EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A peszticidekre vonatkozó statisztikák előállítása

A peszticidekre vonatkozó statisztikák előállítása

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

1185/2009/EK rendelet a peszticidekre vonatkozó statisztikákról

MI E RENDELET CÉLJA?

  • A rendelet szabályokat és eljárásokat határoz meg a peszticidek értékesítésével és felhasználásával kapcsolatos statisztikák készítésére és terjesztésére vonatkozóan.
  • E statisztikák, egyéb vonatkozó adatokkal együtt az EU-s országok számára a 2009/128/EK irányelvben előirányzott, mennyiségi célokat, intézkedéseket, ütemterveket és mutatókat tartalmazó nemzeti cselekvési tervek kidolgozását teszik lehetővé, amelyek célja a peszticidek emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatainak és hatásainak a csökkentése.
  • A statisztikák ugyancsak szükségesek a fenntartható fejlődésre irányuló uniós szakpolitikák értékeléséhez, valamint a peszticidhasználattal kapcsolatos egészségügyi és környezeti kockázatokra vonatkozó megfelelő mutatók kiszámításához.

FŐBB PONTOK

Hatály

A statisztikák a következőkre vonatkoznak:

  • az I. mellékletnek megfelelően forgalomba hozott peszticidek éves mennyisége;
  • a II. mellékletnek megfelelően felhasznált peszticidek éves mennyisége.

Adatgyűjtés, -átvitel és -feldolgozás

Az uniós országok az I. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat évente, és a II. mellékletben felsorolt jellemzők meghatározásához szükséges adatokat ötéves időszakonként a következő eszközök segítségével gyűjtik össze:

  • felmérések;
  • a peszticidek forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó információk, különös tekintettel az 1107/2009/EK rendeletben foglalt kötelezettségekre;
  • adminisztratív források; vagy
  • ezen eszközök kombinációja, beleértve a szakértői véleményeken vagy modelleken alapuló statisztikai becslési eljárásokat.

Az uniós országok a rendelet mellékleteiben meghatározott ütemezéssel összhangban és gyakorisággal eljuttatják az Európai Bizottsághoz (Eurostat) a statisztikai eredményeket. Az adatokat a III. mellékletben megadott besorolással összhangban és a Bizottság 1264/2014/EU végrehajtási rendelete által megállapított technikai formátumban nyújtják be.

A bizalmas adatokat a nemzeti hatóságok és a Bizottság (Eurostat) kizárólag statisztikai célokra használhatja fel, az európai statisztikák fejlesztéséről, előállításáról és terjesztéséről szóló 223/2009/EK rendelettel összhangban.

Minőségértékelés

Az uniós országoknak a továbbított adatok minőségéről jelentést kell benyújtaniuk a Bizottsághoz (az Eurostathoz). A Bizottság (Eurostat) szintén értékeli a továbbított adatok minőségét.

Végrehajtási intézkedések és a bizottsági eljárás

A rendelet további, végrehajtási célú jogszabályok elfogadására irányuló hatáskörrel ruházza fel a Bizottságot. A Bizottság rendszeresen kiigazítja a rendelet III. mellékletében meghatározott, nyilvántartásba foglalandó hatóanyagok jegyzékét, valamint azok termékkategóriák és kémiai osztályok szerinti besorolását. A Bizottságot a nemzeti szakértőkből álló Európai Statisztikai Rendszer Bizottsága segíti és látja el tanácsokkal.

Jelentés

A Bizottság a rendelet végrehajtásáról ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz. A benyújtott adatok minősége mellett a jelentés értékeli az adatgyűjtési módszereket, a vállalkozásokra, a mezőgazdasági üzemekre és a nemzeti közigazgatásra háruló terheket, valamint a statisztikáknak a rendelet célkitűzései teljesítése szempontjából való hasznosságát. A Bizottság első ilyen jelentését 2017-ben tette közzé.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2009. december 30. óta hatályos.

HÁTTÉR

További információk:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 1185/2009/EK rendelete (2009. november 25.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról (HL L 324., 2009.12.10., 1–22. o.)

Az 1185/2009/EK rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság 1264/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. november 26.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról szóló 408/2011/EU rendelet módosításáról (HL L 341., 2014.11.27., 6–8. o.)

A Bizottság 656/2011/EU rendelete (2011. július 7.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a fogalommeghatározások és a hatóanyag-jegyzék tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 180., 2011.7.8., 3–38. o.)

A Bizottság 408/2011/EU rendelete (2011. április 27.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az adatszolgáltatás formátuma tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 108., 2011.4.28., 21–22. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló, 2009. november 25-i 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (COM(2017) 109 final, 2017.3.3.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelve (2009. október 21.) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (HL L 309., 2009.11.24., 71–86. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 1107/2009/EK rendelete (2009. október 21.) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 309., 2009.11.24., 1–50. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács 223/2009/EK rendelete (2009. március 11.) az európai statisztikákról és a titoktartási kötelezettség hatálya alá tartozó statisztikai adatoknak az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala részére történő továbbításáról szóló 1101/2008/EK, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet, a közösségi statisztikákról szóló 322/97/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségek statisztikai programbizottságának létrehozásáról szóló 89/382/EGK, Euratom tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 87., 2009.3.31., 164–173. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 27.11.2017

Top