EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A pénzügyi rendszerekkel pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljából történő visszaélések megelőzéséről

A pénzügyi rendszerekkel pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljából történő visszaélések megelőzéséről

 

ÖSSZEFOGLALÓ A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMRÓL:

(EU) 2015/849 irányelv – a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

 • Az (EU) 2015/849 irányelv (negyedik pénzmosási irányelv) a pénzmosás* és a terrorizmusfinanszírozás* elleni küzdelemhez kíván hozzájárulni oly módon, hogy megelőzi a pénzügyi piacokon keresztül e célokból történő visszaéléseket.
 • Célja, hogy kiterjessze és a helyébe lépjen az előző 2005/60/EK irányelvnek (3. pénzmosás elleni irányelv), amely 2007-ben lépett hatályba.
 • Arra törekszik, hogy megszüntessen minden kétértelműséget az előző irányelvre és a kapcsolódó jogszabályokra vonatkozóan, valamint valamennyi uniós országban növelje a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem szabályainak következetességét. A 4. pénzmosás elleni irányelv a Pénzügyi Akció Munkacsoport 2012. évi ajánlásait is figyelembe veszi.

FŐBB PONTOK

Az irányelv a következőkre alkalmazandó:

 • hitelintézetek;
 • pénzügyi intézetek; és
 • kijelölt nem pénzügyi vállalkozások és foglalkozások, mint például
  • könyvvizsgálók;
  • külső könyvelők;
  • adótanácsadók;
  • közjegyzők és jogászok bizonyos körülmények fennállása esetén;
  • ingatlanügynökök;
  • árukereskedők (például a nemesfém- és drágakő-kereskedők, amennyiben a készpénzfizetések összege eléri, illetve meghaladja a 10 000 eurót); és
  • szerencsejáték-szervezők.

Az irányelv:

 • szigorítja az ügyfelek – különösen a gazdasági társaságok és a jogi társulások (bizalmi vagyonkezelési konstrukciók) – tényleges tulajdonosainak* azonosítására vonatkozó szabályokat;
 • megköveteli, hogy a gazdasági társaságok tényleges tulajdonosaival kapcsolatos információkat minden uniós országban egy központi nyilvántartásban tárolják, például kereskedelmi nyilvántartásban vagy cégjegyzékben, vagy nyilvános nyilvántartásban;
 • felhívja a figyelmet a pénzmosás/terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hiányosságaira és az azokra való reagálásra: az uniós országok által elvégzendő nemzeti kockázatértékelések mellett az Európai Bizottság a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának a belső piacot és a határokon átnyúló tevékenységeket érintő kockázatairól is készít értékeléseket (az első jelentést 2017. június 26-án tette közzé);
 • az uniós pénzügyi rendszer védelme érdekében összehangolt európai politikát hoz létre az olyan nem uniós országok kezelése érdekében, amelyek nem rendelkeznek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel összefüggésben hatékony rendszerekkel. A „kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok” első uniós listáját a Bizottság 2016 júliusában egy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal fogadta el, a listát pedig azóta már többször módosították;
 • megerősíti és javítja a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben a kulcsfontosságú szereplők közé tartoznak. A pénzügyi információs egységek közötti szisztematikus információcserét fejlett technikai infrastruktúrákon keresztül, a FIU.NET segítségével kell elvégezni, amely egy kifinomult adatösszevetési technológiát alkalmazó decentralizált számítógépes hálózat.

Az irányelv hatálya alá tartozók kötelesek:

 • a pénzmosás vagy a terrorizmusfinanszírozás gyanúját bejelenteni az állami hatóságoknak, általában a pénzügyi információs egységnek;
 • támogató intézkedéseket hozni, biztosítva például a személyzet kielégítő képzését, valamint a megfelelő belső megelőző politikák és eljárások létrehozását;
 • kiegészítő biztosítékokat nyújtani – ilyen lehet a fokozott ügyfél-átvilágítás – az olyan kiemelt kockázatot rejtő helyzetekre, mint például az EU-n kívüli bankokkal folytatott kereskedés, és különös tekintettel arra, ha az ügyfél olyan harmadik országban letelepedett természetes személy, illetve jogi entitás, amelyet a Bizottság kiemelt kockázatot jelentő harmadik országnak minősített.

Az (EU) 2015/849 irányelv módosítása

A 2016-os európai terrortámadásokat követően 2018-ban elfogadták az (EU) 2015/849 irányelvet módosító (EU) 2018/843 irányelvet (ötödik pénzmosási irányelv). Ezt a módosító irányelvet az uniós országoknak 2020. január 10-ig kell törvénybe foglalniuk. Az új irányelv több tekintetben is szigorítja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás ellen létrehozott uniós szabályokat, ideértve a következőket:

 • kiterjeszti az irányelv hatályát a következőkre:
  • könyvvizsgálók, külső könyvelők, adótanácsadók és olyan személyek, akik adótanácsadási szolgáltatásokat nyújtanak;
  • ingatlanügynökök, amennyiben az ingatlanok 10 000 eurót meghaladó bérleti díjért történő bérbeadása során közvetítőként járnak el;
  • műkereskedők, amennyiben az ügylet értéke 10 000 euró, vagy meghaladja azt;
 • hozzáférést biztosít a tényleges tulajdonosokra vonatkozó információkhoz, ezáltal javítja a vállalatok és a trösztök tulajdonosi struktúrájának átláthatóságát;
 • megtiltja, hogy a bankok nem névre szóló trezorfiókokat nyissanak (kiegészítve az (EU) 2015/849 irányelvet, mely megtiltja, hogy nem névre szóló számlát vezessenek és nem névre szóló takarékbetétkönyvet nyissanak);
 • kezeli az előre fizetett kártyákkal és a virtuális fizetőeszközökkel kapcsolatos kockázatokat azáltal, hogy
  • a jelenlegi 250 euróról 150 euróra csökkenti azt a küszöbértéket, amelyet meghaladva az előre fizetett kártyák tulajdonosainak igazolniuk kell a személyazonosságukat; valamint
  • lehetővé teszi a nemzeti pénzügyi információs egységek számára, hogy olyan információkat szerezzenek, melyek segítségével nyomon követhetik a virtuális fizetőeszköz tulajdonosát;
 • megerősíti a pénzügyi információs egységek közötti együttműködést, ami lehetővé teszi a számukra, hogy még több információt osszanak meg.

Az (EU) 2015/848 irányelv kiegészítése

Az (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet további intézkedéseket határoz meg, ideértve azokat a minimális intézkedéseket is, amelyeket a hitelintézeteknek és a pénzügyi intézményeknek meg kell hozniuk annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a pénzmosásnak és a terrorizmus finanszírozásának a kockázatát, abban az esetben, ha egy nem uniós ország törvénye nem engedélyezi az egész csoportra kiterjedő politikáknak és eljárásoknak a csoport részét képező és harmadik országbeli székhelyű fióktelepek vagy többségi tulajdonú leányvállalatok szintjén történő végrehajtását.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

Az (EU) 2015/849 irányelv 2015. június 25. óta hatályos, és az uniós országokban eredetileg 2017. június 26-ig kellett törvénybe foglalni. Ezt a határidőt azonban számos módosítással meghosszabbították, különös tekintettel az (EU) 2018/843 irányelvre, melyet 2020. január 10-ig teljes mértékben át kellett ültetni az uniós országok nemzeti jogába.

HÁTTÉR

Az irányelv része a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését célzó uniós jogalkotási intézkedés csomagnak, amely magában foglalja a pénzátutalások követhetőségéről szóló (EU) 2015/847 rendeletet. A részét képezi továbbá a pénzügyi bűncselekményekkel szembeni fellépésre irányuló átfogó uniós stratégiának, amely kiterjed az alábbi szervezetek munkájára is:

További információk:

KULCSFOGALMAK

Pénzmosás: bűncselekményekből származó jövedelmek látszólag tiszta eredetű forrássá alakítása, általában a pénzügyi rendszereken keresztül, például a pénz forrásának elkendőzésével, formájának átalakításával vagy olyan helyre történő átmozgatásával, ahol kevésbé kelthet figyelmet.
Terrorizmusfinanszírozás: pénzeszközök rendelkezésre bocsátása vagy gyűjtése azzal a szándékkal, hogy azokat terrorcselekmények végrehajtására használják fel.
Tényleges tulajdonos: az a személy, aki a vállalat végső tulajdonosa vagy irányítója.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/849 irányelve (2015. május 20.) a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 73–117. o.)

Az eredeti szöveg tartalmazza az (EU) 2015/849 irányelv egymást követő módosításait. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó és a belső piacot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokról (COM(2019) 370 final, 2019.7.24.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a pénzügyi információs egységek közötti együttműködés keretének értékeléséről (COM(2019) 371 final, 2019.7.24.)

A Bizottság (EU) 2019/758 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. január 31.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a hitelintézetek és pénzügyi intézmények által bizonyos harmadik országokban a pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat csökkentése érdekében hozandó minimális intézkedésekre és kiegészítő intézkedések típusaira vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 125., 2019.5.14., 4–10. o.)

A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a határokon átnyúló tevékenységekhez kapcsolódó és a belső piacot érintő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatokról (COM(2017) 340 final, 2017.6.26.)

A Bizottság (EU) 2016/1675 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. július 14.) az (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 254., 2016.9.20., 1–4. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 141., 2015.6.5., 1–18. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 07.02.2020

Top