EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az egészség és a környezet védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal szemben

Az egészség és a környezet védelme a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokkal szemben

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2019/1021 rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A POP-k potenciálisan veszélyes vegyi anyagok, amelyek átléphetik a nemzetközi határokat, gyakran a kibocsátási forrásaiktól távol találhatók, fennmaradnak a környezetben, biológiailag felhamozódnak*, és következésképpen veszélyt jelentenek az emberi egészségre és a környezetre.

A gyártás, a forgalomba hozatal* és a felhasználás ellenőrzése

 • Tilos az I. mellékletben felsorolt POP-k előállítása és forgalomba hozatala önmagában, keverékekben vagy árucikkekben*. A II. mellékletben felsorolt POP-k előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása azokra a felhasználásokra korlátozódik, ahol a szóban forgó országban helyileg nem állnak rendelkezésre biztonságos, hatékony és megfizethető alternatívák.
 • Az uniós országoknak és az Európai Bizottságnak megfelelő ellenőrzéseket kell alkalmazniuk a meglévő anyagokra (például jegyzékbe vétel útján), és meg kell akadályozniuk minden olyan új anyag előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását, amelyek a POP-k tulajdonságaival rendelkeznek.
 • Az uniós országok továbbíthatják a jegyzékbe vételre irányuló javaslataikat a Bizottságnak, amely az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) támogatásával dönt arról, hogy javaslatot tesz-e további anyagok jegyzékbe vételére. Az ECHA általános tanácsadó és tájékoztató szerepet is betölt a rendeletben leírt folyamatokban.

Mentességek

 • Az ellenőrzések alóli mentességek megengedettek olyan anyagok esetében, amelyeket laboratóriumi szintű kutatáshoz vagy referenciaszabványként használnak, vagy amelyek nem szándékos, nyomnyi mennyiségű szennyezőként vannak jelen a keverékekben vagy termékekben.
 • Egyéb mentességek vonatkoznak azon POP-kat tartalmazó termékekre, amelyeket a rendelet hatálybalépése előtt gyártottak, külön garanciák és feltételek mellett, ideértve a Bizottságnak és a stockholmi egyezmény titkárságának értesítésére vonatkozó követelményeket is.

A kibocsátás csökkentése, minimalizálása és kiküszöbölése

Az uniós országok kötelesek:

 • nyilvántartást vezetni a III. mellékletben felsorolt és a levegőbe, vízbe és talajba kibocsátott anyagokról;
 • közölni az anyagok kibocsátásnak azonosítása, jellemzése és minimalizálása érdekében kialakított intézkedéseket tartalmazó cselekvési terveiket, beleértve a helyettesítő vagy módosított anyagok felhasználását is;
 • előnyben részesíteni azokat az alternatív folyamatokat, amelyek nem járnak POP-képződéssel és -kibocsátással létesítmények építése vagy módosítása során.

Hulladék

 • A hulladék termelője vagy birtokosa köteles – amennyiben lehetséges – elkerülni a hulladéknak a IV. mellékletben felsorolt anyagokkal való szennyezését.
 • A legtöbb esetben szükséges a szennyezett hulladék gyors ártalmatlanítása vagy hasznosítása* annak biztosítása érdekében, hogy a POP-tartalom megsemmisüljön vagy átalakuljon.
 • Az uniós országoknak biztosítaniuk kell, hogy a szennyezett hulladék előállítása, gyűjtése és szállítása, valamint tárolása és kezelése nyomon követhető legyen, és a környezet és az emberi egészség védelmét biztosító körülmények között történjen.

Tervezés, monitoring és jelentéstétel

 • Az uniós országoknak lehetőséget kell biztosítaniuk a nyilvánosság számára az ebben a folyamatban való részvételre, és végrehajtási terveiknek nyilvánosan hozzáférhetőknek kell lenniük, és meg kell osztani őket a Bizottsággal és az ECHA-val, ideértve a POP-kkal szennyezett területek azonosításához és értékeléséhez nemzeti szinten hozott intézkedésekről szóló információkat. A Bizottságnak fenn kell tartania egy végrehajtási tervet is, amelyet adott esetben felül kell vizsgálni és aktualizálni kell.
 • Monitoringmechanizmust kell létrehozni a rendelet III. mellékletének A. részében felsorolt anyagok környezetben megtalálható mennyiségével kapcsolatos összehasonlítható megfigyelési adatok összegyűjtése érdekében. Az uniós országoknak továbbá jelentést kell tenniük a rendelet végrehajtásáról.
 • A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat el a jelen rendelet I., II. és III. mellékletében felsorolt anyagok listájának módosítására annak érdekében, hogy azokat hozzáigazítsák a stockholmi egyezmény vagy az 1979. évi jegyzőkönyv mellékleteiben szereplő anyagok listájához.
 • A rendelet hatályon kívül helyezi és átdolgozza a 850/2004/EK rendeletet.

MIKORTÓL HATÁLYOS A RENDELET?

A rendelet 2019. július 15. óta van hatályban.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Biológiailag felhalmozódik: az élőlények testében koncentrálódik.
Forgalomba hozatal: fizetés ellenében vagy térítésmentesen harmadik fél számára történő szállítás vagy rendelkezésre bocsátás. Az import is „forgalomba hozatalnak” tekintendő.
Árucikk: olyan tárgy, amely a gyártás során olyan különleges alakot, felületet vagy formát kap, amely a funkcióját nagyobb mértékben meghatározza, mint a kémiai összetétele.
Hulladékhasznosítás: a hulladékokról szóló keretirányelvben meghatározottak szerint minden olyan művelet, amelynek elsődleges eredménye hasznos célt szolgáló hulladék, olyan más anyagok helyettesítésével, amelyeket egyébként egy adott funkció ellátására használtak volna, vagy ilyen funkció ellátására előkészített hulladék, az üzemben vagy pedig a szélesebb értelemben vett gazdaságban.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1021 rendelete (2019. június 20.) a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 169., 2019.6.25., 45–77. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

A 2008/98/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1–849. o.). Újbóli közzététel helyesbítésekkel (HL L 136., 2007.5.29., 3–280. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság közleménye az elővigyázatosság elvéről (COM(2000) 1 final, 2000.2.2.)

Jegyzőkönyv a nagy távolságra jutó, országhatárokon átterjedő levegőszennyezésről szóló 1979. évi egyezményhez kapcsolódóan a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (HL L 81., 2004.3.19. 37–71. o.)

utolsó frissítés 23.10.2019

Top