EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A személyes adatok védelme a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi használatuk során (2018-tól)

A személyes adatok védelme a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi használatuk során (2018-tól)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/680 irányelv – a személyes adatoknak a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az irányelv célja az egyének személyes adatainak fokozottabb védelme a rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervek általi feldolgozásuk során.
 • Emellett célul tűzi ki az EU-ban a terrorizmussal és a határokat átlépő bűnözéssel szembeni küzdelemben történő együttműködés javítását azáltal, hogy lehetővé teszi az uniós országok rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervei számára a nyomozásokhoz szükséges hatékonyabb és eredményesebb információcserét.
 • A rendőri és büntető igazságszolgáltatási szervekre vonatkozó adatvédelmi irányelv az általános adatvédelmi rendelettel ((EU) 2016/679 rendelet) együtt az uniós adatvédelmi reformcsomag részét képezi.

FŐBB PONTOK

Az irányelv előírja, hogy a bűnüldöző szervek által gyűjtött adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen kell végezni;
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból, kezelése pedig kizárólag ezekkel a célokkal összeegyeztethető módon történjen;
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint nem túlzott mértékűek kell, hogy legyenek;
 • pontosak és amennyiben szükséges naprakészek legyenek;
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 • megfelelően biztosítva legyenek, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével szembeni védelmet is ideértve.

Határidők

Az EU-s országok határidőket állapítanak meg a személyes adatok törlésére vagy tárolásuk szükségességének rendszeres felülvizsgálatára.

Az érintett egyének („érintettek”)

Az irányelv előírja a bűnüldöző szervek számára, hogy tegyenek világos különbséget az érintettek különböző kategóriáinak személyes adatai között az alábbiak szerint:

 • olyan személyek, akik tekintetében alapos okkal feltételezhető, hogy bűncselekményt követtek el vagy készülnek elkövetni;
 • bűncselekmény elkövetéséért elítélt személyek;
 • bűncselekmény áldozatai, illetve olyan személyek, akikről bizonyos tények alapján okkal feltételezhető, hogy bűncselekmény áldozatai lehetnek;
 • a bűncselekmény kapcsán érintett egyéb felek, például lehetséges tanúk.

Az érintettek rendelkezésére bocsátott vagy általuk elérhető információk

Az egyéneknek jogukban áll, hogy bizonyos információkat a bűnüldöző (azaz adatvédelmi) szervek a rendelkezésükre bocsássanak, ideértve:

 • az adatkezelés céljáról és módjáról döntő illetékes szerv nevét és elérhetőségét;
 • a személyes adataik feldolgozásának célját;
 • a felügyeleti hatósághoz történő panasztétel jogát és a hatóság elérhetőségét;
 • a személyes adataikhoz való hozzáférés, valamint azok helyesbítése vagy törlése kérelmezésének jogát, valamint a személyes adataik kezelése korlátozásának jogát.

Biztonság

A nemzeti hatóságok kötelesek meghozni a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket, hogy garantálják a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot. Automatizált adatkezelés esetén számos intézkedést kell végrehajtani, így például:

 • a jogosulatlan személyek számára a hozzáférés megtagadása az adatkezeléshez használt adatkezelő berendezésekhez;
 • az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozása;
 • a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint a tárolt személyes adatok jogosulatlan megtekintésének, módosításának vagy törlésének megakadályozása.

Hatályon kívül helyezés

Az irányelv 2018. május 6-tól felváltja a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló 2008/977/IB kerethatározatot.

MIKORTÓL HATÁLYOS EZEN IRÁNYELV?

Az irányelv 2016. május 5-én lépett hatályba. Az uniós országoknak 2018. május 6 -ig kell átültetniük nemzeti jogukba.

HÁTTÉR

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve 2016. április 27. a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete 2016. április 27. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

A (EU) 2016/679 rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 23.01.2017

Top