egyrészt a kereskedelem elősegítése, másrészt az új fenyegetések megelőzése érdekében.

Így a vámhatóságok közös szabályozási és működési kereteinek megerősítése révén a kódex korszerű, informatikai eljárásokon alapuló vámeljárásokat vezet be annak érdekében, hogy:

 • általánosan garantálja a vámjogszabályok egyszerűsítését és egységes alkalmazását;
 • javítsa a vámellenőrzéseket, amelyekre elsősorban egy közös kockázatkezelési keretrendszer szerinti kockázatelemzés alapján kerül sor. A vámellenőrzésektől eltérő ellenőrzéseket lehetőség szerint a vámellenőrzésekkel egy időben, egymegállós ellenőrzés keretében kell elvégezni;
 • az ellenőrzéseknek meg kell könnyíteniük a vámkezelési eljárásokat, amelyek teljes egészükben számítógépesítettek lesznek, a lehető legtöbb egyszerűsítést nyújtják és központosítottak lehetnek;
 • ésszerűsíteniük kell a jelenlegi gazdasági és/vagy felfüggesztő vámeljárásokat, amelyek különleges eljárásokká alakulnak át, lehetővé téve a (külső vagy belső) árutovábbítást, az áruk tárolását (átmeneti megőrzését, vámraktározását, vámszabad területen történő tárolását), különleges felhasználását (ideiglenes behozatalát, meghatározott célra történő felhasználását) vagy feldolgozását (aktív vagy passzív feldolgozását), a gazdasági szereplők gazdasági szükségleteinek megfelelőbb kielégítése és az azokhoz való hozzájutás egyszerűsítése érdekében.

Az egyszerűbb és papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről szóló 2003. évi közleményt követően az információs és kommunikációs technológiák használata válik kötelezővé.

A közös informatikai rendszerek lehetővé teszik a vámhatóságok közötti adatcserét, az adatvédelmet szabályozó rendelkezések tiszteletben tartása mellett. E rendszerek többek között a következőkre irányulnak:

 • a gazdasági szereplők által elvégzett alakiságok ;
 • a vámeljárások (különösen központosított vámkezelés esetén) és a gazdasági szereplők nyilvántartásba vétele/engedélyezése (a gazdasági szereplők azonosítása és nyilvántartásba vétele: EORI; vámügyi egyszerűsítések típusú engedélyezett gazdálkodó és/vagy biztonság és védelem típusú engedélyezett gazdálkodó: AEO);
 • a Bizottság és a tagállamok közös keretrendszere segítségével megvalósított közös kockázatkezelés. Minderre azért van szükség, hogy a vámhatóságok nemzeti, közösségi és nemzetközi elemzéseken alapuló ellenőrzéseket végezhessenek.

Közös hozzáadottértékadó-rendszer

Az új jogi keret lehetővé fogja tenni a vámeljárások egyszerűsítését a Közösség vámterületének részét képező, ugyanakkor a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv hatálya alá tartozó és annak hatálya alá nem tartozó területek közötti áruforgalom esetében.

Háttér

A Közösségi Vámkódex korszerűsítésére az ESZAK-Szerződés lejártát és az Európai Unió két egymás utáni bővítését követően került sor. Ezen túlmenően összhangba került a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról szóló nemzetközi egyezménnyel és az Európai Unió Alapjogi Chartájával.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

450/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [elfogadás: COD/2005/0246 együttdöntési eljárás]

2008.6.24.

HL L 145., 2008.6.4.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

528/2013/EU rendelet

2013.6.19.

-

OJ L 165., 2013.6.18.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 70/2008/EK határozata (2008. január 15.) a papírmentes vám- és kereskedelmi környezetről [Hivatalos Lap L 23., 2008.1.26.].

Utolsó frissítés: 24.02.2014

Top