Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Keretstratégia a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség mindenki számára történő biztosítására

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Keretstratégia a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség mindenki számára történő biztosítására

Az „Equality and non-discrimination in an enlarged European Union” (Egyenlőség és megkülönböztetésmentesség a kibővített Európai Unióban) című zöld könyve alapján a Bizottság a megkülönböztetésmentesség és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség pozitív és aktív előmozdítását célzó stratégiát vázol fel. Ezen stratégia egyik alapeleme az EU-n belüli megkülönböztetés elleni hatékony jogi védelem biztosítása a közösségi jogszabályok tagállamok általi teljes átültetésén keresztül. A szöveg egyben ösztönzi a további intézkedések, például az információterjesztés, a tudatosság erősítése, a tapasztalatok megosztása, a képzés és az igazságszolgáltatáshoz való jog elfogadását.

JOGI AKTUS

A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2005. június 1.) – Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség mindenki számára – Keretstratégia [COM(2005) 224 – Hivatalos Lap C 236., 2005.9.24.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A megkülönböztetés elleni hatékony jogi védelem biztosítása

Az Európai Unió (EU) 2000-ben elfogadott két irányelvet (2000/43/EK és 2000/78/EK irányelv), amelyek megtiltják a közvetlen vagy közvetett, faji vagy etnikai származáson, valláson, meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron vagy szexuális irányultságon alapuló hátrányos megkülönböztetést. Ezen szövegek tartalmazzák a közvetlen vagy közvetett megkülönböztetés és zaklatás pontos fogalommeghatározását. Korlátozott számú esetekben jogos lehet bizonyos kivételeket tenni az esélyegyenlőség elve alól.

Ezen irányelvek elfogadásának következményeképpen az elmúlt években lényeges változások figyelhetők meg a tagállamok jogszabályaiban. Azonban a Bizottság tapasztalatai szerint néhány fontos rendelkezés átültetése még nem történt meg teljes mértékben.

A Bizottság továbbá támogatni kívánja azokat a kiegészítő intézkedéseket (információterjesztés, a tudatosság erősítése, tapasztalatok megosztása, képzés és az igazságszolgáltatáshoz való jog stb.), amelyek célja, hogy biztosítsák a megkülönböztetés elleni jogszabályok alkalmazását és az azoknak való hatékony megfelelést. Ez a PROGRESS elnevezésű program (közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program) „Megkülönböztetésmentesség és sokszínűség” alapelvén keresztül valósul meg.

Ezenkívül a Tanács megállapodásra jutott a 2001-es, a rasszista alapon történő bűnözésre vonatkozó közös rendelkezéseit megállapító kerethatározatra tett javaslatát illetően, beleértve a zsidóellenességet és az egyéb vallási kisebbségek elleni támadásokat is. A rasszizmus és az idegengyűlölet egyes formái és megnyilvánulásai elleni, büntetőjogi eszközökkel történő küzdelemről szóló 2008/913/IB tanácsi kerethatározatot 2008. november 28-án fogadták el.

A jelenlegi jogi keret kiegészítésére kidolgozott lehetséges intézkedések

A jelenlegi EK jogi keret értelmében tilos a faji alapon történő megkülönböztetés a következő területeken: foglalkoztatás, képzés, oktatás, szociális védelem, szociális előnyök, valamint árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés (2000/43/EK irányelv). A vallás vagy meggyőződés, az életkor, a fogyatékosság és a szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetés elleni védelem hatóköre a foglalkoztatás, a munkahely és a szakképzés területére korlátozódik (2000/78/EK irányelv). A 2004/113/EK tanácsi irányelv kiterjeszti a nemi alapon történő megkülönböztetés elleni védelmet az áruk és szolgáltatások területére, kivéve azokat az egyéb területeket, amelyek a 2000/43/EK irányelv hatálya alá tartoznak.

A Bizottság megvalósíthatósági tanulmányt indított el az új kezdeményezésekkel kapcsolatban a jelenlegi jogi keret kiegészítése érdekében. A tanulmány megvizsgálta azokat a nemzeti rendelkezéseket, amelyek túlmutatnak a Bizottság követelményein, és megállapította az intézkedések előnyeit és hátrányait.

A megkülönböztetésmentesség és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség általános érvényesítése

A Bizottság olyan eszközöket kíván létrehozni, amelyek elősegítik a megkülönböztetésmentesség és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség célkitűzésének a közösségi szakpolitikákba való beépítését ösztönző általános érvényesítés megközelítésének a megvalósítását. Az integrált megközelítésnek segítenie kell abban, hogy azok az esetek kapjanak hangsúlyt, amelyekben halmozott megkülönböztetés fordul elő.

Az innovatív és helyes gyakorlat támogatása és alkalmazása

Az EQUAL közösségi kezdeményezés alapján az Európai Szociális Alap (ESZA) a 2007–2013 közötti időszakban a fogyatékossággal élő emberek szélesebb társadalmi integrációjára és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemre összpontosít. A PROGRESS program kiegészíti az ESZA tevékenységét a nők és a férfiak közötti egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem terén.

Az oktatási, képzési és ifjúsági programok új generációja jelentősen hozzájárulhat a megkülönböztetésmentesség és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség előmozdításához. Az INTI (a harmadik országok állampolgárainak beilleszkedése) és az ARGO (közigazgatási együttműködés a külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás ügyében) program is hozzájárulhat a bevándorlás és a menekültügy terén a hátrányos megkülönböztetés ellen folytatott küzdelemhez.

A tudatosság erősítése és az érdekelt felekkel való együttműködés

Az egyenlőséghez való kedvezőbb megközelítés ösztönzése érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2007-et a „Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Éveként” jelölte meg. Az Év négy kiemelt célkitűzésre épül: jogok, elismerés, képviselet és tiszteletben tartás. 2007-hez kapcsolódott a 2008-as év is, amelyet az interkulturális párbeszéd megteremtésének szenteltek.

A Bizottság továbbá éves esélyegyenlőségi csúcstalálkozó megrendezését javasolta, amelyre miniszterek, az egyenlőséggel foglalkozó nemzeti szervek vezetői, európai szintű nem kormányzati szervezetek elnökei, az európai szociális partnerek és nemzetközi szervezetek képviselői kapnak meghívást. Az első „Egyenlőség Csúcstalálkozót” 2007. január 30–31-én rendezték meg a „Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Éve” mottó jegyében tartott konferenciával együtt. A Bizottság emellett különösen törekszik arra, hogy együttműködjön a munkaadókkal a munkahelyi megkülönböztetésmentesség ösztönzése és támogatása érdekében.

Különleges intézkedések a hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek védelmének érdekében

A kibővült Európai Uniónak ki kell dolgoznia az etnikai kisebbségek szociális és munkaerő-piaci integrálását elősegítő koherens és hatékony megközelítést. Különösen aggasztó kérdés a romák helyzete. A PHARE-program keretében megvalósított projektek ellenére még mindig a megkülönböztetés és kirekesztés célpontjai.

A hátrányos megkülönböztetés elleni EK-jogszabály tilt minden közvetlen vagy közvetett, faji, etikai származáson, vagy valláson alapuló hátrányos megkülönböztetést. Az Európai Foglalkoztatási Stratégia összefüggésében a tagállamok ösztönzést kaptak, hogy olyan intézkedéseket dolgozzanak ki, amelyek nemzeti cselekvési terveik keretében elősegítik a kisebbségek munkaerő-piaci integrációját. A társadalmi integrációra vonatkozó nyílt koordinációs módszer a szegénységre, valamint az etnikai kisebbségeket, a bevándorlókat és egyéb hátrányos helyzetű csoportokat sújtó kirekesztésre is összpontosít. Az EU pénzügyi támogatást nyújt az Európai Szociális Alapból ezen kihívások kezelésére.

Az EU-bővítés, harmadik országokkal fennálló kapcsolatok és nemzetközi együttműködés

A Bizottság a következő intézkedésekkel támogatja a megkülönböztetésmentesség és a mindenki számára biztosítandó esélyegyenlőség megteremtését a bővítés és a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatok összefüggésében:

A Bizottság együttműködik nemzetközi szervezetekkel a koherencia, a kiegészítő jelleg és az egyértelmű munkamegosztás biztosítása céljából. Különösen az Európa Tanáccsal, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezettel (EBESZ) és az Egyesült Nemzetek Szervezetével (ENSZ) (tevékenyen részt vett a Nők Negyedik Világkonferenciáján, a rasszizmus elleni világkonferencia munkájában és a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló új ENSZ-egyezmény kidolgozásában) működik együtt.

Háttér

Ezen közlemény alapja az Európai Bizottság által 2004. május 28-án elfogadott „Equality and non-discrimination in an enlarged EU” („Egyenlőség és megkülönböztetésmentesség a kibővített Európai Unióban”) című zöld könyv. Figyelembe veszi a nemzeti hatóságok, az egyenlőséggel foglalkozó szakosított szervek, a nem kormányzati szervezetek, a regionális és helyi hatóságok, a szociális partnerek, a szakértők és a társadalom egyes tagjai által benyújtott észrevételeket, valamint reakciókat.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának (2008. július 2.) – Megkülönböztetésmentesség és esélyegyenlőség: Megújított kötelezettségvállalás [COM(2008) 420 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]. Ezzel a közleménnyel a Bizottság átfogó megközelítést nyújt, amelyen keresztül megújítja a megkülönböztetésmentesség és az esélyegyenlőség Európai Unió területén való megteremtésének elősegítése melletti kötelezettségvállalását. Ez magában foglalja a megkülönböztetés elleni küzdelemre vonatkozó meglévő jogi keret véglegesítését, a megkülönböztetésmentesség politikájával kapcsolatos párbeszéd elindítását és a megkülönböztetés elleni küzdelmet és az esélyegyenlőség előmozdítását ösztönző meglévő politikai eszközök megerősítését.

A Bizottság 2006/33/EK határozata (2006. január 20.) az etnikai kisebbségek társadalmi integrációjával és teljes mértékű munkaerő-piaci részvételével foglalkozó magas szintű szakértői csoport létrehozásáról [Hivatalos Lap L 21., 2006.1.25.]. A Bizottság tanácsadó csoportot hozott létre abból a célból, hogy egységes és hatékony megközelítést alakíthasson ki a hátrányos helyzetű etnikai kisebbségek társadalmi integrációja és teljes mértékű munkaerő-piaci részvétele érdekében. A tanácsadó csoport feladata, hogy elemezze az etnikai kisebbségek társadalmi integrációjának biztosítását, és a „Mindenki Számára Biztosítandó Esélyegyenlőség Európai Éve, 2007” vége előtt jelentést nyújtson be, amely ajánlásokat tartalmaz az ezzel összefüggésben végrehajtandó szakpolitikákról.

Az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata (2006. május 17.) az Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007) – az igazságos társadalom irányában [Hivatalos Lap L 146., 2006.5.31.].

Green Paper of 28 May 2004 – Equality and non-discrimination in an enlarged European Union [COM(2004) 379 final – Not published in the Official Journal] (Zöld könyv [2004. május 28.] – Egyenlőség és megkülönböztetésmentesség a kibővített Európai Unióban [COM(2004) 379 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 16.04.2009

Top