Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Az Európai Parlament

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Az Európai Parlament

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az Európai Unióról (EUSZ) szóló szerződés 14. cikke

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 223-234, cikkei – Az Európai Parlament feladatköre, összetétele és működése

MI E CIKKEK CÉLJA?

Meghatározzák az Európai Parlament (a továbbiakban: „Parlament”) feladatkörét, hatásköreit, összetételét, megbízatását és választási eljárását.

FŐBB PONTOK

A Parlament az Európai Unió uniós polgárok által és az uniós polgárok számára közvetlenül megválasztott intézménye. Ilyenformán több mint 500 millió uniós polgárt képvisel, és ebben az értelemben demokratikus erőt testesít meg. Székhelye Strasbourgban (Franciaország) található. Az Európai Parlament képviselőit (1979 óta) közvetlen választás útján, szabad és titkos választásokon, 5 évre választják meg. Minden uniós ország részéről meghatározott számú parlamenti képviselőt választanak. A Parlament a ma ismert formájában valójában az Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK), az Európai Gazdasági Közösség (EGK) és az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) 3 egykori Közgyűlése egyesülésének (1965. évi egyesülési szerződés) az eredménye.

Hatáskör

A Parlament hatásköre az európai szerződések egymást követő felülvizsgálataival alakult ki. Ezek közé az alábbiak tartoznak:

 • Határozathozatali jogkör (mérlegelési jogkör):
  • jogalkotási jogkör gyakorlása a Tanáccsal együtt a legtöbb uniós hatáskörbe tartozó területen;
  • arra vonatkozó jog, hogy felkérje az Európai Bizottságot jogalkotási javaslat előterjesztésére (EUMSZ 225. cikke);
  • döntés az uniós költségvetésről a Tanáccsal együtt;
  • az EU külső fellépéseihez (külső megállapodások megkötésére irányuló uniós határozatok) vagy a Parlament egyetértése vagy a vele történő konzultáció szükséges.
 • Ellenőrzési jog az EU végrehajtó intézményei felett (Bizottság és a Tanács) főként a Bizottság feletti politikai kontroll biztosításával (bizalmatlansági indítvánnyal) vagy szóbeli vagy írásbeli kérdések intézésével a Tanácshoz. A Parlament egyéb uniós intézmények felett is ellenőrzést gyakorol, így például az Európai Központi Bank felett (EUMSZ 284. cikk).
 • Kinevezési jogkör a biztosok, ombudsmanok és a Számvevőszék tagjainak kinevezésében való részvétellel.

A hatáskörök összefoglalása

Jogalkotás

 • A rendes jogalkotási eljárás (EUMSZ 294. cikk) keretében a Tanáccsal egyenlő jogokkal rendelkezik. Ezt az eljárást alkalmazzák a szakpolitikai területek többségén, ideértve a következőket:
  • közlekedés
  • környezet
  • mezőgazdaság
  • energiabiztonság
  • bevándorlás
  • igazságszolgáltatás
  • közegészségügy.
 • A Parlament továbbá beleszól a különleges jogalkotási eljárások keretében elfogadott jogi aktusokba, véleményezéssel (konzultációs eljárás) vagy egyetértéssel (egyetértési eljárás).
 • A Parlament egyetértése szükséges számos típusú nem uniós országgal vagy nemzetközi szervezettel kötendő megállapodáshoz. Ilyenek például a társulási megállapodások vagy a rendes jogalkotási eljárás körébe tartozó területeken kötött megállapodások (például kereskedelmi megállapodások). A Parlamenttel egyeztetni is szükséges minden egyéb típusú nemzetközi megállapodás esetében (EUMSZ 218. cikk).

Költségvetés

A Parlament a Tanáccsal egyenlő feltételek mellett vesz részt az EU éves költségvetésének elfogadására irányuló eljárásban. A költségvetési eljárás a Parlament és a Tanács részéről egy-egy olvasatból áll, vagy egyébként egyeztetőbizottságot hívnak össze, hogy megállapodásra jussanak egy közös szövegtervezetről (EUMSZ 314. cikk).

Végrehajtási felügyelet

A Parlament számos ellenőrzést gyakorolhat a Bizottság, az EU végrehajtó ága felett:

 • A Bizottság elnökét az Európai Tanács javaslatára választják meg, azonban figyelembe kell venni az Európai Parlamenti választások eredményét is.
 • A Bizottság beiktatása a Parlament jóváhagyásától függ. Ez a jóváhagyás kiterjed az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének kinevezésére is, aki egyúttal az Európai Bizottság alelnöke.
 • A Parlament bizalmatlansági indítvánnyal lemondathatja a Bizottságot.

Szerződések felülvizsgálata

 • A Parlament kezdeményezési joga lehetővé teszi, hogy indítványozza a szerződések felülvizsgálatát.
 • Részt vesz a szerződések standard felülvizsgálati eljárásra benyújtott tervezeteit vizsgáló gyűlésen.
 • Az egyszerűsített felülvizsgálati eljárásban egyeztetni kell vele a szerződések módosítását illetően.

Összetétel

A mandátumok elosztása az uniós országok között több tényezőt vesz figyelembe:

 • megfelelő arány fenntartása az uniós országok és a lakosságuk között elosztott mandátumok között;
 • lehetővé tenni a Parlament számára, hogy ritkábban lakott uniós országok esetén is beleszólhasson fontos politikai kérdésekbe;
 • a parlamenti képviselők összlétszáma nem haladhat meg egy meghatározott limitet, hogy az ne befolyásolja a Parlament munkájának hatékonyságát.

A Parlament kezdeményezésére és jóváhagyásával az Európai Tanács egyhangúlag elfogadott határozatban határozza meg a Parlament összetételét (EUMSZ 14. cikk (2) bekezdés). Az uniós szerződések meghatározzák összetételének alapvető szabályait:

 • a Parlament a uniós polgárok képviselőiből áll;
 • a parlamenti képviselők maximális száma 751, a Parlament elnökével együtt;
 • minden uniós országnak legalább 6 képviselője van;
 • egy uniós országnak legfeljebb 96 képviselője lehet;
 • a mandátumok elosztása a „csökkenő arányosság” elvén alapul. Ez azt jelenti, hogy minél nagyobb egy ország népessége, annál több parlamenti képviselője van; viszont ebben az esetben egy nagyobb ország minden képviselője arányosan több lakost képvisel, mint egy kisebb ország esetében.

ÁTTEKINTŐ TÁBLÁZAT

Szerződés

Cikkek

Tárgy

Az Európai Unióról szerződés (EUSZ)

14

A Parlament szerepe és összetétele

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ)

223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234

Az Európai Parlament működése

FŐ DOKUMENTUMOK

Az Európai Unióról szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata – III. cím – AZ INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK – 14. cikk (HL C 202., 2016.6.7., 22–23. o.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (HL C 202., 2016.6.7., 1–388. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

(6.) Jegyzőkönyv az Európai Unió intézményeinek, egyes szerveinek, hivatalainak és szervezeti egységeinek székhelyéről (Egyetlen cikk (a)) (HL C 202., 2016.6.7., 265. o.)

Az Európai Tanács 2013/312/EU határozata (2013. június 28.) az Európai Parlament összetételének megállapításáról (HL L 181., 2013.6.29., 57–58. o.)

utolsó frissítés 15.12.2017

Top