EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A személyes adatok védelme (2018-tól)

A személyes adatok védelme (2018-tól)

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/679 rendelet – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról

MI A RENDELET CÉLJA?

FŐBB PONTOK

A polgárok jogai

Az általános adatvédelmi rendelet megerősíti a hatályos jogokat, új jogokról rendelkezik, és fokozza a polgárok személyes adataik feletti rendelkezését. Ide tartoznak többek között a következők:

 • az adatokhoz való egyszerűbb hozzáférés – beleértve az adatkezelés módjára vonatkozó információnyújtást, illetve annak biztosítását, hogy az adatokhoz való hozzáférési mód egyértelmű és érthető legyen;
 • az adathordozhatósághoz való új jog – a személyes adatok szolgáltatásnyújtók közötti továbbításának megkönnyítésére;
 • a törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) egyértelműsítése – amikor egy természetes személy már nem kívánja adatai feldolgozását, azok tárolására pedig nincs jogos indok, az adatok törlésre kerülnek;
 • a személyes adatok feltöréséről való tájékoztatáshoz való jog – a vállalkozások és szervezetek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni a természetes személyeket a súlyos adatvédelmi incidensekről. Ezen túlmenően értesíteniük kell az érintett adatvédelmi felügyeleti hatóságot.

A vállalkozásokra vonatkozó szabályok

Az általános adatvédelmi rendelet célja, hogy üzleti lehetőségeket teremtsen és élénkítse az innovációt például a következő intézkedések révén:

 • egységes uniós szintű szabályok – az adatvédelemre vonatkozó egységes uniós szintű jogszabályok várhatóan 2,3 milliárd EUR megtakarítást eredményezhetnek évente;
 • a nagymértékű adatkezelést végző hatóságok és a vállalkozások adatvédelmi tisztviselőt jelölnek ki, aki az adatvédelemről gondoskodik;
 • egyablakos ügyintézés – a vállalkozásoknak csak egy felügyeleti hatósággal kell kapcsolatot tartaniuk (a fő székhelyükként szolgáló uniós országban);
 • az EU-n kívüli vállalkozásokra vonatkozó uniós szabályok – az EU-n kívül székhellyel rendelkező vállalkozásokra ugyanazon szabályok vonatkoznak, amennyiben az EU-n belül nyújtanak szolgáltatásokat vagy kínálnak árukat, illetve természetes személyek magatartását figyelik meg;
 • innovációbarát szabályok – biztosíték arra, hogy az adatvédelmi garanciák a termékek és szolgáltatások fejlesztésének már a legkorábbi szakaszába beépülnek (beépített és alapértelmezett adatvédelem);
 • a magánélet védelmét célzó gyakorlatok, például álnevesítés (amikor valamely adatrekordon belüli azonosító mezőket egy vagy több mesterséges azonosítóval helyettesítenek) és titkosítás (amikor az adatokat olyan módon kódolják, hogy kizárólag az arra feljogosított felek tudják elolvasni);
 • az értesítések eltörlése – az új adatvédelmi szabályok eltörlik a legtöbb, értesítésre vonatkozó kötelezettséget, illetve az ezekkel járó költségeket. Az adatvédelmi rendelet egyik célja a személyes adatok EU-n belüli szabad áramlása előtt álló akadályok felszámolása. Ez elősegítheti a vállalkozások terjeszkedését;
 • hatásvizsgálatok – a vállalkozásoknak hatásvizsgálatokat kell végezniük, amennyiben az adatkezelés az egyének jogaira és szabadságaira nézve jelentős kockázattal járhat;
 • nyilvántartás vezetése – a kkv-k nem kötelesek nyilvántartást vezetni adatkezelési tevékenységeikről, kivéve, ha az adatkezelés rendszeres időközönként történik, vagy az az adatkezelés tárgyát képező személyek jogaira és szabadságaira nézve várhatóan kockázattal jár.

Felülvizsgálat

Az Európai Bizottság 2020. május 25 -ig köteles jelentést előterjeszteni a rendelet értékeléséről és felülvizsgálatáról.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

Az általános adatvédelmi rendelet 2018. május 25 -én lép hatályba.

HÁTTÉR

További információkért lásd a következő forrásokat:

Az Európai Bizottság a Covid19-világjárvány kitörését követően, és a válság hatásainak kezelését célzó intézkedések bevezetésével a következőket fogadta el:

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1–88. o.)

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/680 irányelve (2016. április 27.) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről (HL L 119., 2016.5.4., 89–131. o.)

utolsó frissítés 25.05.2020

Top