EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A a nem automatikus működésű mérlegek pontosságát biztosító uniós szabályok

A a nem automatikus működésű mérlegek pontosságát biztosító uniós szabályok

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

A nem automatikus működésű mérlegekről szóló 2014/31/EU irányelv

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

Megállapítja a nem automatikus működésű mérlegek* értékesítésére és üzembe helyezésére vonatkozó egységes uniós szintű szabályokat. A nem automatikus működésű mérlegek fontosak a kereskedelem, a fogyasztók és az ipar számára, mivel ezek biztosítják a mérések pontosságát, és segítik a kereskedelmi ügyletek átláthatóságát és tisztességességét.

Az irányelv célja:

 • azon alapvető követelmények megállapítása, amelyeket a nem automatikus működésű mérlegeknek teljesíteniük kell;
 • egyszerűbb, egyértelműbb és következetesek szabályok bevezetése, ezáltal biztosítva a nyomonkövethetőséget;
 • csökkenteni a gyártók, importőrök és forgalmazók adminisztratív terheit;
 • biztosítani az alapvető követelményeknek megfelelő mérlegek szabad forgalmazását az Unión belül.

Az előnyök a következőket foglalják magukban:

 • megfelelő és pontosabb nem automatikus működésű mérlegek az uniós piacon és a nyilvánosság nagyobb bizalma irántuk;
 • kevesebb nem megfelelő mérleg, és a verseny kisebb mértékű torzulása a piacon a különféle végrehajtási gyakorlatokból adódóan;
 • a nyilvánosság megvédése a rossz mérésektől;
 • nagyobb mozgástér a technológiai újítások számára egy korszerű szabályozási megközelítés elfogadásával.

Az irányelv átdolgozza és hatályon kívül helyezi a 2009/23/EK irányelvet.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a nem automatikus mérlegekre vonatkozó szabályozást összhangba hozza az EU „új jogszabályi keretével”. Ez a keret kettő egymást kiegészítő szövegből áll:

Az irányelv hatálya

 • Az irányelv az összes olyan nem automatikus működésű mérlegre kiterjed, amely új az uniós piacon amikor azt az adott piacon forgalomba hozzák vagy üzembe helyezik, vagyis:
  • az EU-ban letelepedett gyártó által gyártott új nem automatikus működésű mérlegek; vagy
  • nem uniós országból behozott nem automatikus működésű mérlegek, függetlenül attól, hogy azok újak vagy használtak-e.
 • Az irányelv a nem automatikus működésű mérlegek rendelkezésre bocsátásának minden formájára vonatkozik, beleértve a távértékesítést is.
 • Az irányelv a nem automatikus működésű mérlegek tömeg megállapítására való használatának következő kategóriáit különbözteti meg:
  • kereskedelmi ügyletek;
  • díj, tarifa, adó, jutalom, bírság, díjazás, kártérítés vagy hasonló típusú fizetés kiszámítása;
  • jogszabályok vagy rendelkezések alkalmazása vagy szakértői véleményhez bírósági eljárások során;
  • orvosi gyakorlatban betegek súlyának mérésére ellenőrzés, diagnózis és gyógykezelés céljaira;
  • gyógyszertárban gyógyszerek vény alapján történő elkészítéséhez és a tömeg meghatározása orvosi és gyógyszerészeti laboratóriumokban végzett elemzésekben;
  • a nyilvánosság számára történő közvetlen értékesítés céljai és előcsomagolása.

A gyártók, az importőrök és a forgalmazók kötelezettségei

A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy:

 • az EU-ban értékesítésre kerülő összes nem automatikus működésű mérlegen el legyen helyezve a megfelelőségi jelölés, amely az európai megfelelőségi jelölésből (CE) és a kiegészítő metrológiai (M) jelölésből áll, ahol az utolsó két számjegy a felhelyezés évét és az akkreditált bejelentett szervezet* számát (számait) jelöli, jelezve, hogy azok megfelelnek az irányelv I. mellékletében meghatározott összes alapvető követelménynek;
 • EU-típusvizsgálat iránti kérelmet nyújtsanak be általuk választott egyetlen bejelentett szervezethez, a megfelelőségértékelési eljárásokról szóló irányelv II. mellékletének megfelelően;
 • kockázat- és megfelelőségértékelést végezzenek, és műszaki dokumentációt készítenek a nem automatikus működésű mérlegekhez a CE + M jelölés felhelyezése előtt (lásd az irányelv III. mellékletét);
 • ők (és ha meghatalmazott képviselőt* jelölnek ki) a nem automatikus működésű mérlegek forgalomba hozatala után 10 évig megőrizzék a műszaki dokumentációt és az uniós megfelelőségi nyilatkozatot (az irányelv IV. mellékletében meghatározottak szerint);
 • a nem automatikus működésű mérlegeken feltüntessék a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, valamint postai címüket, amelyen keresztül a nyomonkövethetőség érdekében felvehető velük a kapcsolat;
 • abban az esetben, ha úgy vélik, hogy az általuk forgalomba hozott nem automatikus működésű mérlegek nem felelnek meg, javító intézkedéseket tesznek a megfelelés biztosítása érdekében, visszavonják vagy visszahívják őket;
 • a nem automatikus működésű mérlegeket kísérő utasításokat és információkat a végfelhasználók számára könnyen érthető nyelven írják, és ezek, valamint minden címkézés, egyértelműek és érthetőek legyenek.

Az importőröknek biztosítaniuk kell, hogy:

 • az általuk forgalomba hozott nem automatikus működésű mérlegek megfeleljenek az alapvető követelményeknek;
 • a gyártók megfelelően elvégezzék a megfelelőségértékelést, és tájékoztatniuk kell a piacfelügyeleti hatóságokat, amennyiben úgy vélik, hogy a nem automatikus működésű mérlegekek nem felelnek meg;
 • feltüntessék a nem automatikus működésű mérlegeken a nevüket, bejegyzett kereskedelmi nevüket vagy bejegyzett védjegyüket, valamint postai címüket, amelyen keresztül felvehető velük a kapcsolat;
 • a nem automatikus működésű mérlegek jelölése és a gyártó által készített dokumentáció az illatékes hatóságok számára ellenőrzés céljából rendelkezésre álljon.

A forgalmazóknak biztosítaniuk kell, hogy:

 • a felelősségük alá tartozó nem automatikus működésű mérlegek, azok tárolási vagy szállítási körülményeik ne tegyék ki kockázatnak az eszközök alapvető követelményeknek való megfelelését;
 • a nem automatikus működésű mérlegek tartalmazzák a szükséges jelöléseket;
 • abban az esetben, ha úgy vélik, hogy az általuk a piacon rendelkezésre bocsátott nem automatikus működésű mérlegek nem felelnek meg, javító intézkedéseket tesznek a megfelelés biztosítása érdekében, visszavonják vagy visszahívják őket.

Ezen kívül az irányelv:

 • követelményeket vezet be a bejelentő hatóságok számára, valamint bevezeti a bejelentési eljárásokat;
 • meghatározza, hogy a biztonságot ellenőrző nemzeti hatóságoknak hogyan kell azonosítaniuk és megakadályozniuk azon nem automatikus működésű mérlegek nem uniós országokból történő behozatalát, amelyek veszélyeztetik a személyek egészségét és biztonságát;
 • tartalmazza a gyártók, importőrök és forgalmazók által elkövetett jogsértésekre alkalmazandó büntetésekre vonatkozó szabályokat, amelyek súlyos esetekben büntetőjogi szankciókat is tartalmazhatnak.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

A 2014/31/EU irányelv átdolgozta és felváltotta a 2002/95/EK irányelvet, és az uniós országokban 2016. április 20. óta kell alkalmazni.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Nem automatikus működésű mérleg: olyan mérleg, amely a mérés során kezelő beavatkozását igényli.
Bejelentett szervezet: valamely uniós ország által kijelölt független szervezet, amely értékeli bizonyos termékek megfelelőségét azok forgalomba hozatala előtt. A vonatkozó jogszabályokban meghatározott, a megfelelőségértékelési eljárásokkal kapcsolatos feladatokat lát el, amikor külső hatóság beavatkozása szükséges.
Meghatalmazott képviselő: bármely, az EU-ban letelepedett természetes személy vagy szervezet, aki/amely rendelkezik a gyártó írásbeli felhatalmazásával, hogy a nevében járjon el.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/31/EU irányelve (2014. február 26.) a nem automatikus működésű mérlegek forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról (átdolgozás) (HL L 96., 2014.3.29., 107–148. o.)

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 765/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 30–47. o.)

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 218., 2008.8.13., 82-128. o.)

utolsó frissítés 12.11.2019

Top