EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMOKRÓL:

Az (EU) 2018/1972 irányelv az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv:

 • meghatározza azokat az aktualizált szabályokat, amelyek hatálya alá tartoznak az elektronikus hírközlési hálózatok, az elektronikus hírközlési szolgáltatások és a kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások;
 • Meghatározza a nemzeti szabályozási hatóságok és egyéb illetékes hatóságok feladatait, valamint létrehozza azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a szabályozási keretrendszer össze legyen hangolva az Európai Unió (EU) egész területén.
 • célja az 5G*-re és a rendkívül nagy kapacitású hálózatokra vonatkozó verseny élénkítése és a beruházások bővítése, hogy minden uniós polgár és vállalkozás élvezhesse a minőségi hálózati összekapcsoltság előnyeit, valamint a fogyasztóvédelem magas szintjét és az innovatív digitális szolgáltatások szélesebb választékát.

FŐBB PONTOK

Általános célkitűzései a következők:

 • a hálózati összekapcsoltság előmozdítása és az Unió valamennyi polgára és vállalkozása számára a rendkívül nagy kapacitású hálózatok – így a vezetékes, a mobil és a vezeték nélküli hálózatok – használatának elősegítése;
 • az uniós állampolgárok érdekeinek érvényesítése az által, hogy:
  • lehetővé teszi, hogy a tényleges verseny következtében a lehető legelőnyösebb választék, ár és minőség érvényesüljön,
  • fenntartja a hálózatok és szolgáltatások biztonságát
  • konkrét szabályok révén gondoskodik a fogyasztók védelméről és
  • megoldást kínál meghatározott társadalmi csoportok – különösen a fogyatékossággal élő, az időskorú és a különleges szociális helyzetű végfelhasználók – igényeinek a kielégítésére;
 • a piacra lépés elősegítése és a verseny előmozdítása a távközlési hálózatok és a kapcsolódó létesítmények kiépítésére vonatkozóan;
 • a belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás az uniós távközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozóan azzal, hogy közös szabályokat és kiszámítható szabályozást dolgoz ki, amelyek tartalmazzák a következőket:
  • a rádióspektrum hatékony, eredményes és összehangolt használata,
  • nyílt innováció,
  • a transzeurópai hálózatok fejlesztése,
  • az Európára kiterjedő szolgáltatások elérhetősége és kölcsönös átjárhatósága, valamint
  • a végpontok közötti összeköttetés.

Az uniós tagállamok feladatai a következők:

 • az egymással és az Európai Bizottsággal való együttműködés a rádióspektrum-politika stratégiai tervezésében és összehangolásában, a káros interferencia elkerülése a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport révén;
 • annak biztosítása, hogy az irányelvben meghatározott feladatokat vállalja egy illetékes hatóság;
 • annak garantálása, hogy a nemzeti szabályozási hatóságok és egyéb illetékes hatóságok függetlenek legyenek a távközlési eszközök gyártóitól és a távközlési szolgáltatóktól;
 • annak biztosítása, hogy a nemzeti szabályozási hatóságok:
  • védve legyenek a külső beavatkozások vagy politikai nyomás ellen, amelyek veszélyeztethetik a független vizsgálatukat és
  • a feladataik végrehajtásához saját költségvetéssel és a megfelelő pénzügyi és emberi erőforrással rendelkezzenek.

Új célkitűzések és feladatok

A meglévő jogszabályok felváltása és hatályon kívül helyezése mellett az irányelv bevezet több új célkitűzést és feladatot is.

 • A szigorúbb fogyasztói szabályok célja, hogy könnyebb legyen a szolgáltatók között váltani, és nagyobb védelmet nyújt például azon személyek számára, akik szolgáltatáscsomagokra fizetnek elő. A fogyasztók az EU egész területén hasonlóan nagyobb védelmi szintből fognak profitálni.
 • A távközlési szolgáltatások ma már magukban foglalják azon interneten nyújtott szolgáltatásokat, amelyek nyújtása nem telefonhívásokon, hanem például üzenetküldési alkalmazásokon és e-mailen keresztül történik. Az értékelési mechanizmus célja, hogy a fogyasztói jogok sértetlenek és aktuálisak maradjanak az üzleti modellek és a fogyasztói magatartás változása során is.
 • A megfizethető és megfelelő szélessávúinternet-hozzáférésnek valamennyi felhasználó számára elérhetőnek kell lennie a tartózkodási helyüktől és a jövedelmüktől függetlenül.
 • A fogyatékossággal élő személyeknek egyenértékű hozzáféréssel kell rendelkezniük a távközlési szolgáltatásokhoz.
 • A tagállamok létre fognak hozni egy nyilvános figyelmeztető rendszert, amely figyelmeztetéseket küld az állampolgárok számára a mobiltelefonjaikon keresztül egy természeti csapás vagy egyéb jelentős helyi vészhelyzet esetén.
 • A tagállamok kötelesek a szolgáltatók számára kiszámítható szabályozást biztosítani a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások rádióspektrum-engedélyezésére vonatkozóan legalább 20 évig, hogy növeljék a befektetési kedvet, különösen az 5G hálózati összekapcsoltságot, és egy szakértői értékelési fórum révén növeljék a nemzeti kiválasztási eljárások konvergenciáját.
 • Új frekvenciasávok az 5G hálózati összekapcsoltsághoz a gyorsabb internetkapcsolat és a jobb hálózati összekapcsoltság érdekében, valamint a spektrumengedélyezés összehangolt időzítése és egyszerűbb szabályozás a kis mobilhálózati eszközök kiépítéséhez.
 • A hálózatoknak az üzemeltetők általi hozzáférésére vonatkozó, a verseny ösztönzését célzó szabályok megkönnyítik a társaságok számára az új, nagy kapacitású infrastruktúrába történő beruházást (legalább 100 Mbps letöltési sebesség) – ideértve a távoli területeket is –, miközben biztosítják a hatékony piaci szabályozást.
 • Az új eszközök olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek bizonyos piaci körülmények között felmerülhetnek. Szimmetrikus szabályozás* lesz érvényben az elektronikus távközlési hálózati szolgáltatók számára bizonyos helyzetekben, hogy elősegítse a versenyt.

Végrehajtási és felhatalmazáson alapuló jogi aktusok

A Bizottság elfogadta a következő végrehajtási jogi aktusokat:

 • Az (EU) 2019/2243 rendelet a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által használandó szerződésösszefoglaló-minta létrehozásáról; és
 • az (EU) 2020/1070 rendelet a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek meghatározásáról.

A Bizottság az (EU) 2018/1972 irányelv kiegészítése céljából az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadta el:

 • az (EU) 2021/654 rendelet, amely meghatározza az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díjat (hívásdíjat) és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díjat;
 • az (EU) 2023/444 rendelet a „112”-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz a segélyhívási célú kommunikáción keresztül való hatékony hozzáférést biztosító intézkedésekről.

MIKORTÓL HATÁLYOSAK EZEK A SZABÁLYOK?

Az irányelvet 2020. december 21-ig kellett átültetni a nemzeti jogba. E szabályok ugyanezen naptól kezdődően alkalmaznadók.

Az (EU) 2018/1972 irányelv átdolgozza és hatályon kívül helyezi a 2002/19/EK, a 2002/20/EK és a 2002/21/EK irányelveket (és azok későbbi módosításait), amelyeket a nemzeti jogba 2003-ig kellett átültetni.

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

5G. A cellarendszerű mobiltávközlés legújabb generációja, amelynek jellemzői a magas adatsebesség, a kevesebb késés, az energiamegtakarítás, a kevesebb költség, a magasabb rendszerkapacitás és az eszközökre vonatkozó jobb hálózati összekapcsoltság.
Szimmetrikus szabályozás. Ugyanaz a szabályozás vonatkozik az összes hálózati szolgáltatóra (szemben az aszimmetrikus szabályozással, amely általában azért különbözteti meg a szolgáltatókat, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a kisebb és nagyobb jelentőségű szolgáltatók között).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36–214. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az (EU) 2018/1972 irányelv egymást követő kiigazításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság (EU) 2023/444 felhatalmazáson alapuló rendelete (2022. december 16.) az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a „112”-es egységes európai segélyhívószámon elérhető segélyhívó szolgáltatásokhoz a segélyhívási célú kommunikáción keresztül való hatékony hozzáférést biztosító intézkedésekkel történő kiegészítéséről (HL L 65., 2023.3.2., 1–8. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2022/612/EU rendelete (2022. április 6.) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás) (HL L 115., 2022.4.13., 1–37. o.)

A Bizottság (EU) 2022/173 végrehajtási határozata (2022. február 7.) a 900 MHz-es és az 1 800 MHz-es frekvenciasávnak az Unión belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földfelszíni rendszerek részére történő harmonizálásáról és a 2009/766/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 28., 2022.2.9., 29–39. o.)

A Bizottság (EU) 2021/654 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. december 18.) az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az Unió egészében egységes maximális mobil hívásvégződtetési díj és az Unió egészében egységes maximális vezetékes hívásvégződtetési díj meghatározásával történő kiegészítéséről (HL L 137., 2021.4.22., 1–9. o.)

A Bizottság (EU) 2020/1070 végrehajtási rendelete (2020. július 20.) a kis területi lefedésű, vezeték nélküli hozzáférési pontok jellemzőinek az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv 57. cikkének (2) bekezdése szerinti meghatározásáról (HL L2 34., 2020.7.21., 11–15. o.)

A Bizottság (EU) 2019/2243 végrehajtási rendelete (2019. december 17.) az (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók által használandó szerződésösszefoglaló-minta létrehozásáról (HL L 336., 2019.12.30., 274–280. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1971 rendelete (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 321., 2018.12.17., 1–35. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1–30. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1–18. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77–89. o.).

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (HL L 155., 2014.5.23., 1–14. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7–17. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2008/411/EK határozata (2008. május 21.) a 3 400–3 800 MHz-es frekvenciasávnak a Közösségen belül elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtására alkalmas földi rendszerek javára történő harmonizálásáról (az értesítés a C(2008) 1873. számú dokumentummal történt) (HL L 144., 2008.6.4., 77–81. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat) (HL L 108., 2002.4.24., 1–6. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37–47. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 11.04.2023

Top