EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

Az (EU) 2018/1972 irányelv az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Az irányelv:

 • meghatározza azokat az aktualizált szabályokat, amelyek hatálya alá tartoznak az elektronikus hírközlési hálózatok, az elektronikus hírközlési szolgáltatások és a kapcsolódó létesítmények és szolgáltatások;
 • meghatározza a nemzeti szabályozási hatóságok és egyéb illetékes hatóságok feladatait, valamint létrehozza azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a szabályozási keretrendszer össze legyen hangolva az EU egész területén;
 • célja az 5G*-re és a rendkívül nagy kapacitású hálózatokra vonatkozó verseny élénkítése és a beruházások bővítése, hogy minden uniós állampolgár és vállalkozás élvezhesse a minőségi hálózati összekapcsoltság előnyeit, valamint a fogyasztóvédelem magas szintjét és az innovatív digitális szolgáltatások szélesebb választékát.

FŐBB PONTOK

Általános célkitűzések

 • a hálózati összekapcsoltság előmozdítása és az Unió valamennyi polgára és vállalkozása számára a rendkívül nagy kapacitású hálózatok – így a vezetékes, a mobil és a vezeték nélküli hálózatok – használatának elősegítése;
 • az uniós állampolgárok érdekeinek érvényesítése azzal, hogy:
  • lehetővé teszi, hogy a tényleges verseny következtében a lehető legelőnyösebb választék, ár és minőség érvényesüljön
  • fenntartja a hálózatok és szolgáltatások biztonságát
  • konkrét szabályok révén gondoskodik a fogyasztók védelméről és
  • megoldást kínál meghatározott társadalmi csoportok – különösen a fogyatékossággal élő, az időskorú és a különleges szociális helyzetű végfelhasználók – igényeinek a kielégítésére;
 • a piacra lépés elősegítése és a verseny előmozdítása a távközlési hálózatok és a kapcsolódó létesítmények kiépítésére vonatkozóan;
 • a belső piac fejlődéséhez való hozzájárulás az uniós távközlési hálózatokra és szolgáltatásokra vonatkozóan azzal, hogy közös szabályokat és kiszámítható szabályozást dolgoz ki, amelyek tartalmazzák a következőket:
  • a rádióspektrum hatékony és összehangolt használata;
  • nyílt innováció;
  • a transzeurópai hálózatok fejlesztése;
  • az Európára kiterjedő szolgáltatások elérhetősége és kölcsönös átjárhatósága; valamint
  • a végpontok közötti összeköttetés.

Az uniós országok felelősségi köre

 • az egymással és az Európai Bizottsággal való együttműködés a rádióspektrum-politika stratégiai tervezésében és összehangolásában, a káros interferencia elkerülése a rádióspektrum-politikával foglalkozó csoport révén;
 • annak biztosítása, hogy az irányelvben meghatározott feladatokat vállalja egy illetékes hatóság;
 • annak garantálása, hogy a nemzeti szabályozási hatóságok és egyéb illetékes hatóságok függetlenek legyenek a távközlési eszközök gyártóitól és a távközlési szolgáltatóktól;
 • annak biztosítása, hogy a nemzeti szabályozási hatóságok
  • védve legyenek a külső beavatkozások vagy politikai nyomás ellen, amelyek veszélyeztethetik a független vizsgálatukat és
  • a feladataik végrehajtásához saját költségvetéssel és a megfelelő pénzügyi és emberi erőforrással rendelkezzenek.

Új célkitűzések és feladatok

A meglévő jogszabályok felváltása és hatályon kívül helyezése mellett az irányelv bevezet több új célkitűzést és feladatot:

 • A szigorúbb fogyasztói szabályok célja, hogy könnyebb legyen a szolgáltatók között váltani, és nagyobb védelmet nyújt például azon személyek számára, akik szolgáltatáscsomagokra fizetnek elő. A fogyasztók az EU egész területén hasonlóan nagyobb védelmi szintből fognak profitálni.
 • A távközlési szolgáltatások ma már magukban foglalják azon interneten nyújtott szolgáltatásokat, amelyek nyújtása nem telefonhívásokon, hanem például üzenetküldési alkalmazásokon és e-mailen keresztül történik. Az értékelési mechanizmus célja, hogy a fogyasztói jogok sértetlenek és aktuálisak maradjanak az üzleti modellek és a fogyasztói magatartás változása során is.
 • A megfizethető és megfelelő szélessávúinternet-hozzáférésnek valamennyi felhasználó számára elérhetőnek kell lennie a tartózkodási helyüktől és a jövedelmüktől függetlenül.
 • A fogyatékossággal élő személyeknek egyenértékű hozzáféréssel kell rendelkezniük a távközlési szolgáltatásokhoz.
 • Az uniós tagállamok létre fognak hozni egy nyilvános figyelmeztető rendszert, amely figyelmeztetéseket küld az állampolgárok számára a mobiltelefonjaikon keresztül egy természeti csapás vagy egyéb jelentős helyi vészhelyzet esetén.
 • Az uniós országok kötelesek a szolgáltatók számára kiszámítható szabályozást biztosítani a vezeték nélküli széles sávú szolgáltatások rádióspektrum-engedélyezésére vonatkozóan legalább 20 évig, hogy növeljék a befektetési kedvet, különösen az 5G hálózati összekapcsoltságot, és egy szakértői értékelési fórum révén növeljék a nemzeti kiválasztási eljárások konvergenciáját.
 • Új frekvenciasávok az 5G hálózati összekapcsoltsághoz a gyorsabb internetkapcsolat és a jobb hálózati összekapcsoltság érdekében, valamint a spektrumengedélyezés összehangolt időzítése és enyhébb szabályozás a kis mobilhálózati eszközök kiépítéséhez.
 • A hálózatoknak az üzemeltetők általi hozzáférésére vonatkozó, a verseny ösztönzését célzó szabályok megkönnyítik a társaságok számára az új, nagy kapacitású infrastruktúrába történő beruházást (legalább 100 Mbps letöltési sebesség) – ideértve a távoli területeket is –, miközben biztosítják a hatékony piaci szabályozást.
 • Az új eszközök olyan kérdésekkel foglalkoznak, amelyek bizonyos piaci körülmények között felmerülhetnek. Szimmetrikus szabályozás* lesz érvényben az elektronikus távközlési hálózati szolgáltatók számára bizonyos helyzetekben, hogy elősegítse a versenyt.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az irányelv 2018. december 20-án lépett hatályba.

Az (EU) 2018/1972 irányelv átdolgozza és hatályon kívül helyezi a 2002/19/EK, a 2002/20/EK és a 2002/21/EK irányelveket (és azok későbbi módosításait), amelyeket az uniós országok nemzeti jogába 2003-ig kellett átültetni. Az (EU) 2018/1972 irányelvben foglalt új szabályoknak az uniós országokban 2020. december 21-ig kell törvénnyé válniuk, és akkor lépnek hatályba.

HÁTTÉR

Lásd még:

KULCSFOGALMAK

5G: a cellarendszerű mobiltávközlés legújabb generációja, mely jellemzői a magas adatsebesség, a kevesebb késés, az energiamegtakarítás, a kevesebb költség, a magasabb rendszerkapacitás és az eszközökre vonatkozó jobb hálózati összekapcsoltság.
Szimmetrikus szabályozás: ugyanaz a szabályozás vonatkozik az összes hálózati szolgáltatóra (szemben az aszimmetrikus szabályozással, amely általában azért különbözteti meg a szolgáltatókat, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a kisebb és nagyobb jelentőségű szolgáltatók között).

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1972 irányelve (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról (átdolgozás) (HL L 321., 2018.12.17., 36–214. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1971 rendelete (2018. december 11.) az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének (BEREC) és a BEREC Működését Segítő Ügynökségnek (BEREC Hivatal) a létrehozásáról, az (EU) 2015/2120 rendelet módosításáról, valamint az 1211/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 321., 2018.12.17., 1–35. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1148 irányelve (2016. július 6.) a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről (HL L 194., 2016.7.19., 1–30. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 rendelete (2015. november 25.) a nyílt internet-hozzáférés megteremtéséhez szükséges intézkedések meghozataláról, továbbá az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv és az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) szóló 531/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 310., 2015.11.26., 1–18. o.)

Az (EU) 2015/2120 rendelet későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/758 rendelete (2015. április 29.) a 112-es egységes európai segélyhívó szolgáltatáson alapuló fedélzeti e-segélyhívó rendszer kiépítésével összefüggő típus-jóváhagyási követelményekről és a 2007/46/EK irányelv módosításáról (HL L 123., 2015.5.19., 77–89. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/61/EU irányelve (2014. május 15.) a nagy sebességű elektronikus hírközlő hálózatok kiépítési költségeinek csökkentésére irányuló intézkedésekről (HL L 155., 2014.5.23., 1–14. o.).

Az Európai Parlament és a Tanács 531/2012/EU rendelete (2012. június 13.) az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás) (HL L 172., 2012.6.30., 10–35. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 243/2012/EU határozata (2012. március 14.) egy többéves rádióspektrum-politikai program létrehozásáról (HL L 81., 2012.3.21., 7–17. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 676/2002/EK határozata (2002. március 7.) az Európai Közösség rádióspektrum-politikájának keretszabályozásáról (Rádióspektrum-határozat) (HL L 108., 2002.4.24., 1–6. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/19/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok összekapcsolásáról (Hozzáférési irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 7–20. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/20/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről (Engedélyezési irányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 21–32. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/21/EK irányelve (2002. március 7.) az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról (Keretirányelv) (HL L 108., 2002.4.24., 33–50. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv) (HL L 201., 2002.7.31., 37–47. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 05.06.2019

Top