Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének feladata, hogy segítse az európai intézeteket és az uniós országokat az egyenlő bánásmód elvének politikájukba történő érvényesítésében, és a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelemben. Az intézet ezenkívül tájékoztatást nyújt az Európai Unió (EU) polgárainak ebben a témában.

ÖSSZEFOGLALÓ

A férfiak és nők közötti egyenlőség a Lisszaboni Szerződés által előirányzott egyik alapjog és az Európai Unió (EU) egyik, prioritást élvező politikája. Ugyanakkor további fejlődés szükséges ahhoz, hogy valódi egyenlőség jöjjön létre a nők és férfiak között a munka és a magánélet területén.

Ebben az összefüggésben a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete fontos szerepet játszik, Unió-szerte szakértelmet szolgáltatva a nők és férfiak közötti egyenlőség érdekében hozott intézkedések kidolgozásához.

Az Intézet feladatai

Az Intézet technikai szakértelmével segíti az európai intézeteket és az uniós országokat, hogy azok hozzájáruljanak az alábbiakhoz:

  • a nemek közötti egyenlőség előmozdítása és megerősítése;
  • a nemek közötti esélyegyenlőség érvényesítése valamennyi uniós politikában és az abból eredő nemzeti politikákban;
  • a nemi hovatartozáson alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem;
  • az uniós polgároknak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos tudatosságának a növelése, különösen konferenciák és tájékoztató kampányok által.

Az Intézet munkája objektív, megbízható és uniós szinten összehasonlítható adatokon alapul. Az Intézet felelős az adatok összegyűjtéséért, elemzéséért és terjesztéséért.

Az Intézet végzi a nemzetközi szervezetek és nem uniós országok körében összegyűjtött információk elemzését is. Végül, hozzájárul a nemek közötti egyenlőség elvének az európai külpolitikában való érvényesítéséhez.

Az Intézet támogatja a valamennyi érintett szereplő, különösen a szociális partnerek, a nem kormányzati szervek és a kutatóközpontok közötti tapasztalatcserét és párbeszédet.

Működés

Az Intézet tevékenységét függetlenül és átláthatóan végzi. Igazgatótanács irányítja, élén egy igazgatónővel. Az igazgatótanácsot egy konzultációs szakértői fórum is segíti. Székhelye Vilniusban (Litvániában) található.

Az Intézet együttműködik többek között az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért nevű szervezettel, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel és az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

2007. január 19 -én lépett hatályba.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1922/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének létrehozásáról (HL L 403., 2006.12.30., 9–17. o.)

Az 1922/2006/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 30.10.2015

Top