EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Környezettudatos tervezési követelmények – hegesztőberendezések

Környezettudatos tervezési követelmények – hegesztőberendezések

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az (EU) 2019/1784 rendelet – a hegesztőberendezésekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelmények megállapításáról

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Meghatározza az elektromos hálózatról működtetett hegesztőberendezések környezettudatos tervezésére* vonatkozó forgalombahozatali és használatbavételi követelményeket.

FŐBB PONTOK

 • Felsorolja azokat a hegesztési eljárásokat, amelyek tekintetében a rendelet alkalmazandó, illetve azokat, amelyek esetében nem alkalmazandó.
 • A II. melléklet határozza meg a környezettudatos tervezési követelményeket, többek között a következőket:
  • az alkalmazott áramforrás minimális hatékonysági szintjei;
  • maximális energiafogyasztás (a készenléti üzemmódhoz hasonló) „tétlen állapotban”;
  • nem energiával kapcsolatos követelmények a hegesztőberendezések és alkatrészek javításának, szétszerelésének, hasznos élettartama meghosszabbításának, valamint újrafelhasználásának megkönnyítése céljából, többek között:
   • a pótalkatrészek rendelkezésre bocsátása legalább 10 évig a szakszervizek részére
   • a specifikus javítási és karbantartási információk biztosítása a szakszervizek részére a hegesztőberendezések gyártóinak, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőnek díjmentesen hozzáférhető honlapján.
 • A rendelet meghatározza a megfelelőségértékelési eljárást, III. mellékletében pedig az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott harmonizált szabványok alapján – amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak – követendő mérési módszereket és számításokat.
 • A nemzeti hatóságoknak a piacfelügyeleti ellenőrzések elvégzésekor alkalmazniuk kell a IV. mellékletben meghatározott ellenőrzési eljárásokat.
 • A gyártók, importőrök vagy meghatalmazott képviselőik nem kínálhatnak eladásra olyan termékeket, amelyek képesek felismerni azt, hogy tesztelik őket, és ennek megfelelően módosíthatják a teljesítményüket.
 • Az V. melléklet tartalmazza az áramforrás hatékonysága és a tétlen állapot melletti energiafogyasztás tekintetében a piacon hozzáférhető, legkedvezőbb működési jellemzőkkel rendelkező termékek és technológiák indikatív referenciaértékeit.
 • Az Európai Bizottságnak a technológiai fejlődés tükrében felül kell vizsgálnia a rendeletet, és legkésőbb 2024. november 14-ig elő kell terjesztenie a vizsgálat eredményeit – adott esetben egy felülvizsgálati javaslat tervezetével együtt.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2021. január 1. óta hatályos.

HÁTTÉR

A 2009/125/EK irányelv létrehoz egy keretrendszert az energiával kapcsolatos termékek környezettudatos tervezési követelményeinek meghatározására. A Bizottság feladata, hogy meghatározza ezeket az EU-ban széles körben forgalmazott és kereskedett, valamint jelentős környezeti hatással bíró termékekre vonatkozóan.

További információk:

KULCSFOGALMAK

Környezettudatos tervezés: Olyan politika, amellyel a jobb tervezés révén javítható a termékek környezeti teljesítménye az életciklusuk során, különös tekintettel az energiahatékonyságra.

FŐ DOKUMENTUM

A Bizottság (EU) 2019/1784 rendelete (2019. október 1.) a hegesztőberendezésekre vonatkozó környezettudatos tervezési követelményeknek a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti megállapításáról (HL L 272., 2019.10.25., 121–135. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság közleménye: A környezettudatos tervezés munkaterve, 2016–2019 (COM(2016) 773 final, 2016.11.30.)

A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv (COM(2015) 614 final, 2015.12.2.)

Az Európai Parlament és a Tanács 1025/2012/EU rendelete (2012. október 25.) az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK, a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 12–33. o.)

A 1025/2012/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU irányelve (2012. július 4.) az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (HL L 197., 2012.7.24., 38–71. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/125/EK irányelve (2009. október 21.) az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról (HL L 285., 2009.10.31., 10–35. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 29.01.2020

Top