EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

PROGRESS közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007–2013)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

PROGRESS közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007–2013)

A PROGRESS program célja, hogy pénzügyileg támogassa az Európai Unió célkitűzéseinek megvalósítását a foglalkoztatás és a szociális ügyek területén. A program az elemző, a kölcsönös tanulási, tudatosságépítési és terjesztési tevékenységeket, valamint a fő szerepvállalóknak a 2007–2013 közötti időszakra nyújtott támogatásokat finanszírozza. A program öt szakaszból áll, amelyek a következő öt átfogó tevékenységi területnek felelnek meg: foglalkoztatás, szociális védelem és társadalmi befogadás, munkakörülmények, sokféleség és megkülönböztetés elleni küzdelem, valamint a nemek közötti egyenlőség.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1672/2006/EK határozata (2006. október 24.) a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 315., 2006.11.15.] [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Korábban a foglalkoztatással, a társadalmi befogadással és a szociális védelemmel, a nemek közötti egyenlőség előmozdításával és a megkülönböztetésmentesség elvével kapcsolatos közösségi intézkedéseket különálló fellépések támogatták.

Az egységességre és hatékonyságra való törekvés jegyében az Európai Bizottság javasolta, hogy ezeket egyetlen programban, az úgynevezett Progress keretprogramban vonják össze.

ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

A program hat célkitűzést fogalmaz meg:

 • a tagállamokban uralkodó szociális helyzet megismerésének és megértésének javítása a politikák elemzésén, értékelésén és szoros nyomon követésén keresztül;
 • statisztikai eszközök és módszerek, valamint közös indikátorok kidolgozásának a támogatása;
 • a közösségi jog és a politikai célkitűzések végrehajtásának támogatása és nyomon követése;
 • a hálózatba szervezésnek, a kölcsönös tanulásnak, valamint a bevált gyakorlatok azonosításának és terjesztésének ösztönzése uniós szinten;
 • a foglalkoztatás, a szociális védelem és a társadalmi befogadás, a munkakörülmények, a megkülönböztetés elleni küzdelem és a sokféleség, valamint a nemek közötti egyenlőség területén alkalmazott európai uniós politikák tudatosításának a javítása az érintettek és a nyilvánosság körében;
 • a kulcsfontosságú európai uniós hálózatoknak az uniós politikák előmozdításával és támogatásával kapcsolatos teljesítőképességének a javítása.

FELÉPÍTÉS: TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEK ÉS TEVÉKENYSÉGTÍPUSOK

A program öt szakaszból áll:

 • foglalkoztatás;
 • szociális védelem és társadalmi befogadás;
 • munkakörülmények;
 • a megkülönböztetés elleni küzdelem és a sokféleség;
 • nemek közötti egyenlőség.

A program az alábbi tevékenységtípusokat finanszírozza:

 • elemző tevékenységek;
 • kölcsönös tanulási, tudatosságépítési és terjesztési tevékenységek;
 • a fő szerepvállalók támogatása, azaz a kulcsfontosságú uniós hálózatok működési költségeinek a támogatása, munkacsoportok szervezése, szakszemináriumok finanszírozása, szakosított szervek uniós szintű hálózatainak létrehozása, a nemzeti közigazgatások közötti személyzetcserék és a nemzetközi intézményekkel való együttműködés.

A program meghatározza az egyes szakaszokra vonatkozó operatív célkitűzések listáját.

Foglalkoztatás

Ez a szakasz az európai foglalkoztatási stratégia végrehajtását támogatja az alábbiakkal:

 • a foglalkoztatási helyzet megértésének javítása, különösen elemzéseken és tanulmányokon, valamint statisztikák és közös indikátorok kidolgozásán keresztül;
 • az európai foglalkoztatási iránymutatások és ajánlások végrehajtásának és hatásainak nyomon követése és értékelése, valamint az európai foglalkoztatási stratégia és az egyéb politikai területek közötti kölcsönhatások elemzése;
 • a politikák és eljárások cseréjének megszervezése és a kölcsönös tanulás előmozdítása az európai foglalkoztatási stratégiával összefüggésben;
 • a tudatosság erősítése, információk terjesztése és a vita előmozdítása, többek között a regionális és helyi szereplők, valamint a szociális partnerek körében.

Szociális védelem és társadalmi befogadás

Ez a szakasz az alábbiakkal támogatja a nyitott koordinációs módszer megvalósítását a szociális védelem és társadalmi befogadás terén:

 • a szegénységgel kapcsolatos kérdések, valamint a szociális védelemmel és társadalmi befogadással kapcsolatos politikák jobb megértésének az elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, valamint statisztikák és közös indikátorok kidolgozásával;
 • a nyitott koordinációs módszer megvalósításának nyomon követése és értékelése a szociális védelem és társadalmi befogadás területén, továbbá az e módszer és az egyéb politikai területek közötti kölcsönhatások elemzése;
 • a politikák és eljárások cseréjének a megszervezése és a kölcsönös tanulás előmozdítása a szociális védelmi és társadalmi befogadási stratégiával összefüggésben;
 • a tudatosság erősítése, információk terjesztése és a vita előmozdítása, többek között a nem kormányzati szervezetek, valamint a regionális és helyi szereplők körében;
 • a kulcsfontosságú európai uniós hálózatoknak (például a nemzeti szakértők vagy a nem kormányzati szervezetek hálózatának) – az európai uniós politikai célkitűzések megvalósításával kapcsolatos – teljesítőképességének fejlesztése.

Munkakörülmények

Ez a szakasz az alábbiakkal támogatja a munkakörnyezet és a munkakörülmények javítását, beleértve a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot is:

 • a munkakörülményekkel kapcsolatos helyzet jobb megértésének az elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, valamint statisztikák és indikátorok kidolgozásával, továbbá a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok hatásának a felmérése;
 • az uniós munkajogi szabályozás végrehajtásának támogatása a nyomon követés javítása, a területen dolgozók képzése, valamint a szakosított szervek közötti tájékoztatók és hálózatok fejlesztése révén;
 • megelőző intézkedések kezdeményezése és a megelőzési kultúra előmozdítása a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén;
 • a tudatosság erősítése, információk terjesztése, valamint a munkakörülményekkel kapcsolatos fő kihívásokról és politikákról szóló vita előmozdítása.

A megkülönböztetés elleni küzdelem és a sokféleség

Ez a szakasz az alábbiakkal támogatja a megkülönböztetésmentesség elvének hatékony végrehajtását és segíti elő annak valamennyi uniós politikába való beépülését:

 • a megkülönböztetéssel kapcsolatos helyzet jobb megértésének az elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, valamint statisztikák és indikátorok kidolgozásával, továbbá a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok hatásának felmérése;
 • a megkülönböztetés elleni uniós jogi szabályozás végrehajtásának támogatása a nyomon követés javítása, a területen dolgozók képzése, valamint a megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkozó szakosított szervek hálózatának kiépítése révén;
 • a tudatosság erősítése, információk terjesztése, valamint a megkülönböztetéssel és a megkülönböztetés elleni küzdelem uniós politikákba történő beépítésével kapcsolatos fő kihívásokról és politikákról szóló vita előmozdítása;
 • a kulcsfontosságú európai uniós hálózatoknak (például a nemzeti szakértők vagy a nem kormányzati szervezetek hálózatának) az uniós politikai célkitűzések megvalósításával kapcsolatos teljesítőképességének fejlesztése.

Nemek közötti egyenlőség

Ez a szakasz az alábbiakkal támogatja a nemek közötti egyenlőség elvének hatékony végrehajtását és segíti elő az elv általános érvényesítésének valamennyi uniós politikába való beépülését:

 • a nemek közötti egyenlőséggel és a nemi szempontok általános érvényesítésével kapcsolatos helyzet jobb megértésének az elősegítése, különösen elemzések és tanulmányok elkészítésével, valamint statisztikák és indikátorok kidolgozásával, továbbá a meglévő jogszabályok, politikák és gyakorlatok hatásának a felmérése;
 • a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos uniós jogi szabályozás végrehajtásának támogatása a nyomon követés javítása, a területen dolgozók képzése, valamint az egyenlőséggel foglalkozó szakosított szervek hálózatának kiépítése révén;
 • a tudatosság erősítése, információk terjesztése, valamint a nemek közötti egyenlőségnek és a nemi szempontok általános érvényesítésének fő kihívásairól és politikáiról szóló vita előmozdítása;
 • a kulcsfontosságú európai uniós hálózatoknak (például a nemzeti szakértők vagy a nem kormányzati szervezetek hálózatának) az uniós politikai célkitűzések megvalósításával kapcsolatos teljesítőképességének fejlesztése.

A PROGRAM HOZZÁFÉRHETŐSÉGE ÉS HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

Ez a program hozzáférhető minden köz- és/vagy magánszerv, szereplő és intézmény, így különösen az alábbiak számára:

 • tagállamok;
 • állami foglalkoztatási szolgálatok;
 • helyi és regionális hatóságok;
 • az uniós jog hatálya alá tartozó szakosított szervek;
 • szociális partnerek;
 • uniós szintű nem kormányzati szervezetek (NGO-k);
 • egyetemek és kutatóintézetek;
 • értékelő szakemberek;
 • nemzeti statisztikai hivatalok;
 • a média.

A program az EFTA/EGT-tagországok, az Európai Unióhoz társult tagjelölt országok, valamint a stabilizációs és társulási folyamatban részt vevő nyugat-balkáni országok előtt is nyitva áll.

A TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK MÓDSZERE

A tevékenységek finanszírozása a következők révén történhet:

 • ajánlati felhívást követően létrejött szolgáltatási szerződés;
 • pályázati felhívást követő részleges támogatás. Ebben az esetben az uniós társfinanszírozás mértéke általános szabályként nem haladhatja meg a kedvezményezett teljes kiadásának a 80%-át.

FINANSZÍROZÁS

A 2007–2013 közötti időszakra előirányzott költségvetés összege 683 250 000 millió EUR. Az egyes szakaszok közötti pénzügyi bontást az alábbi alsó határértékek figyelembevételével kell végrehajtani:

 • Foglalkoztatás 23%
 • Szociális védelem és társadalmi befogadás 30%
 • Munkakörülmények 10%
 • A megkülönböztetés elleni küzdelem és a sokféleség 23%
 • Nemek közötti egyenlőség 12%

A fennmaradó 2% a programirányítás költségeire használható fel.

A foglalkoztatást és a társadalmi befogadást támogató új Progress mikrofinanszírozási eszköz számára 60 millió EUR-t különítettek el a 2007–2013 közötti időszakra.

EGYSZERŰSÍTÉS

A javasolt megközelítés hozzájárul a fő célkitűzéshez, amelynek értelmében az eszközöket jogi és irányítási szempontból is egyszerűsíteni, a költségvetés szerkezetét pedig ésszerűsíteni kell.

A program végrehajtása során a Bizottságot a korábbi négy helyett egyetlen programbizottság segíti.

NYOMON KÖVETÉS ÉS ÉRTÉKELÉS

A Bizottság éves tevékenységi jelentéseket készít, és azokat megküldi a programbizottság részére. A programot félidős értékelésnek kell alávetni. A Bizottság külső szakértők bevonásával egy évvel a program lezárását követően a teljes programot érintő utólagos értékelést hajt végre a program célkitűzései hatásainak és az uniós szintű hozzáadott értéknek a felmérése céljából.

HÁTTÉR

A 2007–2013-as új pénzügyi keretről szóló 2004. évi közleményében a Bizottság kijelentette, hogy a szociálpolitikai menetrend végrehajtása fontos eszköz, amely hozzájárul a növekedést és a foglalkoztatást célzó versenyképesség célkitűzésének eléréséhez.

A szociálpolitikai menetrend a lisszaboni célkitűzések eléréséhez több eszköz kombinációjára támaszkodik, úgymint a jogalkotás, a nyitott koordinációs módszer, az európai szociális párbeszéd, valamint az Európai Szociális Alap, és több más, közvetlenül a Bizottság által irányított pénzügyi eszközt is igénybe vesz.

A Progress választ ad a Bizottság azon törekvéseire, hogy egyszerűsítse és racionalizálja a foglalkoztatás és a szociálpolitika terén alkalmazott pénzügyi eszközöket.

Hivatkozások

Jogi aktus

Hatálybalépés – Érvényesség

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

1672/2006/EK határozat

2007.1.1.–2013.12.31.

HL L 315., 2006.11.15.

Módosító jogszabályok

Hatálybalépés

Az átültetés határideje a tagállamokban

Hivatalos Lap

284/2010/EU határozat

2010.4.8.

HL L 87., 2010.4.7.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 283/2010/EU határozata (2010. március 25.) a Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program létrehozásáról szóló 1672/2006/EK határozat módosításáról [Hivatalos Lap L 87., 2010.4.7.]. Az új Progress mikrofinanszírozási eszközből az alábbi tevékenységek támogathatók:

 • a munkaerőpiacról kiszorult és a hagyományos hitelpiachoz hozzáféréssel nem rendelkező személyek által létrehozott vállalkozás vagy tevékenység;
 • a társadalomból kirekesztett személyeket foglalkoztató mikrovállalkozások.

Az eszközt elsősorban a magánszemélyeknek vagy mikrovállalkozásoknak mikrofinanszírozást kínáló állami vagy magánszervezetek vehetik igénybe.

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2009. június 3.) – „Közös elkötelezettség a foglalkoztatásért” [COM(2009) 257 végleges – a Hivatalos Lapban nem tették közzé].

Utolsó frissítés: 27.04.2010

Top