Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Szociális biztonsági rendszerek koordinációja

Szociális biztonsági rendszerek koordinációja

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

883/2004/EK rendelet – a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

ÖSSZEFOGLALÓ

MI A RENDELET CÉLJA?

Közös szabályokat határoz meg az EU-n (illetve Izlandon, Liechtensteinen, Norvégián és Svájcon) belüli mozgás tekintetében a szociális biztonsági jogok védelme céljából.

Elismeri az uniós országok döntési jogát az olyan szempontok tekintetében, mint a szociális biztonsági rendszerek kedvezményezettjei, az ellátás szintje és a jogosultsági feltételek.

A szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló jelen rendelet nem váltja fel a nemzeti rendszereket egy egységes európai rendszerrel.

FŐBB PONTOK

A rendelet hatálya

A rendelet a szociális biztonság minden klasszikus ágára kiterjed, így a következőkre:

betegség,

anyaság és apaság,

öregségi nyugdíj,

előnyugdíjak és rokkantsági nyugdíjak,

túlélő hozzátartozói ellátások és haláleseti juttatások,

munkanélküliség,

családi ellátások,

munkahelyi balesetek és foglalkozási megbetegedések.

A kedvezményezetteknek biztosítják ellátásaik kifizetését, fedezik egészségügyi ellátásukat, valamint azok családi ellátásokban részesülhetnek akkor is, ha valamely másik uniós országba költöznek.

Kedvezményezettek

A valamely uniós ország szociális biztonsági jogszabályainak hatálya alá tartozó valamennyi uniós polgár (és családja) részesülhet a koordinációs szabályok előnyeiből. E szabályok vonatkoznak a munkavállalókra és önálló vállalkozókra, köztisztviselőkre, diákokra, nyugdíjasokra, továbbá munkanélküli, még vagy már nem dolgozó személyekre.

A szabályok egyúttal az EU-ban jogszerűen lakóhellyel rendelkező nem uniós polgárokra és családtagjaikra is alkalmazandók.

Alapelvek

A kedvezményezettek:

csak egy uniós ország jogszabályainak hatálya alatt állnak és ott fizetnek hozzájárulást. A szociális biztonságért felelős szervezetek határoznak arról, hogy mely joghatóság alá tartoznak (az egyetlen alkalmazandó jog elve);

jogai és kötelezettségei megegyeznek azon ország állampolgárainak jogaival és kötelezettségeivel, amelyben biztosítva vannak (az egyenlő bánásmód és megkülönböztetésmentesség elve);

ellátásai kiszámításakor biztosítják számukra valamely más országban megszerzett biztosítási, foglalkoztatásban töltött vagy tartózkodási idő figyelembevételét (az időszakok összesítésének elve);

amennyiben valamely országban jogosultak pénzbeli ellátásra, ezt az ellátást akkor is megkapják, ha nem élnek abban az országban (az ellátások exportálhatóságának elve valamennyi uniós országba, amelyben a kedvezményezett vagy a családtagjai lakóhellyel rendelkeznek).

Európai egészségbiztosítási kártya (a továbbiakban: EHIC)

Az EHIC (amely díjmentes) jogosultságot biztosít a lakóhelyük szerintitől eltérő uniós országban tartózkodó – például nyaraló – személyeknek egészségügyi ellátás igénybevételére a tartózkodásuk során, mégpedig azonos feltételek és költségek mellett, mint az adott országban biztosított személyek. A költségeket ezt követően a származási ország társadalombiztosítási szerve viseli vagy téríti vissza. Az európai egészségbiztosítási kártyát a biztosított személy országának egészségbiztosítási szolgálata bocsátja ki.

A szociális biztonsági rendszerek koordinációjának eszközei

Az intézmények kötelesek valamennyi kérelemre ésszerű időn belül válaszolni, valamint az érintett személyeket a rendelet szerinti jogaik megerősítése céljából minden szükséges információval ellátni. A rendelet olyan szabályokat állapít meg, amelyek biztosítják, hogy az uniós országok intézményei fokozottan együttműködjenek és polgáraik javára kölcsönösen támogassák egymást.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendeletet 2004-ben fogadták el, de (a 91. cikke értelmében) csak 2010. május 1-jétől kell alkalmazni. Ezen a napon lépett hatályba a végrehajtására vonatkozó eljárást megállapító jogi aktus (a 987/2009/EK rendelet) (lásd a végrehajtási rendelet 97. cikkét).

HÁTTÉR

További információkért lásd az Európai Bizottság honlapjának az EU szociális biztonsági rendszereinek összehangolásával kapcsolatos oldalát.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról (HL L 200., 2004.6.7., 1–49. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról (HL L 284., 2009.10.30., 1–42. o.)

utolsó frissítés 16.12.2015

Top