EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Egységes vasúti hálózat Európában

Egységes vasúti hálózat Európában

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

2012/34/EU irányelv az egységes európai vasúti térség létrehozásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A 2012/34/EU irányelv célja az uniós vasúti ágazatra vonatkozó jogszabályok egyértelműsítése a következők érdekében:

 • a minőség javítása a verseny ösztönzése révén;
 • a piaci felügyelet megerősítése; valamint
 • a beruházási feltételek javítása.

Ez az irányelv az „első vasúti csomag” három irányelvét egyesíti és helyezi hatályon kívül. E három irányelv a következőket érinti:

 • az uniós vasutak fejlesztése (2001/12/EK irányelv);
 • a vasúttársaságok engedélyezése (2001/13/EK irányelv); és
 • a vasúti infrastruktúra igazgatása (2001/14/EK irányelv).

Az (EU) 2016/2370 irányelv a 2012/34/EU irányelvet a belföldi vasúti személyszállítási szolgáltatások piacának megnyitása és a vasúti infrastruktúra irányítása tekintetében módosítja.

FŐBB PONTOK

Javul a minőség a verseny ösztönzése révén

A 2012/34/EU irányelv:

 • nagyobb fokú átláthatóságot tesz lehetővé a vasúti piachoz való hozzáférés feltételeit illetően;
 • javítja a vasúttal kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférést az üzemeltetők számára, ilyen szolgáltatások például a következők:
  • vasútállomások
  • teherpályaudvarok és
  • létesítmény-karbantartás.

Pályahálózat-működtetők *

 • Amikor az infrastruktúra működtetését olyan vasúti társaságok végzik, amelyek történelmileg erőfölényben vannak a piacon, a következőket kell biztosítani:
  • szervezeti és döntéshozatali szempontból legyen független; és
  • legyen külön számviteli rendszere.
 • Amennyiben megvannak a megfelelő biztosítékok a pályahálózat-működtető függetlenségének biztosításához az alapvető funkciók* vonatkozásában, a forgalomirányítás és a karbantartás tervezése számára, az (EU) 2016/2370 módosító irányelv az uniós országok számára lehetővé teszi a választást a különféle szervezeti modellek között. Ezek a modellek a teljes strukturális elkülönüléstől a vertikális integrációig terjednek.
 • Az (EU) 2016/2370 módosító irányelv a vasúttársaságok tulajdonosai részére folyósított kölcsönökre és kifizetendő osztalékokra, valamint a vertikálisan integrált vállalkozások pénzforgalmára vonatkozó szabályokat vezet be. Ezeket úgy alakították ki, hogy megelőzzék a verseny torzulását, különösen az integrált struktúrák kereszttámogatásának kockázatát.

Belföldi személyszállítási szolgáltatások

Az (EU) 2016/2370 módosító irányelve gondoskodik arról, hogy minden vasúti társaságnak egyenlő hozzáférése legyen a pályákhoz és az állomásokhoz. Az uniós országok azonban a személyszállítási szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogot korlátozhatják adott kiindulási állomás és adott célállomás között, amennyiben egy vagy több közszolgáltatási szerződés ugyanazt az útvonalat fedi le. Ez a helyzet akkor is, amikor egy alternatív útvonalat egy vagy több közszolgáltatási szerződés fed le, amennyiben e jog gyakorlása veszélyeztetné az érintett közszolgáltatási szerződés vagy szerződések gazdasági egyensúlyát.

Igazgatási ellenőrzés

 • A 2012/34/EU irányelv erősíti a nemzeti vasúti piacot felügyelő nemzeti igazgatási szervek függetlenségét. Nem megfelelő magatartás esetén ezek a szervek pénzbüntetést szabhatnak ki, vagy ellenőrzéseket végezhetnek. Az igazgatási ellenőrzést az igazgatási szervek és a vasúti biztonságért és az engedélyezésért felelős nemzeti hatóságok közötti, szoros együttműködés erősíti.
 • Az (EU) 2016/2370 módosító irányelv az igazgatási szerveket felhatalmazza, hogy kísérjék figyelemmel a következőket:
  • forgalomirányítás
  • felújítások megtervezése és
  • előre tervezett, és nem tervezett karbantartási munkálatok.

Vasútfinanszírozás

Az illetékes hatóságoknak hosszabb távra szóló befektetési stratégiákat kell kialakítaniuk, hogy nagyobb stabilitást biztosítsanak a pályahálózat-működtető számára, a befektetési döntések meghozatala és a munkák megtervezése során, valamint nagyobb biztonságot a befektetők számára, hogy ösztönözzék a vállalkozásokat az infrastruktúra korszerűsítésére irányuló befektetésekre. Ezeknek a stratégiáknak legalább 5 éves időszakot kell lefedniük, és meghosszabbíthatóknak kell lenniük.

A végrehajtási és a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása

Az Európai Bizottság egy sor végrehajtási jogi aktust fogadott el, amelyek a 2012/34/EU irányelvet egészítik ki és a következőket érintik.

 • A gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat elvégzése az új vasúti személyszállítási szolgáltatások esetében (869/2014/EU végrehajtási rendelet). A 869/2014/EU rendeletet 2020. december 12-től felváltja és hatályon kívül helyezi az (EU) 2018/1795 végrehajtási rendelet, amely biztosítja, hogy valamennyi új személyszállítási szolgáltatásra vonatkozóan ugyanazokat a kritériumokat és eljárásokat alkalmazzák, függetlenül attól, hogy a szolgáltatások belföldi vagy nemzetközi jellegűek-e.
 • A vasútiinfrastruktúra-kapacitás kérelmezőire vonatkozó kritériumok ((EU) 2015/10 végrehajtási rendelet).
 • A vasúti társaságok engedélyezésére irányuló eljárás egyes vonatkozásai ((EU) 2015/171 végrehajtási rendelet).
 • A zajhatásokból eredő költség felszámítása során alkalmazandó szabályok meghatározása ((EU) 2015/429 végrehajtási rendelet).
 • A vasúti szolgáltatások működtetésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek kiszámítása ((EU) 2015/909 végrehajtási rendelet).
 • Az uniós országok jelentéstételi kötelezettségei a vasúti piac nyomon követése tekintetében ((EU) 2015/1100 végrehajtási rendelet).
 • A vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról szóló keretmegállapodásokra vonatkozó eljárások és kritériumok ((EU) 2016/545 végrehajtási rendelet).
 • A kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférés ((EU) 2017/2177 végrehajtási rendelet).

2017-ben a Bizottság elfogadta az (EU) 2017/2075 felhatalmazáson alapuló határozatot, amely a 2012/34/EU irányelv VII. mellékletét váltja fel. Ez a vasúti infrastruktúra-kapacitás kiosztási folyamatának ütemtervére vonatkozik.

Covid19-világjárvány

 • Az (EU) 2020/698 rendelet az uniós közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseket vezetett be, hogy segítse a vállalatokat és a hatóságokat a Covid19-világjárvány okozta rendkívüli körülmények közepette. A rendelet hat hónappal meghosszabbítja a 2012/34/EU irányelvben megállapított engedélyek rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó határidőket és az ideiglenes engedélyek érvényességét. A rendelet 13. cikke a vasúti társaságok engedélyeinek a pénzügyi teljesítőképességre vonatkozó követelményeknek való meg nem felelés esetén történő kezelésére is tartalmaz szabályokat.
 • Az (EU) 2020/1429 rendelet ideiglenes szabályokat állapít meg a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámítására vonatkozóan, hogy lehetővé tegye a nemzeti hatóságok és a pályahálózat-működtetők számára a Covid19-világjárvány által előidézett, számtalan kedvezőtlen következmény egyszerűbb kezelését mindaddig, amíg ezek a következmények fennállnak. A rendelet a 2012/34/EU irányelv hatálya alá tartozó, a vasúti infrastruktúra belföldi és nemzetközi vasúti szolgáltatások érdekében történő használatára alkalmazandó a 2020. március 1. és 2020. december 31. közötti referencia-időszakban. Engedélyezi a pályahálózat-működtetőknek, hogy csökkentsék, elengedjék vagy elhalasszák a minimális szolgáltatáscsomagért fizetendő díjakat és a foglalási díjakat. A Covid19-járvány előre nem látható jellege miatt a Bizottságnak lehetősége van a rendelet szerinti intézkedések alkalmazásával járó referencia-időszak meghosszabbítására.

MIKORTÓL ALKALMAZANDÓ AZ IRÁNYELV?

 • A 2012/34/EU irányelv 2012. december 15. óta alkalmazandó, és az uniós országok nemzeti jogába 2015. június 16-ig kellett átültetni.
 • Számos, az (EU) 2016/2370 irányelv módosításával bevezetett szabály alkalmazása fokozatosan, a 2019. január 1. és 2020. december 14. közötti időszakban történik meg (lásd az irányelv 3. cikkének (2) bekezdését).

HÁTTÉR

További információk:

KULCSFOGALMAK

Pályahálózat-működtető: bármely szerv vagy cég, amely egy hálózatban a vasúti infrastruktúra működéséért, karbantartásáért és megújításáért, valamint az annak fejlesztésében való részvételért felel, amint azt az uniós ország saját infrastruktúra-fejlesztési és -finanszírozási politikájában meghatározza.
Alapvető funkciók: döntéshozatal a következőkről:
 • a vonat pályájának kijelölése, beleértve mind a rendelkezésre állás, mind az egyes vonatok pályáinak kijelölését; és
 • az infrastruktúra díjszabásának meghatározása, beleértve a díjak megállapítását és beszedését.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/34/EU irányelve (2012. november 21.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról (HL L 343., 2012.12.14., 32–77. o.)

A 2012/34/EU irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1429 rendelete (2020. október 7.) a Covid19-járványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések megállapításáról (HL L 333., 2020.10.12., 1–5. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/698 rendelete (2020. május 25.) a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel történő megállapításáról (HL L 165., 2020.5.27., 10–24. o.)

A Bizottság (EU) 2018/1795 végrehajtási rendelete (2018. november 20.) a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikke szerinti gazdasági egyensúlyra irányuló vizsgálat alkalmazására vonatkozó eljárás és kritériumok megállapításáról (HL L 294., 2018.11.21., 5–14. o.)

A Bizottság (EU) 2017/2177 végrehajtási rendelete (2017. november 22.) a kiszolgáló létesítményekhez és a vasúthoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz való hozzáférésről (HL L 307., 2017.11.23., 1–13. o.)

A Bizottság (EU) 2017/2075 felhatalmazáson alapuló határozata (2017. szeptember 4.) az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének felváltásáról (HL L 295., 2017.11.14., 69–73. o.)

A Bizottság (EU) 2016/545 végrehajtási rendelete (2016. április 7.) a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról szóló keretmegállapodásokra vonatkozó eljárások és kritériumok megállapításáról (HL L 94., 2016.4.8., 1–11. o.)

A Bizottság (EU) 2015/1100 végrehajtási rendelete (2015. július 7.) a vasúti piac nyomon követése keretében fennálló tagállami jelentéstételi kötelezettségekről (HL L 181., 2015.7.9., 1–26. o.)

A Bizottság (EU) 2015/909 végrehajtási rendelete (2015. június 12.) a vasúti szolgáltatások működtetésével kapcsolatban közvetlenül felmerülő költségek kiszámításának módjairól (HL L 148., 2015.6.13., 17–22. o.)

A Bizottság (EU) 2015/429 végrehajtási rendelete (2015. március 13.) a zajhatásokból eredő költség felszámítása során alkalmazandó szabályok meghatározásáról (HL L 70., 2015.3.14., 36–42. o.)

A Bizottság (EU) 2015/171 végrehajtási rendelete (2015. február 4.) a vasúti társaságok engedélyezésére irányuló eljárás egyes vonatkozásairól (HL L 29., 2015.2.5., 3–10. o.)

A Bizottság (EU) 2015/10 végrehajtási rendelete (2015. január 6.) a vasútiinfrastruktúra-kapacitás kérelmezőire vonatkozó kritériumokról és a 870/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 3., 2015.1.7., 34–36. o.)

A Bizottság (EU) 869/2014 végrehajtási rendelete (2014. augusztus 11.) új vasúti személyszállítási szolgáltatásokról (HL L 239., 2014.8.12., 1–10. o.)

utolsó frissítés 25.01.2021

Top