EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az egész életen át tartó tanulás európai térsége

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Az egész életen át tartó tanulás európai térsége

A tudásalapú társadalomba való áttérés megkönnyítése érdekében a Bizottság támogatja az egész életen át tartó tanulási stratégiák létrehozását és az ehhez szükséges tevékenységeket azzal a céllal, hogy megteremtse az egész életen át tartó tanulás európai térségét. Ez a célkitűzés a lisszaboni stratégia, különösen az „Oktatás és Képzés 2010” program lényege. A tagállamok vállalták, hogy 2006-ig kidolgozzák a megfelelő stratégiákat.

JOGI AKTUS

Communication from the Commission of 21 November 2001 on making a European area of lifelong learning a reality [COM(2001) 678 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság közleménye [2001. november 21.] az egész életen át tartó tanulás európai térségének megvalósításáról [COM(2001) 678 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

ÖSSZEFOGLALÓ

Európa jövője attól függ, hogy polgárai milyen mértékben képesek szembenézni a gazdasági és társadalmi kihívásokkal. Az egész életen át tartó tanulás európai térsége megteremti azt a lehetőséget a polgárok számára, hogy szabadabban mozoghassanak a tanulási formák, a munkahelyek, a régiók és az országok között a tanulás érdekében. Ennélfogva az egész életen át tartó tanulás az iskola-előkészítő oktatástól kezdve a nyugdíjba vonulás utánig tart („a bölcsőtől a sírig”), és az oktatás valamennyi formáját (formális, informális vagy nem formális) magában foglalja.

A lisszaboni Európai Tanács által 2000 márciusában kitűzött stratégiai céllal összefüggésben, amely arra irányul, hogy az Európai Unió a világon a legversenyképesebb és legdinamikusabb tudásalapú gazdasággá váljon, az „Oktatás és képzés 2010” integrált szakpolitikai együttműködési keretrendszer vezető elve az egész életen át tartó tanulás, amely összhangban áll a fiatalság, a foglalkoztatás, a társadalmi befogadás és a kutatáspolitika érintett elemeivel. A lisszaboni stratégiával összefüggésben 2005-ben elfogadott új integrált iránymutatás szintén tartalmazza az egész életen át tartó tanulás célkitűzéseit.

A tanuló központi szerepe, az esélyegyenlőség fontossága, valamint a tanulási lehetőségek színvonala és relevanciája a stratégiák középpontjában kell, hogy álljon annak érdekében, hogy meg lehessen valósítani az egész életen át tartó tanulás eszméjét Európában.

Az egész életen át tartó tanulás stratégiájának elemei

Az Európai Tanács a 2000. évi feirai ülését követően hangsúlyozta a koherens és átfogó stratégiák szükségességét. A tagállamok vállalták, hogy 2006-ig bevezetik ezeket a stratégiákat.

A közlemény kijelöli a stratégiák elemeit, hogy segítséget nyújtson a tagállamoknak és más érintett szereplőknek. Ahhoz, hogy mindenki hozzáférhessen az egész életen át tartó tanuláshoz, első lépésként át kell alakítani a hagyományos rendszereket. A következő célok elérése érdekében további elemeket is meghatároztak:

 • nemzeti, regionális és helyi szintű partnerségi kapcsolatok kialakítása a közigazgatási szervekkel, valamint partnerség kialakítása az oktatási szolgáltatásokat nyújtó intézmények (iskolák, egyetemek stb.) és a tágabb értelemben vett civil társadalom között (vállalkozások, szociális partnerek, helyi társulások stb.);
 • a tanulók és a munkaerőpiac igényeinek meghatározása a tudásalapú társadalommal összefüggésben (beleértve például az új információs technológiákat is);
 • a megfelelő források meghatározása az állami és a magánberuházások, valamint az új befektetési modellek ösztönzésével;
 • a tanulás elérhetőbbé tétele minél több munkahelyen létrehozott oktatási központ megnyitásával és a munkahelyi tanulás megkönnyítésével. Különleges intézkedések szükségesek a hátrányos helyzetű személyek számára, beleértve a fogyatékossággal élőket, a kisebbségeket és a vidéki közösségeket;
 • olyan tanulási kultúra megteremtése, amely motiválja a (potenciális) tanulókat, növeli a részvételi arányokat, és igazolja annak szükségességét, hogy a tanulás minden korosztály számára fontos;
 • értékelési és minőség-ellenőrzési mechanizmusok bevezetése. A Bizottság tervei között szerepelt, hogy 2003 elejéig díjat vezet be azon cégek számára, akik részt vesznek az egész életen át tartó tanulási programban, hogy megjutalmazza őket, és felhívja a figyelmet erre a helyes gyakorlatra.

Elsőbbséget élvező területek az egész életen át tartó tanulás stratégiájában

Ahogy a közlemény is hangsúlyozza, az egész életen át tartó tanulás európai térségének megteremtése érdekében elengedhetetlenül szükségesek a következő lépések:

 • Értékes tanulás. Ez a hivatalos oklevelek és bizonyítványok, valamint a nem formális és informális tanulás elfogadását jelenti a tanulás valamennyi formájának elismerése érdekében. Ideértendő az átláthatóság és a nemzeti tanulási rendszerek egységességének javítása, 2003-ig az országok közötti mechanizmusok kialakítása a képesítések összegyűjtéséhez, 2002 végéig közös rendszer létrehozása a képesítések feltüntetéséhez (az európai típusú önéletrajz alapján), továbbá önkéntes részvételen alapuló európai képzésekre vonatkozó oklevelek és bizonyítványok kibocsátása;
 • Az európai szintű tájékoztatási, pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatások megerősítése. A Bizottság 2002-ben internetes portált indított el az európai szintű tanulási lehetőségekkel kapcsolatban, valamint pályaorientációs európai fórumot hozott létre az információcsere megkönnyítése céljából;
 • Több idő befektetése a tanulásba. A Bizottság felkéri az Európai Beruházási Bankot arra, hogy támogassa a tanulást (lehetőleg helyi képzési központok létrehozásával), valamint az Európai Beruházási Alapot, hogy támogassa a terület kockázati tőkéjét, és javasolja, hogy a tagállamok használják ki jobban az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatást, és kötelezzék magukat arra, hogy tanulmányt nyújtsanak be az egyes tagállamokban érvényesíthető adókedvezményekről;
 • A tanulási lehetőségek elérhetőbbé tétele a tanulók számára. Ez a tudásanyag megszerzését biztosító helyi központok kialakításával és a munkahelyi tanulás ösztönzésével érhető el;
 • Az alapvető készségek elsajátításának lehetővé tétele mindenki számára;
 • Olyan innovatív pedagógiai kutatás támogatása tanárok, oktatók és biztosok számára, amely figyelembe veszi az információs és kommunikációs technológiák növekvő szerepét.

A Bizottság, az Európai Parlament és más európai intézmények, valamint a tagállamok, az Európai Gazdasági Térség (EGT) országai, a tagjelölt országok, a szociális partnerek, a nem kormányzati szervezetek és a nemzetközi szervezetek felkérést kaptak arra, hogy működjenek együtt az egész életen át tartó tanulás előmozdításában. E célból a Bizottság közleménye javaslatot tesz egy olyan adatbázis kialakítására, amely magában foglalja az ezen a téren összegyűjtött bevált módszereket, információkat és tapasztalatokat, valamint egy olyan magas szintű csoport létrehozására, amely az egész életen át tartó tanulás megvalósításáért felelős minisztériumok képviselőiből áll, és a döntéshozatali szintek (közösségi, nemzeti, regionális és helyi) közötti koordinációt ellenőrzi.

A célkitűzések végrehajtására programokat, eszközöket, hálózatokat és korlátozott számú mutatókat bocsátanak rendelkezésre.

A témával kapcsolatos hozzájárulásokat a Tanács 2002 márciusában tartott barcelonai ülésén hozták nyilvánosságra. A Bizottság 2003-ban jelentést készített arról, hogy milyen előrehaladást értek el a tagállamokban és közösségi szinten az egész életen át tartó tanulás terén. Elhatározták, hogy az „Oktatás és képzés 2010” nevű program megvalósításáról kétévenként elkészített jelentésben folyamatosan nyomon követik az addig elért eredményeket.

Háttér

A feirai Európai Tanács 2000 júniusában felkérte a Bizottságot és a tagállamokat arra, hogy határozzanak meg egy egységes stratégiát annak érdekében, hogy minden európai számára elérhetővé tegyék az egész életen át tartó tanulás lehetőségét. Az egész életen át tartó tanulásról szóló memorandum széles körű, európai szintű konzultációt indított el. E közlemény annak a vitának az eredménye, amelyben 2000–2001-ben körülbelül 12 000 személy vett részt a tagállamokban, az EGT országaiban, a tagjelölt országokban, a közösségi intézményekben, a szociális partnerek szervezeteiben, valamint a nem kormányzati szervezetekben.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Tanács és a tagállamok kormányainak a Tanács keretében ülésező képviselői által kialakított állásfoglalás (2008. november 21.) a pályaorientációnak az egész életen át tartó tanulás stratégiáiba való fokozottabb integrálásáról [Hivatalos Lap C 319., 2008.12.13.]. A határozat kiemeli, hogy meg kell erősíteni a pályaorientációs politikának az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó nemzeti stratégiák keretében történő aktív végrehajtását. Az egész életen át tartó pályaorientációval kapcsolatban négy prioritási tengelyt határoz meg, amelyek célja a következő területek javítása:

 • az életpályamenedzsment-készségek elsajátításának ösztönzése;
 • pályaorientációs szolgáltatások elérhetővé tétele, különösen a hátrányos helyzetben lévő csoportok számára;
 • a pályaorientációs szolgáltatások minősége;
 • koordináció és együttműködés az érintett szereplők között minden lehetséges szinten.

Az egész életen át tartó pályaorientáció biztosításának javítása érdekében meg kell szervezni a nemzeti politikákra és gyakorlatokra vonatkozó információk megosztását, valamint ezen tevékenységek megvalósításának megfelelő nyomon követését és értékelését. Ezenkívül a továbbiakban is ösztönözni kell a nemzeti, európai és nemzetközi szintű együttműködést. Ennek érdekében igénybe vehető az egész életen át tartó tanulás programja, az Európai Strukturális Alapok, az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop) és az Európai Képzési Alapítvány által nyújtott támogatás.

Az Európai Parlament és a Tanács ajánlása (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról [Hivatalos Lap L 394., 2006.12.30.].

Az ajánlás előtérbe helyezi az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák meghatározására szolgáló referenciaeszköz létrehozásának fontosságát.

Az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata (2006. november 15.) az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról [Hivatalos Lap L 327., 2006.11.24.].

Council Resolution of 27 June 2002 on lifelong learning [Official Journal C 163 of 9.7.2002] (A Tanács 2002/C 163/01. számú határozata [2002. június 27.] az egész életen át tartó tanulásról).

A Tanács üdvözli a Bizottság 2001 novemberében közzétett, „Az egész életen át tartó tanulás európai térségének megvalósításáról” szóló közleményét. Továbbá üdvözli azt a tényt, hogy a közlemény az egész életen át tartó tanulást az oktatás és a képzés egyik legfőbb vezérelveként határozta meg.

Utolsó frissítés: 03.06.2009

Top