EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kötélpálya-létesítmények utasok számára

Kötélpálya-létesítmények utasok számára

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2016/424 rendelet – kötélpálya-létesítmények

MI A RENDELET CÉLJA?

 • Megállapítja az utasok szállítására szolgáló új kötélpálya-létesítmények alapvető biztonsági, tervezési, megépítési és üzembe helyezési követelményeit.
 • Ezek biztosítják az utasbiztonságot és lehetővé teszik a berendezések EU-szerte való értékesítését és használatát.
 • A rendelet a 2000/9/EK irányelv helyébe lép.

FŐBB PONTOK

 • A jogszabály az új kötélpálya-létesítményekre*, a kötélpálya-létesítmények engedélyhez kötött átalakítására, valamint a kötélpálya-létesítmények alrendszereire* és biztonsági rendszerelemeire* alkalmazandó. Ezeknek mind meg kell felelnie a rendelet II. mellékletében található alapvető biztonsági követelményeknek.
 • A II. melléklet tartalmazza az alapvető követelményeket, amelyek lefedik a kötélpálya-létesítmények minden vonatkozását, a karbantartást és az üzemeltethetőséget is beleértve, a méretektől az összeszerelésen és vonszoló eszközökön keresztül a vezérlőberendezésekig.
 • A kötélpálya-létesítményért felelős személynek vagy hatóságnak átfogó biztonsági elemzést kell végezni minden egyes tervezett létesítmény vonatkozásában, és ennek eredményeit egy biztonsági jelentésben kell összefoglalni.
 • Az uniós országok kötelesek:
  • biztosítani, hogy egyetlen működő kötélpálya-létesítmény sem veszélyezteti a rendeltetésének megfelelő létesítés, karbantartás és rendeltetés szerinti üzemeltetés esetén az emberi egészséget vagy biztonságot, valamint az anyagi javak biztonságát;
  • meghatározni a joghatóságuk alá tartozó kötélpálya-létesítmények megépítésének és üzembe helyezésének engedélyezésére szolgáló eljárásokat;
  • biztosítani, hogy a kötélpálya-létesítmények csak akkor üzemelhessenek, ha megfelelnek a biztonsági jelentésben megállapított feltételeknek.
 • Az alrendszerek és biztonsági rendszerelemek gyártói kötelesek:
  • biztosítani, hogy ezeket a II. mellékletben meghatározott alapvető követelményeknek megfelelően tervezték és gyártották;
  • a műszaki dokumentációt és az EU-megfelelőségi nyilatkozatot 30 évig megőrizni;
  • ezeket az azonosításukat lehetővé tevő típus-, tétel- vagy sorozatszámmal ellátni;
  • feltüntetni elérhetőségi adataikat;
  • könnyen érthető használati és a biztonsági tájékoztatást adni;
  • haladéktalanul értesíteni a nemzeti hatóságokat, ha egy alrendszer vagy biztonsági rendszerelem kockázatot jelent.
 • Az importőrök és a forgalmazók kötelesek biztosítani, hogy az alrendszerek vagy biztonsági rendszerelemek megfeleljenek az alapvető követelményeknek.
 • Az uniós országok bejelentik az Európai Bizottságnak azokat a szervezeteket, amelyeket felhatalmaztak a megfelelőségértékelési feladatok ellátására.
 • A Bizottság megszervezi a nemzeti hatóságok közötti tapasztalatcserét.
 • Az uniós országoknak szankciókat kell bevezetniük a jogszabály bármiféle megsértéséért legkésőbb 2018. március 21-ig.
 • A rendelet hatálya nem terjed ki az alábbiakra:
  • külön jogszabály (2014/33/EU irányelv) hatálya alá tartozó felvonók;
  • a 1986. január 1. előtti, még működő, műemléki védelem alatt álló, kulturális védettséget élvező vagy örökségvédelem alá eső létesítmények – beleértve az alrendszereket és a biztonsági rendszerelemeket is –, amennyiben nem történt bennük jelentős változás sem az eredeti terveikhez képest, sem pedig a megépítésükben;
  • a mezőgazdasági vagy erdészeti célokra szánt létesítmények;
  • a hegyi menedékházak és melegedők kiszolgálására szánt, kizárólag áruk és külön kijelölt személyek szállítására szolgáló kötélpálya-létesítményekre;
  • a vásárokban és vidámparkokban található szabadidős és szórakoztatási célú berendezések;
  • a bányászati és ipari létesítmények;
  • vízen található létesítmények.

MIKORTÓL HATÁLYOS E RENDELET?

A rendelet 2018. április 21-től hatályos, kivéve bizonyos cikkeket, amelyek elsősorban a bejelentési szervezetekkel és eljárásokkal foglalkoznak. Ezek a cikkek 2016. október 21 -től hatályosak.

HÁTTÉR

 • A jogszabály hatálya a kötélpálya-létesítményekre, siklókra és függőszékes felvonókra terjed ki, különösen magashegyi turistaközpontokban, városi közlekedési-, vagy sportlétesítményekben.
 • Az e jogszabály hatálya alá tartozó kötélpálya-létesítmények meghatározása szempontjából a két alapvető kritérium a kötélvontatás és a személyszállítási funkció.
 • További információkért lásd:

* KULCSFOGALMAK

Kötélpálya-létesítmény: egy teljes helyszíni rendszer – beleértve az infrastruktúrát és alrendszereket is – amely személyeknek kötelekkel vontatott szállítására szolgál.

Alrendszer: kötélpálya-létesítménybe beépítendő rendszer vagy azok kombinációja, például kötélszerelési szerkezetek, függesztékek és elektrotechnikai berendezések.

Biztonsági rendszerelem: alrendszerbe vagy kötélpálya-létesítménybe beépítendő bármely berendezés olyan rendszereleme, vagy bármely olyan készülék, amely biztonsági funkciót tölt be.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/424 rendelete (2016. március 9.) a kötélpálya-létesítményekről és a 2000/9/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 81, 2016.3.31., 1–50. o.)

A 424/2016/EU rendelet későbbi módosításait belefoglalták az eredeti szövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

utolsó frissítés 13.12.2016

Top